Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Egzamin po I i II sem.

EGZAMIN zasady ogólne 

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze będzie odbywało się w formie egzaminu - testu wielokrotnego wyboru.
Wszystkie przedmioty z danego semestru zalicza się jednego dnia.
Zaliczenie danego przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, przy czym za poprawną odpowiedź na dane pytanie uzyskuje się 1 punkt, a niepoprawną 0 punktów. Za poprawną odpowiedź uznaje się wskazanie (podanie) wyłącznie właściwej odpowiedzi lub właściwych odpowiedzi, jeśli jest ich więcej niż jedna. Ocena z danego przedmiotu jest średnia ważoną.

Poprawa - dotyczy wyłącznie przedmiotów które nie zostaną zaliczone.

EGZAMIN po I sem.

Egzamin po I semestrze odbędzie się na pierwszych zajęciach II semestru. Przed egzaminem odbędzie się seminarium na którym będą omawiane tematy egzaminacyjne.

EGZAMIN po II sem.

Przed egzaminem odbędzie się seminarium na którym będą omawiane tematy egzaminacyjne.
 

Egzamin po II sem (test wielokrotnego wyboru)
Egzamin po II semestrze Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości
odbędzie się stacjonarnie  w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota) o g. 9.30.

Poprawa odbędzie się we wrześniu - o dokładnym terminie poinformujemy zainteresowane osoby.

WYNIKI EGZAMINU po II sem.

W związku z tym że kilka Pań zmieniło nazwisko system USOS przenumerował nam listy proszę sprawdzać wyniki po nr indeksu.

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

  1. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
  2. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
  3. Złożyły pełną dokumentację (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
  4. Rozliczyły się z Biblioteką PW