Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Przedmioty oraz wykładowcy

Sem. 1

 1. Część ogólna prawa cywilnego - Dr Cezary Woźniak
 2. Podstawy prawa rzeczowego - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 3. Podstawy prawa zobowiązań - Dr Cezary Woźniak
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego - Dr Cezary Woźniak
 5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - Dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
 6. Źródła informacji o nieruchomościach - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 7. Gospodarka przestrzenna - Dr inż. Wioleta Krupowicz
 8. Gospodarka nieruchomościami - Dr inż. Józef Iwanicki
 9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze - Dr inż. Tomasz Budzyński
 10. Gospodarka rolna, leśna i wodna - Prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 11. Ochrona danych osobowych - Dr Katarzyna Chrostowska - Malak
 12. Zamówienia publiczne - Mgr Dariusz Koba
 13. Podstawy ekonomii - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości - Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 16. Elementy finansów i bankowości - Mgr inż. Janusz Wójcik
 17. Podstawy matematyki finansowej - Dr hab. inż. Agnieszka Bitner-Fiałkowska
 18. Elementy rachunkowości - Mgr Teresa Boroch
 19. Podstawy budownictwa - Dr inż. Jerzy Górski, Mgr inż. Mariola Berdysz, Mgr inż. Bożena Blum
 20. Przegląd technologii w budownictwie - Dr inż. Jerzy Górski
 21. Proces inwestycyjny w budownictwie - Mgr inż. Mariola Berdysz
 22. Eksploatacja nieruchomości - Mgr inż. Bożena Blum
 23. Podstawy kosztorysowania - Mgr inż. Bożena Blum
 24. Doradztwo na rynku nieruchomości - Mgr Dorota Jagiełło-Cherka

Sem. 2

 1. Podstawy statystyki i ekonometrii - Dr inż. Tomasz Budzyński
 2. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego - Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 3. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych - Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
 4. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego - prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
 5. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości - dr Joanna Cymerman
 6. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny - dr Joanna Cymerman
 7. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce -  prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski; dr hab. inż. Małgorzata Krajewska; dr inż. Natalia Sajnóg; mgr inż. Janusz Wójcik; mgr Dorota Jagiełło - Cherka
 8. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych - mgr inż. Joanna Monika Nowakowska - Szapiro
 9. Wycena nieruchomości zurbanizowanych - mgr Dorota Jagiełło – Cherka; mgr inż. Janusz Wójcik
 10. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami - prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 11. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych - prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 12. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych - prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski; prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek; dr inż. Tomasz Budzyński; dr inż. Natalia Sajnóg; mgr inż. Joanna Monika Nowakowska - Szapiro; mgr Dorota Jagiełło - Cherka; mgr Teresa Boroch
 13. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością - prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 14. Wycena masowa - dr inż. Tomasz Budzyński
 15. Dokumentacja procesu wyceny - prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 16. Seminarium dyplomowe i egzamin    
 17. Praca końcowa