Egzamin

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze będzie odbywało się w formie egzaminu - testu wielokrotnego wyboru.
Wszystkie przedmioty z danego semestru zalicza się jednego dnia.

Zaliczenie danego przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, przy czym za poprawną odpowiedź na dane pytanie uzyskuje się 1 punkt, a niepoprawną 0 punktów.
Za poprawną odpowiedź uznaje się wskazanie (podanie) wyłącznie właściwej odpowiedzi lub właściwych odpowiedzi, jeśli jest ich więcej niż jedna.

Ocena z danego przedmiotu jest średnia ważoną.

Egzamin na studiach podyplomowych odbywa się stacjonarnie w Gmachu Gł. PW.
Termin egzaminu jest dostępny w zakładce Terminy zjazdów.
Poprawa egzaminu - dotyczy wyłącznie przedmiotów które nie zostaną zaliczone.
Termin poprawy egzaminu będzie ogłoszony w trakcie trwania semestru.

EGZAMIN po I sem.
Egzamin po pierwszym semestrze odbędzie się podczas jednego z pierwszych zjazdów drugiego semestru (sobota).

EGZAMIN po II sem.
Egzamin po drugim semestrze odbędzie się po zjazdach odbywających się w drugim semestrze (sobota).

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

1.      Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
2.      Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
3.      Złożyły pełną dokumentację (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
4.      Rozliczyły się z Biblioteką PW