Znak Zakładu Kartografii

Dariusz Gotlib

dr hab. inż., profesor nzw. Politechniki Warszawskiej

Dr hab. inż. Dariusz Gotlib jest profesorem Politechniki Warszawskiej zatrudnionym na Wydziale Geodezji i Kartografii.  Studia wyższe na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ukończył w 1995 r. uzyskując stopień magistra inżyniera. Na tej samej uczelni w 2001 roku  uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu geoinformacji w szczególności: geoinformatyka, kartografia mobilna, kartografia nawigacyjna, LBS (Location Based Services), modelowanie danych przestrzennych. Od 1995 roku prowadzi dydaktykę z zakresu geoinformatyki oraz kartografii, w szczególności baz danych przestrzennych. Inicjator utworzenia kierunku „Geoinformatyka” na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz autor podstaw programowych.

Dr hab. inż. Dariusz Gotlib został wybrany na stanowisko Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju na kadencję 2012-2016. W latrach 2016-202 pełnił funkcję Pełnomocnika ds. Rozwoju na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz był członkiem Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo Badawczej. W kadencji 2012-2016 brał udział w pracach Senackiej Komisji ds. Nauki Politechniki Warszawskiej. Od 2020 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką oraz jest członkiem Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni.

Poza działalnością W Politechnice Warszawskiej dr hab. inż. Dariusz Gotlib posiada bogate doświadczenie ekspercie, menedżerskie i produkcyjne. Jest m.in. autorem  lub współautorem kilkudziesięciu opracowań eksperckich z zakresu geoinformacji dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz innych firm i instytucji.  W latach 1999-2007 był głównym projektantem polskiej Bazy Danych Topograficznych (TBD). Autor znacznej części ogólnopolskich Wytycznych Technicznych Baza Danych Topograficznych (TBD) wydanych w 2003 przez Głównego Geodetę Kraju (w roku 2014 Polska w oparciu o przedstawione koncepcje zakończyła pozyskiwanie danych dla całego terytorium kraju). W latach 2001-2011 kierował pracami produkcyjnymi i rozwojem Systemu Bazy Danych Przestrzennych w firmach grupy kapitałowej Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych (funkcja Dyrektora ds. technologii GIS i Dyrektor Działu Baz Danych Geograficznych), których efektem było opracowanie bazy danych dla całej Polski wykorzystywanej m.in. w komercyjnych systemach nawigacyjnych i produkcie Google Maps. Od 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącego Grupy Roboczej 10 ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (Inteligentne sieci, technologie informacyjno-komunikacyjne i geoinformacyjne) przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dr hab. inż. Dariusz Gotlib jest członkiem i pełni lub pełnił funkcje w wielu organizacjach naukowych i zawodowych: sekretarz Sekcji Geoinformatyki Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk (2010-2012), członek Sekcji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Członek Prezydium Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (do 2019),  Członek Rady Naukowej Polskiego Konsorcjum Polarnego, Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Infrastruktury Przestrzennej, Członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. W 2016 roku został wybrany po raz pierwszy na stanowisko Przewodniczącego Sekcji Geoinformacji przy Komitecie Geodezji Polskiej Akademii Nauk a w roku 2020 po raz drugi. Jest także członkiem redakcji czasopism naukowych „Polish Cartographical Review” oraz „Annual Navigation” (redaktor działowy „Land Navigation”), członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Reports on Geodesy and Geoinformatics”. Odbył szereg zagranicznych wizyt studyjnych i eksperckich:  Francja, Szwecja, Kuwejt, Libia, USA, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Armenia. Odbył także krótkookresowy staż w instytucie GDTA w Tuluzie, staż naukowo-dydaktycznych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Politechnice Wiedeńskiej (TU Wien).

Dr hab. inż. Dariusz Gotlib jest autorem lub współautorem ok. 160 publikacji i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym współautorem 4 monografii.  Według bazy Google Scholar  jego prace były cytowane ponad 600 razy (do 2020 roku). Kierował kilkoma projektami badawczymi i rozwojowymi oraz projektem budowy Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS). Aktualnie prowadzi badania z zakresu kartografii wnętrz budynków oraz nawigacji wewnątrz budynków W 2020 roku został przewodniczącym pierwszej kadencji Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Więcej informacji w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.