Strona główna Gospodarka Przestrzenna w praktyce Przykładowe tematy prac końcowych

Przykładowe tematy prac końcowych

OGÓLNE ZAGADNIENIA DO PRACY KOŃCOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROMOTORÓW


ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE i PRZYRODNICZE W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ

Prof. dr hab. Alina Maciejewska

 • Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego
 • Zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych w wybranej gminie z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych
 • Audyt ekologiczny i jego znaczenie w procesie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na wybranym przykładzie
 • Rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych pod względem środowiskowym na wybranym przykładzie

Dr hab. inż. arch. kraj Adrianna Czarnecka, prof. uczelni

 • waloryzacja krajobrazu wybranego obszaru
 • analiza wartości dziedzictwa krajobrazowego wybranego obszaru
 • analiza możliwości rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnej na wybranym obszarze
 • koncepcja kształtowania krajobrazu na wybranym obszarze

Dr inż. Agnieszka Wendland

 • wykorzystanie technologii geoinformacyjnych i narzędzi GIS w analizach przestrzennych i środowiskowych
 • rekultywacja terenów zdegradowanych
 • rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Dr inż. arch. kraj. Katarzyna Rędzińska

 • analiza zakresu uwzględniania funkcjonowania przyrodniczego (klimatycznego/hydrologicznego/biologicznego) w dokumentach planistycznych
 • analizy przydatności opracowań ekofizjograficznych jako podstawy do projektowania zielonej infrastruktury w MPZP oraz SUiKR

Dr Łukasz Bujak

 • zagadnienia geoturystyki, ekoturystyki w planowaniu przestrzennym
 • warunki geologiczno – inżynierskie dla potrzeb planowania przestrzennego
 • geozagrożenia
 • zagadnienia klimatologii i hydrologii w planowaniu przestrzennym

Dr Radosław Rogoziński

 • zagadnienia geologii i gleboznawstwa w planowaniu przestrzennym
 • eksploatacja surowców i wpływ na środowisko

 

ZAGADNIENIA URBANISTYCZNE W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ

Dr inż. arch. Ewa Jarecka – Bidzińska

 • rewitalizacja terenów/dzielnic/miast ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji przez kulturę i w oparciu o dziedzictwo kulturowe.
 • projekty zagospodarowania terenów typu brown fields, poprzemysłowych, zdegradowanych, odzyskanych w miastach.
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany.
 • analiza możliwości przekształceń funkcjonalno – przestrzennych terenu pod kątem rozwoju.
 • analiza możliwości przekształceń stref śródmiejskich.
 • projekty urbanistyczne w dużych i średniej wielkości miastach w oparciu o potencjał miejsca.
 • projekty urbanistyczne w kontekście historycznym (historyczna zabudowa, kompozycja urbanistyczna, dominanty, historia miejsca).
 • koncepcje zagospodarowania terenów miejskich.
 • rewaloryzacja terenów.
 • projekty urbanistyczne z uwzględnieniem współczesnych teorii urbanistycznych (miasta przyszłości).
 • projekty wysokiej jakości przestrzeni publicznych i systemu ich powiązań.
 • projekt zagospodarowania terenu o różnych funkcjach (z uwzględnieniem również skali architektonicznej).
 • projektowanie urbanistyczne ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości miejsca.
 • projektowanie urbanistyczne ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych (wywiady społeczne, badanie potrzeb mieszkańców).
 • projekty urbanistyczne w strukturach miejskich słabo zurbanizowanych.
 • kompozycje wielkoprzestrzenne w projektach zespołów mieszkaniowych i śródmiejskich.
 • osiedle – projekty reurbanizacji.
 • miastotwórcze znaczenie przestrzeni miejskich w projektach wielkoprzestrzennych.

Dr inż. arch. Małgorzata Denis

 • projektowanie zabudowy w strefie śródmiejskiej 
 • projektowanie terenów poprzemysłowych, po kolejowych
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wytyczne projektowe do planów miejscowych,
 • polityka przestrzenna gminy,
 • analizy rozwoju przestrzennego miast
 • zagadnienia związane z przestrzeniami publicznymi

 

ZAGADNIENIA EKONOMICZNO – SPOŁECZNE W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ

Dr inż. arch. Agnieszka Cieśla (również zagadnienia urbanistyczne)

 • polityka senioralna miast
 • analiza i ocena funkcji mieszkaniowej na wybranym obszarze
 • planowanie przestrzenne „kurczących się” (starzejących, tracących mieszkańców) miast
 • rozwój urbanistyczny „kurczących się” miast
 • depopulacja i starzenie się społeczeństwa, a rozwój przestrzenny gmin
 • polityka mieszkaniowa w gminach
 • kształtowanie przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji handlowej

Dr inż. arch. Małgorzata Barbara Havel (również zagadnienia urbanistyczne)

 • analizy systemy planowania przestrzennego, narzędzi, procesów planowania w odniesieniu do rozwiązań zagranicznych
 • wytyczne do koncepcji MPZP, SUiKR
 • koncepcja MPZP z uwzględnieniem kryteriów proekologicznych
 • koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranego fragmentu miasta

Dr Hanna Trojanowska

 • zagadnienia ekonomii w planowaniu przestrzennym

Dr mecenas Rafał Godlewski

 • zagadnienia prawne w planowaniu przestrzennym
 • znaczenie i skutki uchwalania MPZP
 • formy prawne gospodarki przestrzennej w zakresie rewitalizacji

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ZAGADNIENIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZYJNE

Dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni

 • wyznaczenie obszarów przydatnych pod zabudowę na obszarach wiejskich
 • wyznaczenie potrzeb scaleniowych dla danego obszaru.
 • opracowanie projektu funkcjonalno-przestrzennego dla wybranego obrębu
 • opracowanie granicy rolno-leśnej dla danego obszaru.
 • możliwości rozwoju wielofunkcyjnego gminy wiejskiej.
 • proces scalenia i podziału nieruchomości jako element kształtowania struktury przestrzennej działek budowlanych.
 • rola prac geodezyjnych w nowoczesnym kształtowaniu przestrzeni na obszarach wiejskich
 • ocena potencjału środowiska przyrodniczego i kierunków rozwoju jako element planowania przestrzennego gminy wiejskiej

Dr inż. Wioleta Krupowicz

 • analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych w wybranej gminie/dzielnicy/miejscowości
 • gospodarowanie zasobami nieruchomości w wybranej gminie
 • analiza czynników wpływających a wartość nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
 • analiza trendów na rynku nieruchomości komercyjnych w wybranej miejscowości/gminie/dzielnicy

 

Przykładowe (w części podobne do zrealizowanych we wcześniejszej edycji) tematy prac dyplomowych:

 1. Analiza porównawcza polityki przestrzennej gmin sąsiednich: Konstancin Jeziorna i Góra Kalwaria.
 2. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego w wyniku analizy uwarunkowań ekofizjograficznych na Bielanach - aktywizacja funkcji biologicznej Lasu Bielańskiego.
 3. Ocena środowiska dla potrzeb planowania przestrzennego.
 4. Zanieczyszczenie powietrza, jako zagrożenie. (analizy na przykładzie wybranego miasta)
 5. Zrównoważony rozwój wybranej gminy w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego.
 6. Opracowanie założeń do projektu kształtowania krajobrazu oraz strategii rozwoju dla wybranej gminy.
 7. Wytyczne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
 8. Przemiany przestrzenno-funkcjonalne Skarżysku Kamiennej, tożsamość miejsca i proces naprawy.
 9. Analizy funkcjonalno – przestrzenne miasta Piaseczna.
 10. Inwestycje drogowe, a środowisko przyrodnicze i społeczność w wybranej gminie.
 11. Wytyczne do programu rewitalizacji miasta Wołomina.
 12. Analizy uwarunkowań środowiskowych i przyrodniczych gminy Łomża.
 13. Wytyczne do projektu Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju wybranej gminy.
 14. Analiza systemu wodnego i jego znaczenia z punktu widzenia rozwoju wybranego miasta.
 15. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi – potrzeby, propozycja koncepcji, sytuacja na wybranych obszarach poprzemysłowych i powojskowych.
 16. Rewitalizacja śródmieścia Starachowic z punktu widzenia rozwiązań urbanistycznych.
 17. Rewitalizacja obszarów zieleni na Pradze – Północ w Warszawie i jej wpływ na klimat miasta.
 18. Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji Pragi – Północ w Warszawie.
 19. Analiza uwarunkowań społeczno – gospodarczych i wynikające z tego wytyczne do projektu MPZP wybranego miasta/dzielnicy.
 20. Nowe centra lokalne – przekształcenia przestrzeni publicznych wybranego miasta.
 21. Przestrzenie integracji społecznej, społeczne znaczenie wybranych przestrzeni publicznych, wytyczne do programu rewitalizacji.
 22. Rewitalizacja wybranych terenów nadwodnych – wytyczne i projekt koncepcyjny.
 23. Analiza uwarunkowań społeczno – gospodarczych i wynikające z tego wytyczne do programu rewitalizacji wybranego miasta/dzielnicy.
 24. Rewitalizacja terenów/dzielnic/miast ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji przez kulturę i w oparciu o dziedzictwo kulturowe.
 25. Wytyczne do projektów zagospodarowania terenów typu Brown Fields, poprzemysłowych, zdegradowanych, odzyskanych w miastach.
 26. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i ich zmiany.
 27. Analiza możliwości przekształceń funkcjonano – przestrzennych terenu pod kątem rozwoju wybranego miasta.
 28. Analiza możliwości przekształceń wybranych stref śródmiejskich.
 29. Projekty urbanistyczne w dużych i średniej wielkości miastach w oparciu o potencjał miejsca.
 30. Projekty urbanistyczne w kontekście historycznym (historyczna zabudowa, kompozycja urbanistyczna, dominanty, historia miejsca).
 31. Projekty zagospodarowania wybranych terenów zieleni.
 32. Wytyczne do projektów wysokiej jakości przestrzeni publicznych i systemu ich powiązań w wybranym mieście.
 33. Projekty urbanistyczne ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych (wywiady społeczne, badanie potrzeb mieszkańców).
 34. Projekty urbanistyczne na obszarach wiejskich bądź w strukturach miejskich słabo zurbanizowanych.
 35. Osiedle – projekty reurbanizacji.