Znak Zakładu Kartografii

Prace dyplomowe magisterskie (niestacjonarne)

Prace dyplomowe na studiach magisterskich zaocznych (niestacjonarnych)

Rok Autor Tytuł Promotor
1976 Zenon Andrzej Kaczyński Mapa szkolnictwa podstawowego Województwa Stołecznego Warszawskiego. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1976 Stanisław Różanka Analiza metod aktualizacji mapy zasadniczej i ich ocena techniczno-ekonomiczna na przykładzie wybranych fragmentów mapy m. st. Warszawy. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Zbigniew Stawinoga Przyspieszone redagowanie i opracowanie map topograficznych szeregu skalowego 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000 na podstawie zdjęć topograficznych w skali 1:10 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Przemysława Szota Analiza i ocena geodezyjno-kartograficzna starych planów miasta Krakowa i współczesnej mapy zasadniczej. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Jerzy Woszczyński Opracowanie technologii mapy zasadniczej w skali 1:5 000 w oparciu o aktualne materiały fotogrametryczne oraz opracowania topograficzne i mapy ewidencji gruntów. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Krzysztof Zalewski Nowy model zakładania i prowadzenia mapy województwa stołecznego warszawskiego. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1977 Zbigniew Fronc Analiza i ocena treści mapy zasadniczej i ewidencji gruntów dla obszarów wiejskich opracowanych w oparciu o obliczenia na elektronicznej maszynie liczącej GEO-2 (na przykładzie obiektu Rogów). doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1977 Jerzy Lenczewski Projekt mapy ewidencji osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej w nowym modelu organizacyjnym w ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1977 Józef Ozimek Technologia aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5 000 na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz zdjęć lotniczych w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1977 Henryk Zajda Badanie jakości ziarna na jednometalowych płytach offsetowych doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1978 Władysław Domański Koncepcja mapy krajoznawczej. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Jan Dziekan Model organizacyjny ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w województwie stołecznym warszawskim. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Antoni Kęczkowski Ortofotomapa jako mapa specjalna dla potrzeb rekultywacji terenów kopalń otworowych soli. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Jadwiga Kropiwnicka Koncepcja opracowania mapy zasadniczej na podkładzie ORTOFOTO w skali 1:2 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Tadeusz Orzeszek Koncepcja opracowania mapy zasadniczej na podkładzie ORTOFOTO w skali 1:1 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Stanisław Radomski Metody pomiaru barw offsetowych farb graficznych i geometryczna ich interpretacja. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1979 Stanisław Ulatowski Analiza technologii opracowania map morskich. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1980 Jan Miksztal Technologia druku map tematycznych na tkaninach z zastosowaniem techniki offsetowej. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1980 Elżbieta Stankiewicz Opracowanie kartograficznej warstwy grawerskiej na folie poliestrowe.  doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski, doc. dr hab. inż. Mirosław Włodarczyk 
1984 Krystyna Szymaś Koncepcja technologii opracowania mapy topograficznej w skali 1:25 000 dla celów gospodarczych. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
2002 Katarzyna Głasek, Mirosław Polkowski Określenie wpływu metod aktualizacji i redakcji nowych arkuszy mapy topograficznej na jej dokładność. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2002 Katarzyna Głasek, Mirosław Polkowski Określenie wpływu metod aktualizacji i redakcji nowych arkuszy mapy topograficznej na jej dokładność. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2005 Anna Teresa Ciechanowska Analiza dokładności opracowania numerycznego modelu terenu dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych. dr inż. Robert Olszewski
2005 Marcin Lorenc Koncepcja systemu informacji przestrzennej nekropolii na przykładzie Cmentarza Parafialnego w Jednorożcu. dr inż. Robert Olszewski
2006 Mirosław Pólkowski System pozyskiwania i udostępniania danych o przebiegu granic administracyjnych w Polsce prowadzony przez służbę geodezyjno-kartograficzne. dr inż. Dariusz Gotlib
2007 Daniel Sawicki Zastosowanie systemu referencyjnego do modelowania sieci drogowej w regionalnym GIS dr inż. Andrzej Głażewski
2008 Piotr Morańda Koncepcja systemu informacji przestrzennej dla potrzeb Referatu Zarządzania Środowiskiem powiatu legionowskiego dr hab. inż. Robert Olszewski
2009 Katarzyna Majcher Referencyjne bazy danych typu MRDB - studium możliwości rozwoju i zastosowań dr hab. inż. Robert Olszewski
2010 Artur Karyś Opracowanie technologii tworzenia komponentu TOP0 250 Bazy Danych Georeferencyjnych metodą automatycznej generalizacji danych komputerowych dr inż. Robert Olszewski
2012 Agnieszka Pałysa Ocena możliwości wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych w procesie budowy Systemu Informacji dla Linii Kolejowych dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2013 Michał Fijałkowski Opracowanie geoserwisu turystycznego powiatu Białobrzeskiego z wykorzystaniem wolnego oprogramowania („open source”) dr hab. inż. Paweł Pędzich
2014 Ewa Kałandyk Analiza porównawcza struktury i zakresu treści Bazy Danych Obiektów Topograficznych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Kamil Kałandyk Analiza porównawcza struktury i zakresu treści Bazy Danych Obiektów Topograficznych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych dr inż. Paweł J. Kowalski
2017 Katarzyna Tyl Opracowanie bazy danych przestrzennych na potrzeby „Mapy drogowej Polski 1:500 000” dr inż. Andrzej Głażewski