Znak Zakładu Kartografii

Prace dyplomowe inżynierskie (niestacjonarne)

Prace dyplomowe na studiach inżynierskich zaocznych (niestacjonarnych)

Rok Autor Tytuł Promotor
1966 Janusz Wałkuski Opracowanie map anaglifowych. prof. Felicjan Piątkowski
1968 Barbara Kallenbrun Opracowanie czystorysu mapy w skali 1:25 000 dla potrzeb urbanistyki z materiałów źródłowych w skali 1:10 000. prof. Felicjan Piątkowski
1968 Mieczysław Popławski Generalizacja kartograficzna map średnioskalowych. prof. Felicjan Piątkowski
1971 Zenon Andrzej Kaczyński Opracowanie map fizjograficznych miasta Wyszkowa w skali 1:5 000. dr inż. Kazimierz Michalik
1972 Jan Czupera Reprodukcja fotomapy z zastosowaniem druku offsetowego i rastrów kontaktowych. dr inż. Andrzej Makowski
1972 Henryk Filipiuk Otrzymywanie warstw kopiowych fotorozpuszczalnych w oparciu o modyfikowaną żywicę nowolakową. dr inż. Irena Słowikowska
1972 Andrzej Kielak vel Kielakowski Wykonanie diapozytywów rastrowych z oryginałów wielotonalnych metodą obróbki odwracalnej z zastosowaniem odbielacza trawiącego. mgr inż. Jan Jasiński
1972 Jan Miksztal Druk pełnej treści mapy topograficznej w ograniczonej ilości kolorów. dr inż. Andrzej Makowski
1975 Elżbieta Dąbrowska Otrzymywanie warstwy podkładowej na folie z tworzyw sztucznych do celów kartograficznych.  dr inż. Andrzej Makowski, dr inż. Irena Słowikowska
1976 Henryka Biniszewska Technologia opracowania mapy zasadniczej w skali 1:2 000 na tle obrazu fotograficznego (mapa fotograficzna). doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Andrzej Szyp Równoległe opracowanie map topograficzych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. dr inż. Andrzej Makowski
1978 Leszek Gasztych Niektóre metody sporządzania próbnych odbitek wielobarwnych i instrumentalne metody oceny barw. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1978 Sylweriusz Moroz Opracowanie mapy zmian wysokości reperów wzdłuż linii niwelacji precyzyjnej na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1979 Jadwiga Kozak Opracowanie mapy rozmieszczenia i ruchu wędrówkowego ludności Województwa Łódzkiego Miejskiego. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1979 Zenon Mikielewicz Opracowanie mapy stanu pogłowia zwierząt hodowlanych Województwa Łódzkiego Miejskiego w skali 1:25 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1979 Michał Sejfried Projekt dziesiętnego systemu podziałowego mapy świata w odwzorowaniu stożkowym równokątnym Lamberta na arkusze w skalach 1:1 000 000 i większych. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1979 Krystyna Szymaś Analiza stosowanych zasad generalizacji kartograficznej przy opracowywaniu map topograficznych w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000 dla celów gospodarczych. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1979 Zdzisław Żebrowski Opracowanie mapy stanu ilościowego bazy dydaktycznej szkolnictwa podstawowego Województwa Łódzkiego Miejskiego. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1981 Mieczysław Fastyn Analiza treści i formy mapy zasadniczej. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1981 Lucyna Fronc Opracowanie mapy zasadniczej w oparciu o stan prawny na dzień 30.01.1980. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1981 Jan Szaran Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej stanowiska archeologicznego w skali 1:500 osady Andamarca. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1982 Maria Mikulska Zasady opracowania oryginałów redakcyjnych map topograficznych, cz. I. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1982 Wojciech Nowakowski Zasady opracowania oryginałów redakcyjnych map topograficznych.cz.1. Technologia graficznego opracowania oryginałów wydawniczych map topograficznych cz.2. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1983 Czesława Jaroszewska Opracowanie mapy tematycznej zabytków miasta Lublina. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1983 Arkadiusz Jaworski Numeryczna mapa ewidencji gruntów. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1984 Janusz Kasprzak Mapa walorów przyrodniczo-krajobrazowych i krajoznawczych gminy Maciejowice. prof. Kazimierz Michalik
1984 Marianna Urbanek-Socha Koncepcja opracowania oryginałów autorskich map warunków gruntowo-wodnych dla Pragi Północ, 1:10 000. prof. Kazimierz Michalik
1985 Ewa Popis Opracowanie technologii przeniesienia treści mapy zasadniczej w skali 1:1 000 na mapę inżynieryjno-gospodarczą w skali 1:500. prof. Kazimierz Michalik
1987 Alicja Dziewulska Koncepcja opracowania treści i formy graficznej mapy topograficznej w skali 1:25 000 w odwzorowaniu GUGiK 1980 prof. Kazimierz Michalik
1988 Iwona Surgoft Opracowanie morskiej mapy nawigacyjnej w skali 1:15 000 prof. Kazimierz Michalik
1993 Małgorzata Pomianowska Wykorzystanie programów GIMMS i AUTOCAD do graficznego przedstawiania danych statystycznych dr inż. Krzysztof Buczkowski
1994 Maciej Chełmiński Opracowanie mapy topograficznej 1: 10 000 na podstawie istniejących materiałów kartograficznych prof. Wojciech Bychawski
1994 Piotr Konarzewski SEWIG i MSEG - programy obsługi i prowadzenia ewidencji gruntów (współaut.) dr inż. Jerzy Balcerzak
1994 Mariusz Latński SEWIG i MSEG - programy obsługi i prowadzenia ewidencji gruntów (współaut.) dr inż. Jerzy Balcerzak
1995 Urszula Kominek Zakładanie i prowadzenie ewidencji budynków w oparciu o mikrokomputery dr inż. Jerzy Balcerzak
1996 Renata Liwińska (Gut) Regeneracja mapy zasadniczej metodą fotograficzną i skanerową prof. Andrzej Makowski
1998 Urszula Siwek Opracowanie arkusza wzorcowego mapy turystycznej z uzupełniającą treścią dla celów administracyjnych dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2002 Piotr Bakinowski  Atlas multimedialny Pobrzeża Szczecińskiego. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2002 Grzegorz Komosa  Studium wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej do zarządzania siecią dróg w gminie Sokołów Podlaski. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2002 Grażyna Nowacka Wykorzystanie systemu informacji geograficznej w badaniach krenologicznych na przykładzie źródeł Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2002 Leszek Podsiadły System informacji przestrzennej o zakresach prac geodezyjnych i punktach osłony geodezyjnej na przykładzie gminy Raszyn. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2002 Adam Pyza Koncepcja systemu informacji przestrzennej dla miasta Warka. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2003 Tomasz Filipczuk Studium wykorzystania systemu informacji przestrzennej do zarządzania gminą Sabinie. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2003 Artur Łuka Koncepcja systemu informacji przestrzennej "Zamki w Polsce". dr inż. Dariusz Gotlib
2003 Anna Stanke-Kazirodek Analiza możliwości i zasilania bazy danych topograficznych informacjami pochodzącymi z baz danych i map wieloskalowych. dr inż. Dariusz Gotlib
2004 Małgorzata Ćwiek-Zarzecka MapInfo jako narzędzie tworzenia map temetycznych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2004 Alicja Sobczuk System informacji geograficznej Potoku Służewieckiego do realizacji ścieżki przyrodniczo-historycznej. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2004 Artur Stokowski Koncepcja i wybrane elementy systemu informacji przestrzennej o komunikacji miejskiej dla miasta Łódź. dr inż. Dariusz Gotlib
2005 Daniel Kiliszek Nowoczesna inwentaryzacja osnów geodezyjnych narzędziem podniesienia efektywności prac geodezyjnych. dr inż. Dariusz Gotlib
2005 Barnaba Adam Laskus Baza danych obiektów w pasie drogowym Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy. dr inż. Andrzej Głażewski
2005 Jarosław Matuszyk Wspomaganie optymalizacji i kontroli procesów sprzedaży metodami i technikami GIS. dr inż. Dariusz Gotlib
2005 Paweł Wieczorek Analiza funkcji systemów lokalizacyjnych LBS na przykładzie wdrożeń w Polsce i na świecie. dr inż. Dariusz Gotlib
2005 Damian Wyrkowski Wizualizacja trójwymiarowa Bazy Danych Topograficznych dr inż. Andrzej Głażewski
2006 Adam Łoniewski Analiza możliwości wykorzystania metod i technologii GIS w ramach działań Centrów Powiadamiania dr inż. Dariusz Gotlib
2007 Dominika Czupryn System informacji geograficznej w zarządzaniu siecią dróg miasta Grodzisk Mazowiecki dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2007 Monika Gadomska Multimedialny atlas parków i skwerów w mieście Warszawa dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2007 Marcin Michalczyk (współautorstwo) Ocena możliwości wykorzystania leśnej mapy numerycznej jako danych referencyjnych do budowy systemu informacji geograficznej dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej dr inż. Dariusz Gotlib
2007 Sylwester Szkop (współautorstwo) Ocena możliwości wykorzystania leśnej mapy numerycznej jako danych referencyjnych do budowy systemu informacji geograficznej dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej dr inż. Dariusz Gotlib
2008 Bartłomiej Baudych Opracowanie internetowego serwera informacji przestrzennych o obiektach Politechniki Warszawskiej dr inż. Dariusz Gotlib
2008 Artur Karyś Opracowanie geoportalu z wykorzystaniem wolnego oprogramowania i standardów OGC dr inż. Robert Olszewski
2008 Adam Wilk Mapa akustyczna aglomeracji miejskiej jako element systemu zarządzania miastem wykorzystującym technologię GIS w procesie podejmowania decyzji administracyjnych w walce z hałasem dr inż. Andrzej Głażewski
2010 Dorota Kulawik Wykorzystanie współczesnych metod pomiarowych dla potrzeb ewidencji dróg dr inż. Dariusz Gotlib
2011 Dorota Dźwigałowska Wykorzystanie technologii GIS w rozwoju i promocji turystyki w gminie Nowy Dwór Mazowiecki dr inż. Dariusz Gotlib
2011 Łukasz Jagodziński Ocena jakości kartograficznej aplikacji nawigacyjnych Blaupunkt i AutoMapa Polska XL dr inż. Dariusz Gotlib
2011 Kamila Kozłowska Kartograficzne modelowanie rozkładu przestrzennego przestępczości w Warszawie dr hab. inż. Robert Olszewski
2011 Izabela Oleksiak Opracowanie interaktywnej mapy gminy Jabłonna dr inż. Andrzej Głażewski
2013 Beata Daciek Koncepcja mapy zamków w Polsce dr inż. Henryk Gałach
2013 Marcin Siek Koncepcja i opracowanie mapy obiektów historycznych i walorów przyrodniczych w gminie Magnuszew dr inż. Michał Stankiewicz
2013 Kamil Tywonek Opracowanie mapy atrakcji turystycznych Powiatu Otwockiego z wykorzystaniem programu CorelDraw dr inż. Henryk Gałach
2013 Łukasz Wrzesień Opracowanie procesu importu plików GML w schemacie TBDGML do bazy Oracle dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2013 Paula Zosiak Opracowanie mapy walorów krajoznawczych Kampinoskiego Parku Narodowego dr inż. Henryk Gałach
2015 Patryk Kwaśny Opracowanie mapy pokrycia i użytkowania terenu 1:25000 na podstawie BDOT dr inż. Andrzej Głażewski