Znak Zakładu Kartografii

Prace dyplomowe inżynierskie

Prace dyplomowe na studiach inżynierskich dziennych (stacjonarnych)

Rok Autor Tytuł Promotor
1955 Helena Frankowska Studium o radzieckich mapach topograficznych. prof. Franciszek Biernacki
1955 Czesław Kacprzak Zasady redagowania map topograficznych. prof. Franciszek Biernacki
1955 Stanisław Kolanowski Międzynarodowa mapa świata w skali 1:1 000 000. prof. Franciszek Biernacki
1955 Wojciech Mazurczyk Sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach. prof. Franciszek Biernacki
1955 Jan Migda Fotografia makrokolodionowa w kartografii. doc. Felicjan Piątkowski
1955 Alina Migda Kopiowanie pozytywowe na emulsjach chromowo-klejowych. doc. Felicjan Piątkowski
1956 Narcyz Musiał Metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach, dające efekt plastyczny. prof. Franciszek Biernacki
1956 Krystyna Płoska Generalizacja kartograficzna. prof. Franciszek Biernacki
1956 Juliusz Pruski Badanie rodzaju zniekształceń arkuszy map w druku na maszynie offsetowej. doc. Felicjan Piątkowski
1956 Maria Zduńska Badanie rodzaju zniekształceń arkuszy map w druku na maszynie offsetowej. doc. Felicjan Piątkowski
1957 Mirosława Rudzińska Sporządzenie mapy topograficznej w skali 1:200 000. prof. Franciszek Biernacki
1958 Barbara Leja Warstwicowe przedstawienie i generalizacja różnych form i typów rzeźby terenowej ze szczególnym uwzględnieniem map drobnoskalowych. prof. Franciszek Biernacki
1958 Maria Piekart Przygotowanie mapy do wydania. prof. Franciszek Biernacki
1998 Robert Skibiński Koncepcja i opracowanie warstwy tematycznej oceny stopnia zagrożenia środowiska stanowiącej element systemu informacji przestrzennej dla obszaru województwa ostrołęckiego dr inż. Michał Stankiewicz
1999 Maciej Jasik Folder multimedialny o Wydziale Geodezji i Kartografii dr inż. Henryk Gałach
1999 Erwina Kornat Przedstawienie koncepcji nowej grafiki map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:50 000 dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2000 Marcin Banaszczyk (współaut.) Wykorzystanie mapy zasadniczej do opracowania mapy topograficznej w skali 1:10 000 - opracowanie grafiki, wektoryzacja, generalizacja i redakcja mapy dr inż. Henryk Gałach
2000 Renata Gdula (współaut.) System informacji przestrzennej dla potrzeb zarządzania gminą Michałowice dr inż. Krzysztof Buczkowski
2000 Rafał Hyrycz Koncepcja integracji danych przestrzennych dla miasta Wyszkowa dr inż. Krzysztof Buczkowski
2000 Tomasz Kętla Koncepcja bazy danych przestrzennych o budynkach na przykładzie miasta Wyszków dr inż. Krzysztof Buczkowski
2000 Anna Olszak (współaut.) System informacji przestrzennej dla potrzeb zarządzania gminą Michałowice dr inż. Krzysztof Buczkowski
2000 Rafał Rutkowski Stworzenie folderu informacyjno-reklamowego Wydziału Geodezji i Kartografii PW dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2000 Paweł Staniszewski (współaut.) Wykorzystanie mapy zasadniczej do opracowania mapy topograficznej w skali 1:10 000 - opracowanie grafiki, wektoryzacja, generalizacja i redakcja mapy dr inż. Henryk Gałach
2000 Piotr Stegnerski Mapa turystyczna okolic Jeziora Mamry wraz z informacją turystyczną o regionie dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2001 Agnieszka Bala System informacji geograficznej dla służby pożarnej na przykładzie Jednostki Pożarniczo-Gaśniczej Warszawa Bielany dr inż. Krzysztof Buczkowski
2001 Artur Biernatowicz Opracowanie katastru gruntów i budynków z wykorzystaniem ortofotomapy na przykładzie gminy Perlejewo dr inż. Krzysztof Buczkowski
2001 Agata Hościło Zarządzanie danymi o drogach w systemie informacji przestrzennej dr inż. Krzysztof Buczkowski
2001 Piotr Mazurek   dr inż. Krzysztof Buczkowski
2002 Aneta Jabłońska System informacji o zabytkach architektury fragmentu dzielnicy Warszawa ¦ródmieście. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2002 Artur Kapuściński Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej o budynkach dla dzielnicy Warszawa-Bemowo. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2002 Robert Mazur System informacji przestrzennej o zabytkach Starego Miasta w Zamościu. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2003 Dariusz Bieńkowski Wykorzystanie technik GIS do oceny stanu ekologicznego dorzecza Odry. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2003 Marcin Chmielewski Przydatność programu MapInfo w ocenie zasilania podziemnego jeziora Hańcza. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2003 Bartłomiej Chrobak Wykorzystanie MapInfo do waloryzacji stanu środowiska przyrodniczego dorzecza Szeszupy. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2003 Rafał Dutkalski Koncepcja i projekt multimedialnego atlasu statystycznego powiatu grójeckiego. dr inż. Robert Olszewski
2003 Arkadiusz Jagura Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej miasta i gminy Brwinów. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2003 Joanna Janiszewska Wykorzystanie GIS do badania zależności pomiedzy istniejącą zabudową a występowaniem cynku i ołowiu w glebie na przykładzie aglomeracji gdańskiej. dr inż. Robert Olszewski
2003 Patrycja Krajczyńska Projekt i opracowanie multimedialnej mapy Karpat. dr inż. Robert Olszewski
2003 Urszula Kurkus, Małgorzata Staniak Koncepcja systemu informacji geograficznej o zlewni jeziora Łuknajno. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2003 Marcin Lorenc, Oskar Mazurek Koncepcja Systemu Informacji o Terenie wspomagającego planowanie przestrzenne w gminie Jednowiec. dr inż. Robert Olszewski
2003 Marcin Lorenc, Oskar Mazurek Koncepcja Systemu Informacji o Terenie wspomagającego planowanie przestrzenne w gminie Jednowiec. dr inż. Robert Olszewski
2003 Daniel Sawicki Analizy przestrzenne w systemie informacji geograficznej na przykładzie Beskidu Niskiego. dr inż. Robert Olszewski
2003 Urszula Kurkus, Małgorzata Staniak Koncepcja systemu informacji geograficznej o zlewni jeziora Łuknajno. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2004 Krzysztof Gromek Koncepcja i wykonanie systemu metainformacji o mapach tematycznych GUGiK w skali 1:50000. dr inż. Robert Olszewski
2004 Zenon Hałasa Porównanie drogowych struktur Bazy Danych Topograficznych GUGiK i i Banku Danych Drogowych GDDKiA. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2004 Magdalena Kornat Mapa informacyjna jako element Systemu Informacji Przestrzennej w Internecie dla miasta Łęczyca. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2004 Robert Rogowski Analizy sieciowe w systemach informacji przestrzennej o drogach. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2004 Adam Szczepaniak Koncepcja i wykonanie warstwy "Ochrona przyrody" dla serwisu GIS Mazowsza. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2005 Emil Archacki Badanie przydatności sztucznych sieci neuronowych do generalizacji numerycznego modelu terenu. dr inż. Robert Olszewski
2005 Adam Grysiewicz (współautorstwo) Przestrzeń Mazowsza w XVI wieku w ujęciu systemowym. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2005 Adam Maj Koncepcja i opracowanie serwisu internetowego o bazach danych tematycznych w Polsce z wykorzystaniem technologii ArcIMS. dr inż. Robert Olszewski
2005 Michał Rej Koncepcja wybranych warstw dla systemu informacji przestrzennej miasta Radomia. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2005 Małgorzata Strzelczyk Integracja danych przestrzennych dla potrzeb gminy na przykładzie gminy Grabów nad Pilicą. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2005 Robert Wlazło (współautorstwo) Przestrzeń Mazowsza w XVI wieku w ujęciu systemowym. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2005 Hubert Włostowski Integracja danych przestrzennych dla wsi Buczyno Mikosy. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2005 Mariusz Woźnicki Koncepcja i opracowanie systemu ostrzegania powodziowego dla miasta Oławy. dr inż. Robert Olszewski
2006 Paweł Bieryło Koncepcja interaktywnej mapy Biebrzańskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem aplikacji SwishMax dr inż. Henryk Gałach
2006 Emilia Bombała Interaktywna mapa rozmieszczenia bibliotek publicznych m.st. Warszawy dr inż. Henryk Gałach
2006 Jarosław Mordoń Baza danych przestrzennych dotyczacych turystyki w gminie Lutowiska dr inż. Krzysztof Buczkowski
2007 Radosław Pliszka Analiza i kontrola jakości cyfrowych materiałów kartograficznych z wykorzystaniem oprogramowania Bentley przed dopuszczeniem ich do dystrybucji dr inż. Henryk Gałach
2007 Edyta Podkańska Geograficzny system informacji zabytków miasta Radomia dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2008 Marcin Charzewski Założenie ewidencji gruntów i budynków dla gminy Różan w programie MapInfo dr inż. Krzysztof Buczkowski
2010 Anna Adamek (współaut.) Treść i forma map hybrydowych w portalach geoinformacyjnych dr inż. Andrzej Głażewski
2010 Agnieszka Bartecka Mapa turystyczna gminy Pomiechówek dr inż. Andrzej Głażewski
2010 Łukasz Brzeziński Opracowanie mapy turystycznej miasta Pułtusk dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2010 Piotr Sebastian Bzdyl Opracowanie mapy turystycznej miasta Pułtusk dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2010 Zbigniew Curyłło Konstrukcja siatki kartograficznej oraz badanie zniekształceń odwzorowawczych odwzorowania równoległego dr hab. inż. Paweł Pędzich
2010 Monika Jelonkiewicz (współaut.) Treść i forma map hybrydowych w portalach geoinformacyjnych dr inż. Andrzej Głażewski
2010 Monika Aniela Łubińska (współaut.) Aktualizacja mapy topograficznej w skali 1:10000 dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2010 Joanna Monika Mińkowska (współaut.) Aktualizacja mapy topograficznej w skali 1:10000 dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2010 Aleksandra Nowicka (współaut.) Opracowanie map rozmieszczenia ludności i gęstości zaludnienia na wybranym obszarze różnymi metodami prezentacji kartograficznej. dr inż. Michał Stankiewicz
2010 Joanna Wójcik Opracowanie systemu informacji geograficznej o trasach i szlakach turystycznych Nałęczowa dr hab. inż. Paweł Pędzich
2010 Anna Zapaśnik (współaut.) Opracowanie map rozmieszczenia ludności i gęstości zaludnienia na wybranym obszarze różnymi metodami prezentacji kartograficznej dr inż. Michał Stankiewicz
2011 Anna Cyranek Analiza praktycznych możliwości wykorzystania serwisu mapowego Geoportal.gov.pl dr inż. Paweł J. Kowalski
2011 Kamil Latuszek Badanie własności metrycznych odwzorowania azymutalnego spełniającego kryterium Airy dr hab. inż. Paweł Pędzich
2011 Sylwia Marczak Opracowanie mapy zagrożeń kryminalnych miasta stołecznego Warszawy dr inż. Robert Olszewski
2011 Łukasz Radziejewski Przewodnik turystyczno-informacyjny po paśmie Otryt w Bieszczadach Dr inż. Michał Stankiewicz
2011 Agnieszka Tafiłowska Opracowanie graficzne mapy informacyjnej miasta Brwinów. dr inż. Zenon Andrzej Kaczynski
2011 Aneta Wachowicz Opracowanie graficzne mapy informacyjnej miasta Brwinów dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Michał Barański Opracowanie przewodnika turystyczno-żeglarskiego obszaru jeziora Mamry dr inż. Michał Stankiewicz
2012 Marzena Borzuchowska Opracowanie mapy informacyjnej miasta Zambrów dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Kamila Brzezińska Opracowanie mapy informacyjnej miasta Nasielsk dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Natalia Budzińska Opracowanie mapy informacyjnej miasta Rajgród dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Dominika Chądzyńska Opracowanie mapy turystycznej miasta Giżycko dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Paulina Choszczyk Opracowanie przewodnika turystyczno-żeglarskiego obszaru jeziora Mamry dr inż. Michał Stankiewicz
2012 Magdalena Ciborowska Opracowanie mapy informacyjnej miasta Płońsk dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Piotr Cichy Mapa winnic Małopolskiego Przełomu Wisły dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Anna Fiedukowicz Opracowanie koncepcji i studium realizacji interaktywnego atlasu statystycznego dr hab. inż. Robert Olszewski
2012 Marek Głuchowski Aktualizacja mapy topograficznej dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Katarzyna Kisielińska Mapy obiektów kulturalno-oświatowych oraz usługowo-handlowych fragmentu dzielnicy Warszawa-Ochota dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Magda Konefał Mapy obiektów kulturalno-oświatowych oraz usługowo-handlowych fragmentu dzielnicy Warszawa-Ochota dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Karolina Mitura Opracowanie bazy danych bibliotek warszawskich dr hab. inż. Robert Olszewski
2012 Ewa Przeździecka Opracowanie mapy informacyjnej gminy Andrzejewo dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Marta Rudzińska Mapa Suwalskiego Parku Krajobrazowego dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Katarzyna Strychalska Badanie własności metrycznych odwzorowania Eckerta dr hab. inż. Paweł Pędzich
2012 Paulina Taraszkiewicz Mapa Suwalskiego Parku Krajobrazowego dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Krzysztof Wojewódzki Opracowanie mapy zabytków dla centrum miasta Płock dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Tomasz Wojtkowski Mapa winnic Małopolskiego Przełomu Wisły dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Katarzyna Zdunek Kartograficzna prezentacja rozwoju gmin w powiecie łukowskim pod względem gospodarczym i społecznym po roku 2000 dr inż. Michał Stankiewicz
2013 Mariola Bojanek Koncepcja i opracowanie mapy obiektów historycznych i walorów przyrodniczych na terenie gminy Czemierniki dr inż. Michał Stankiewicz
2013 Maria Bylina Mapa turystyczna Doliny Liwca dr Łukasz Bujak
2013 Marta Czupryńska Opracowanie bibordowej mapy szlaków turystycznych na terenie gminy Zbiczno w powiecie brodnickim dr inż. Michał Stankiewicz
2013 Kamil Kruk Wykorzystanie mobilnego systemu pomiarowego GIS do tworzenia nawigacyjnych planów budynków dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2013 Piotr Liberadzki Mapa informacyjna miasta Żuromin dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2013 Katarzyna Mościcka Analiza możliwości automatyzacji konwersji struktury Bazy Danych Topograficznych na strukturę BDOT 10k z wykorzystaniem języka XSLT dr inż. Paweł J. Kowalski
2013 Ewa Nowicka Analizy sieciowe na przykładzie szlaków turystycznych dr hab. inż. Robert Olszewski
2013 Krzysztof Rosłoń Mapa turystyczna „Drogi św. Jakuba” na Mazowszu dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2013 Joanna Tarapata Mapa turystyczna powiatu wołomińskiego dr Łukasz Bujak
2013 Anna Teperowska Mapa posterowa szlaków rowerowych Warszawy dr inż. Paweł J. Kowalski
2013 Justyna Włodarczyk Opracowanie mapy informacyjnej miasta Sieradz dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2013 Anna Wojciechowska Opracowanie mapy informacyjnej miasta Kutno  dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2014 Ewelina Bogucka Opracowanie mapy interaktywnej najwybitniejszych osiągnięć polskiego himalaizmu dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Barbara Czyżewska Opracowanie mapy posterowej szlaków rowerowych gminy Nieporęt dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Karol Duda Opracowanie mapy interaktywnej mostów na Wiśle dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Dorota Dziarczykowska Opracowanie mapy zabytków wzdłuż Tras Rowerowych EuroVelo w Polsce dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Katarzyna Ganicz Opracowanie mapy przeglądowej najdziwniejszych toponimów w Polsce dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Anna Gębal Opracowanie planu miasta Lubartów dr hab. inż. Paweł Pędzich
2014 Ewelina Jańczuk Opracowanie mapy turystycznej Kazimierza Dolnego dr hab. inż. Paweł Pędzich
2014 Aleksandra  Jarek Opracowanie interaktywnej mapy turystycznej Chojnowskiego Parku Krajobrazowego dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Irmina Jedut Mapa turystyczna powiatu lubartowskiego dr hab. inż. Paweł Pędzich
2014 Michał Kamiński Mapa stacji narciarskich województwa małopolskiego dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Katarzyna Kruk Mapa turystyczna powiatu siedleckiego dr Łukasz Bujak
2014 Adam Kruszyński Mapa turystyczna gmin Kałuszyn i Mrozy dr Łukasz Bujak
2014 Konrad Kujszczyk Motocyklowa mapa turystyczna woj. dolnośląskiego dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Maciej Mart Opracowanie interaktywnej mapy turystycznej dla gminy Łomianki dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Marcin Nalewajko Mapa turystyczna okolic Tucholi dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2014 Piotr Obłudka Mapa turystyczna Parku Narodowego Gór Stołowych dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Ewelina Pszczółkowska Opracowanie mapy turystycznej miasta Ełk dr hab. inż. Paweł Pędzich
2014 Adrian Pyra Mapa informacyjna miasta Józefów dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2014 Maciej Sałata Plan Miasta Radzyń Podlaski dr hab. inż. Paweł Pędzich
2014 Witold Siwicki Mapa turystyczna gminy Nowy Dwór Mazowiecki dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Daniel Woron Opracowanie interaktywnej mapy turystyczno-rowerowej gminy Nieporęt dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Karolina Zarębska Porównanie możliwości aplikacji GIS w zakresie przetwarzania NMT dr inż. Andrzej Głażewski
2015 Kamil Kossakowski Opracowanie planu miasta Zambrowa dr hab. inż. Paweł Pędzich
2015 Wojciech Romaniuk Mapa turystyczna centrum Lublina dr hab. inż. Paweł Pędzich
2016 Patrycja Chrzanowska Opracowanie portalu GIS dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Maciej Gawłowski Mapa dostępności komunikacyjnej centrum Warszawy z wykorzystaniem transportu szynowego dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Nina Hahaj Wizualizacja kartograficzna rozwoju urbanistycznego obszaru obecnej dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Aleksandra Kłos Opracowanie mapy rozwoju powiatu węgrowskiego dr inż. Paweł J. Kowalski
2016 Estera Przestrzelska Posterowa mapa turystyczna obszaru Mazur Garbatych dr inż. Paweł J. Kowalski
2016 Aleksandra Rudnicka Posterowa mapa turystyczna obszaru Mazur Garbatych dr inż. Paweł J. Kowalski
2016 Joanna Sobierajska Opracowanie mapy turystycznej okolic Warki dr inż. Paweł J. Kowalski
2016 Krzysztof Sokała Opracowanie portalu GIS dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Ewa Sołtysiak Opracowanie mapy turystycznej powiatu węgrowskiego dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Zuzanna Stupkiewicz Opracowanie prezentacji kartograficznej ewolucji sieci komunikacyjnej Warszawy dr inż. Paweł J. Kowalski
2016 Marcelina Waligórska Opracowanie turystycznej mapy powiatu łowickiego w skali 1:55000 dr hab. inż. Paweł Pędzich
2016 Kamil Wróblewski Opracowanie mapy interaktywnej Mazurskiego Parku Krajobrazowego dr inż. Paweł J. Kowalski
2016 Maciej Żak Wykonanie trójwymiarowego modelu zabudowy oraz analizy powodziowej lewobrzeżnej części miasta Płocka dr hab. inż. Robert Olszewski
2017 Agnieszka Filimon Opracowanie mapy turystycznej gminy Michałowice dr inż. Andrzej Głażewski
2017 Edyta Korbecka Opracowanie mapy ogólnogeograficznej gminy Dynów dr inż. Andrzej Głażewski
2017 Somar Mahdi Interaktywna mapa turystyczna Mazowieckiego Parku Krajobrazowego dr inż. Andrzej Głażewski
2017 Olga Radzikowska Mapa turystyczna Welskiego Parku Krajobrazowego dr inż. Andrzej Głażewski
2017 Maria Rutkowska Mapa turystyczna powiatu augustowskiego dr inż. Andrzej Głażewski
2017 Maciej Szypulski Opracowanie mapy północnej linii Warszawskiego Rejonu Fortecznego dr inż. Paweł J. Kowalski
2017 Mikołaj Śliwa Opracowanie mapy krajowych inwestycji drogowych w oprogramowaniu MapInfo Professional dr inż. Andrzej Głażewski
2017 Adrian Tomicki Opracowanie mapy Głównego Szlaku Beskidzkiego w Polsce na podstawie pomiarów GNSS dr hab. inż. Robert Olszewski