Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Przykładowe tematy prac dyplomowych

Przykładowe (w części podobne do zrealizowanych we wcześniejszej edycji) tematy prac dyplomowych:
1.    Analiza porównawcza polityki przestrzennej gmin sąsiednich: Konstancin Jeziorna i Góra Kalwaria.
2.    Koncepcja zagospodarowania przestrzennego w wyniku analizy uwarunkowań ekofizjograficznych na Bielanach - aktywizacja funkcji biologicznej Lasu Bielańskiego.
3.    Ocena środowiska dla potrzeb planowania przestrzennego.
4.    Zanieczyszczenie powietrza, jako zagrożenie. (analizy na przykładzie wybranego miasta)
5.    Zrównoważony rozwój wybranej gminy w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego.
6.    Opracowanie założeń do projektu kształtowania krajobrazu oraz strategii rozwoju dla wybranej gminy.
7.    Wytyczne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
8.    Przemiany przestrzenno-funkcjonalne Skarżysku Kamiennej, tożsamość miejsca i proces naprawy.
9.    Analizy funkcjonalno – przestrzenne miasta Piaseczna.
10.    Inwestycje drogowe, a środowisko przyrodnicze i społeczność w wybranej gminie.
11.    Wytyczne do programu rewitalizacji miasta Wołomina.
12.    Analizy uwarunkowań środowiskowych i przyrodniczych gminy Łomża.
13.    Wytyczne do projektu Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju wybranej gminy.
14.    Analiza systemu wodnego i jego znaczenia z punktu widzenia rozwoju wybranego miasta.
15.    Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi – potrzeby, propozycja koncepcji, sytuacja na wybranych obszarach poprzemysłowych i powojskowych.
16.    Rewitalizacja śródmieścia Starachowic z punktu widzenia rozwiązań urbanistycznych.
17.    Rewitalizacja obszarów zieleni na Pradze – Północ w Warszawie i jej wpływ na klimat miasta.
18.    Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji Pragi – Północ w Warszawie.
19.    Analiza uwarunkowań społeczno – gospodarczych i wynikające z tego wytyczne do projektu MPZP wybranego miasta/dzielnicy.
20.    Nowe centra lokalne – przekształcenia przestrzeni publicznych wybranego miasta.
21.    Przestrzenie integracji społecznej, społeczne znaczenie wybranych przestrzeni publicznych, wytyczne do programu rewitalizacji.
22.    Rewitalizacja wybranych terenów nadwodnych – wytyczne i projekt koncepcyjny.
23.    Analiza uwarunkowań społeczno – gospodarczych i wynikające z tego wytyczne do programu rewitalizacji wybranego miasta/dzielnicy.
24.    Rewitalizacja terenów/dzielnic/miast ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji przez kulturę i w oparciu o dziedzictwo kulturowe.
25.    Wytyczne do projektów zagospodarowania terenów typu Brown Fields, poprzemysłowych, zdegradowanych, odzyskanych w miastach.
26.    Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i ich zmiany.
27.    Analiza możliwości przekształceń funkcjonano – przestrzennych terenu pod kątem rozwoju wybranego miasta.
28.    Analiza możliwości przekształceń wybranych stref śródmiejskich.
29.    Projekty urbanistyczne w dużych i średniej wielkości miastach w oparciu o potencjał miejsca.
30.    Projekty urbanistyczne w kontekście historycznym (historyczna zabudowa, kompozycja urbanistyczna, dominanty, historia miejsca).
31.    Projekty zagospodarowania wybranych terenów zieleni.
32.    Wytyczne do projektów wysokiej jakości przestrzeni publicznych i systemu ich powiązań w wybranym mieście.
33.    Projekty urbanistyczne ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych (wywiady społeczne, badanie potrzeb mieszkańców).
34.    Projekty urbanistyczne na obszarach wiejskich bądź w strukturach miejskich słabo zurbanizowanych.
35.    Osiedle – projekty reurbanizacji.