Znak Zakładu Kartografii

Zakład Kartografii

ZK banner

Mapping is fundamental to the process of lending order to the World

Wydział Geodezji i Kartografii

Od pierwszych lat istnienia Katedry Kartografii (a następnie Zakładu Kartografii) działalność naukowa obejmowała większość kluczowych dla rozwoju dyscypliny zakresów badawczych: od zagadnień teoretycznych z dziedziny kartografii matematycznej, poprzez prace zmierzające do częściowej automatyzacji procesów opracowania map i pomiarów kartometrycznych, opracowania nowych typów wielkoskalowych map miasta, badania nad użytkowym aspektem barwy na mapie i udoskonalaniem niektórych procesów reprodukcji map aż po badania geomorfologiczne.

Zakres prac badawczych i dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie Kartografii obejmuje szeroki wachlarz problemów, w tym m. in.:

• badanie właściwości odwzorowań kartograficznych pod kątem możliwości praktycznych zastosowań dla obszaru Polski, ze szczególnym uwzględnieniem odwzorowań Gaussa-Krűgera i Roussilhe’a;

• opracowanie sposobów minimalizacji zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych;

• doskonalenie metod redukcji odwzorowawczych figur geodezyjnych powierzchni elipsoidy w pracach geodezyjnych i kartograficznych;

• modelowanie danych topograficznych i opracowanie zasad redakcji map topograficznych;

• metodykę projektowania systemów informacji geograficznej oraz baz danych geograficznych;

• formułowanie zasad prezentacji graficznej w odniesieniu do map i systemów informacji przestrzennej (tzw. wizualizacja informacji);

• geowizualizację dynamiczną, prezentacje multimedialne i modelowanie powierzchni statystycznych;

• harmonizację baz danych i systemy metadanych;

• generalizację kartograficzną i generalizację numerycznego modelu terenu;

• geostatystykę oraz zastosowania sieci neuronowych i metod inteligencji obliczeniowej;

• doskonalenie metodyki przewidywania skutków ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze z wykorzystaniem baz danych fizycznogeograficznych i systemów informacji przestrzennej;

• kartograficzne aspekty systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych (kartografia mobilna);

• projektowanie i publikację internetowych serwisów geoinformacyjnych.

Więcej w działach: NAUKA i DYDAKTYKA