Znak Zakładu Kartografii

Prace dyplomowe magisterskie

Prace dyplomowe na studiach magisterskich dziennych (stacjonarnych)

Rok Autor Tytuł Promotor
1951 Zbigniew Brunner Opracowanie redakcyjne mapy turystycznej Pienin w skali 1:50 000 i przygotowanie pierworysów do druku na offset. prof. Felicjan Piątkowski
1955 Ryszard Badura Sporządzenie mapy topograficznej Polski w skali 1:1 000 000. prof. Franciszek Biernacki
1955 Janusz Gołaski Mapa topograficzna wsi Gołaszyno w końcu XVI wieku. prof. Franciszek Biernacki
1955 Łucja Grünberg Opracowanie mapy topograficznej Polski w skali 1:500 000. prof. Franciszek Biernacki
1956 Zdzisław Bartoszewski Sporządzenie mapy topograficznej w skali 1:100 000. prof. Franciszek Biernacki
1956 Hanna Jędruszczak Metody reprodukcji kartograficznej wzorca mapy w skali 1:10 000. doc. Felicjan Piątkowski
1956 Aleksander Kowalski Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:50 000. prof. Franciszek Biernacki
1956 Andrzej Makowski Podstawy matematyczne mapy topograficznej w skali 1:10 000. prof. Jan Różycki
1956 Liliana Poteralska Proces kopiowania z pozytywów. doc. Felicjan Piątkowski
1956 Danuta Turewicz Redakcja i opracowanie mapy wzorcowej w skali 1:10 000. prof. Franciszek Biernacki
1957 Marian Barszczyk Przygotowanie mapy do wydania (opracowanie czystorysów). prof. Franciszek Biernacki
1957 Krystyna Ciszek Redagowanie mapy topograficznej w skali 1:100 000. prof. Franciszek Biernacki
1957 Stanisław Gelo Redagowanie map administracyjnych, w szczególności powiatowej mapy administracyjnej w skali 1:100 000. prof. Franciszek Biernacki
1957 Jadwiga Jasińska Kopie pozytywowe z przeniesieniem na bimetale. prof. Felicjan Piątkowski
1957 Roman Konieczny Generalizacja kartograficzna ; w szczególności generalizacja rysunku osiedli na mapach topograficznych w skali 1:25 000 - 1:200 000. prof. Franciszek Biernacki
1957 Włodzimierz Płaczkowski Fotografia kolorowa , możność jej zastosowania w kartografii i w dziedzinach pokrewnych kartografii. prof. Felicjan Piątkowski
1957 Janina Seliga Druk sitowy i próby wykorzystania tego druku w reprodukcji kartograficznej. prof. Felicjan Piątkowski
1957 Jan Wasilewski Fototyp do opisu map. prof. Felicjan Piątkowski
1957 Maciej Wasilewski Fotografia i fotoreprodukcja w podczerwieni. prof. Felicjan Piątkowski
1958 Jutta Bartoszewska Generalizacja treści map topograficznych wielkoskalowych (1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). prof. Franciszek Biernacki
1958 Lech Brokman Opracowanie mapy miejskiej na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:2 000. prof. Franciszek Biernacki
1958 Kazimierz Cichowicz Proces fotoreprodukcyjny stolika topograficznego w metodzie kombinowanej. prof. Felicjan Piątkowski
1958 Edward Filochowski Analiza procesów reprodukcji map turystycznych z plastycznym przedstawieniem rzeźby. prof. Felicjan Piątkowski
1958 Włodzimierz Kołb Badanie światłoczułości i gęstości optycznej materiałów fotograficznych stosowanych w kartografii. prof. Felicjan Piątkowski
1958 Antoni Kurek Opracowanie metod rektyfikacji aparatów fotoreprodukcyjnych osiowych i pryzmatycznych przy pomocy autokolimatora własnej konstrukcji. prof. Felicjan Piątkowski
1958 Bonifacy Wiśniewski Podłoża i emulsje oraz ich wpływ na wyniki kopiowania pozytywowego w druku płaskim offsetowym. prof. Felicjan Piątkowski
1958 Stanisław Zwierzyński Redagowanie map topograficznych. prof. Franciszek Biernacki
1958 Jerzy Zwierzyński Redagowanie map samochodowych w skalach od 1:200 000 do 1:1 000 000 wraz z generalizacją. prof. Franciszek Biernacki
1959 Wiesława Dworak Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:50 000 ze szczególnym uwzględnieniem generalizacji hydrografii i rzeźby terenu. prof. Franciszek Biernacki
1959 Jadwiga Kochut Metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach. prof. Franciszek Biernacki
1959 Aleksandra Nowacka Badanie własności wywoływaczy potrzebnych do obróbki map kartograficznych w reprodukcji kartograficznej. prof. Felicjan Piątkowski
1959 Alina Rugowska Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:50 000 ze szczególnym uwzględnieniem generalizacji osiedli. prof. Franciszek Biernacki
1959 Izabella Sobolewska Technologia procesu wydania map. prof. Felicjan Piątkowski
1959 Wojciech Światłowski Opracowanie mapy podstawowej w skali 1:5 000 ze zdjęć lotniczych ze szczególnym uwydatnieniem treści kartograficznej i formy graficznej. prof. Franciszek Biernacki
1959 Aleksandra Wojciechowska Opracowanie mapy w skali 1:25 000 ze specjalnym uwzględnieniem generalizacji dróg. prof. Franciszek Biernacki
1960 Wanda Gąsiewicz Mapa Polski w skali 1:100 000 okresu międzywojennego. prof. Franciszek Biernacki
1960 Krystyna Ignatowska Refleksowe kopie negatywowe rysunków ołówkowych. prof. Felicjan Piątkowski
1960 Maria Jędrzejewska Wykorzystanie zjawiska Herschla do prac kartograficznych. prof. Felicjan Piątkowski
1960 Barbara Kozińska Analiza technologii światłodruku. prof. Felicjan Piątkowski
1960 Wanda Łabęcka Redakcja i opracowanie mapy turystycznej Ojcowa w skali 1:75 000. prof. Franciszek Biernacki
1960 Andrzej Pac-Pomarnacki Zagadnienie generalizacji drobnych osiedli wiejskich na mapach topograficznych w skali od 1:5 000 do 1:100 000. prof. Franciszek Biernacki
1960 Bożena Pierzchlewska Generalizacja hydrografii na mapach topograficznych. prof. Franciszek Biernacki
1960 Maria Danuta Pryciak Kopiowanie map na podłożach plastycznych. prof. Felicjan Piątkowski
1960 Romana Tyrakowska Opracowanie mapy turystycznej "Okolice Ostródy" w skali 1:75 000. prof. Franciszek Biernacki
1960 Alojzy Wasilewski Mapa turystyczna Pojezierza Suwalskiego. prof. Franciszek Biernacki
1960 Teresa Zaręba Niektóre nowsze metody redagowania map topograficznych prof. Franciszek Biernacki
1961 Andrzej Dąbrowski Deformacja podłoża w kopii dyfuzyjnej i ocena jej przydatności dla potrzeb geodezji i kartografii. prof. Franciszek Biernacki
1961 Coj De-U Projekt map topograficznych Korei w skali 1:100 000 na podstawie zdjęcia topograficznego w skali 1:25 000. prof. Franciszek Biernacki
1961 Czien Gi-Sam Odwzorowanie Gaussa-Krügera w zastosowaniu do map topograficznych Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej. prof. Jan Różycki
1961 Stanisław Kolanowski Próba ustalenia nowych procesów technologii wydania map geologicznych w oparciu o technikę grawerowania map. prof. Felicjan Piątkowski
1961 Zofia Kosińska Mapa topograficzna w skali 1:200 000 na podstawie mapy 1:100 000. prof. Franciszek Biernacki
1961 Maria Kubak Mapa topograficzna w skali 1:1 000 000 na podstawie mapy 1:300 000 i 1:500 000. prof. Franciszek Biernacki
1961 Stefania Łabędź Mapa topograficzna w skali 1:500 000 na podstawie mapy 1:300 000. prof. Franciszek Biernacki
1961 Maria Milde Mapa turystyczna Roztocza. prof. Franciszek Biernacki
1961 Danuta Płatek Mapa turystyczna - Bieszczady. prof. Franciszek Biernacki
1961 Maria Wiewiórska Metody pomiaru pól powierzchni na mapach topograficznych. prof. Franciszek Biernacki
1961 Lidia Zarecka Wykorzystanie zjawiska Herschla do kopii stykowych. prof. Felicjan Piątkowski
1961 Krystyna Zawadzka Metody kartometrycznego pomiaru długości granic i pól powierzchni Polski i jednostek administracyjnych. prof. Jan Różycki
1962 Danuta Chwaścińska Badanie błękitnych kopii i ocena ich przydatności dla reprodukcji refleksowej. prof. Felicjan Piątkowski
1962 Józef Grądek Dokładność materiałów mapowych, stanowiących podkład do opracowania mapy glebowej Polski w skali 1:25'000. prof. Jan Różycki
1962 Teresa Janiszewska Mapa turystyczna "Płock - Gostynin". prof. Franciszek Biernacki
1962 Barbara Kiepurska Rekonstrukcja gospodarczej mapy ¦ląska z XVII w. w oparciu o zniszczony dokument kartograficzny. prof. Felicjan Piątkowski
1962 Urszula Nurkowska Próba opracowania nowej metody uplastycznienia wycinka mapy Pienin i rozwiązanie techniki jej reprodukcji. prof. Felicjan Piątkowski
1962 Emilia Skibińska Technika trójdruku (triady) w zastosowaniu do map ściennych. prof. Felicjan Piątkowski
1963 Renata Mazurek Opracowanie Międzynarodowej Mapy ¦wiata w skali 1:1 000 000 według modyfikacji z 1962 roku. prof. Franciszek Biernacki
1963 Janina Taluniewicz Opracowanie i wydanie drukiem mapy miejskiej w skali 1:2 000 w oparciu o mapę w skali 1:1 000. prof. Felicjan Piątkowski
1964 Małgorzata Drzewiecka Opracowanie projektu mapy perspektywicznej Karkonoszy. prof. Felicjan Piątkowski
1964 Alicja Radziwon Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:100 000 arkusza M-34-67. prof. Franciszek Biernacki
1965 Jerzy Bajerski Druk i tłoczenie map na foliach plastycznych. prof. Felicjan Piątkowski
1965 Lech Dorenda Przygotowanie do druku i wydanie uplastycznionej mapy Pienin uzyskanej przy pomocy kierunkowego oświetlenia warstwic. prof. Felicjan Piątkowski
1965 Janusz Drzewoszewski Generalizacja treści sytuacyjnej w strefie miejskiego budownictwa jednorodzinnego na mapie w skali 1:5 000 opracowanej na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:1 000. prof. Franciszek Biernacki
1965 Mirosława Dymek Opracowanie redakcyjne i wykonanie czystorysu pano-krajoznawczego ze szczytu Trzy Korony w Pieninach na podstawie wykonanych w terenie zdjęć fotograficznych. prof. Felicjan Piątkowski
1965 Jerzy Kobyliński Analiza wybranych metod reprodukcji obrazu półtonowego na przykładzie mapy cieniowanej Pienin. prof. Felicjan Piątkowski
1965 Anna Paszkowska Zastosowanie techniki grawerowania do wykonywania pierworysów map topograficznych w skali 1:5 000 na autografie. prof. Felicjan Piątkowski
1965 Anna Referowska Analiza porównawcza metod graficznego uplastycznienia map ze szczególnym uwzględnieniem metody kierunkowego oświetlenia warstwic na przykładzie mapy Pienińskiego Parku Narodowego. prof. Felicjan Piątkowski
1965 Andrzej Skurzak Opracowanie redakcyjne projektu mapy panoramicznej Pienińskiego Parku Narodowego. prof. Felicjan Piątkowski
1965 Teresa Skurzak Wydanie drukiem mapy panoramicznej Pienińskiego Parku Narodowego. prof. Felicjan Piątkowski
1965 Hanna Woźniak Grawerowanie kolorowych elementów treści mapy topograficznej na wspólnym podłożu. prof. Felicjan Piątkowski
1966 Urszula Balcerowska Próba uzupełnienia czystorysu mapy w skali 1:1 000 sposobem mechanicznego przeniesienia rysunku z istniejących materiałów pierworysowych. prof. Franciszek Biernacki
1966 Ewa Koniuszewska Techniczna i ekonomiczna analiza wykonywania matryc na tworzywach sztucznych dla potrzeb ewidencji gruntów. prof. Felicjan Piątkowski
1966 Grażyna Koprowicz Mapy anaglifowe. prof. Felicjan Piątkowski
1966 Janina Reniger Zastosowanie masek błonowych w reprodukcji kartograficznej. prof. Felicjan Piątkowski
1966 Małgorzata Rudzińska Studium historyczne nad metodami reprodukcji dawnych map Polski. prof. Felicjan Piątkowski
1967 Krystyna Baranowska Sposoby otrzymywania czarnych ozalidów. prof. Felicjan Piątkowski
1967 Andrzej Chmielewski Rozwój kartograficznego obrazu miasta na przykładzie map archiwalnych m. st. Warszawy. prof. Franciszek Biernacki
1967 Henryk Gałach Zastosowanie techniki światłodruku do reprodukcji półtonowych oryginałów kartograficznych. prof. Felicjan Piątkowski
1967 Grażyna Honcia Mapy anaglifowe. prof. Felicjan Piątkowski
1967 Tomasz Jasiński Studium znaków konwencjonalnych do map wielkoskalowych inżynieryjno-gospodarczych. prof. Franciszek Biernacki
1967 Janusz Pawlica Opracowanie pierworysu mapy zieleni miejskiej m. st. Warszawy. prof. Franciszek Biernacki
1967 Barbara Stolarczyk Badania nad emulsjami ozalidowymi mającymi na celu uzyskanie czarnych kopii ozalidowych. prof. Felicjan Piątkowski
1967 Teresa Wieczerzyńska Opracowanie pierworysu mapy szkół średnich na przykładzie m. st. Warszawy. prof. Franciszek Biernacki
1967 Barbara Winiarska Zredagowanie i opracowanie mapy w skali 1:10 000 w oparciu o mapę w skali 1:5 000. prof. Felicjan Piątkowski
1967 Halina Żakowska Analiza celowości doboru odwzorowań kartograficznych zastosowanych w Atlasie Geograficznym dla szkół średnich, wydanym przez PPWK. prof. Jan Różycki
1968 Andrzej Bałakirew Analiza i ocena kartometryczna pierworysów i matryc w skalach 1:500 , 1:1 000 , 1:2 000 i 1:5 000 wykonanych dla przebudowy Kanału Augustowskiego. prof. Felicjan Piątkowski
1968 Anna Czernicka Mapa służby zdrowia m. st. Warszawy. prof. Felicjan Piątkowski
1968 Teresa Drzewiecka Ocena dokładności map archiwalnych. prof. Franciszek Biernacki
1968 Władysław Grodecki Opracowanie planu redakcyjnego mapy panoramicznej zachodniej części Beskidu Niskiego (rejon Wysowej). prof. Felicjan Piątkowski
1968 Halina Kowalik Kartograficzne przedstawienie dojazdów do pracy do Warszawy ze strefy podmiejskiej i peryferyjnej z uwzględnieniem czasu przejazdu. prof. Franciszek Biernacki
1968 Elżbieta Kozakiewicz Opracowanie mapy w skali 1:5 000 drogą powiększenia mapy w skali 1:1 000 z zachowaniem dokładności mapy wynikowej. prof. Franciszek Biernacki
1968 Hanna Nowicka Studium nad treścią miejskiej mapy ewidencji budynków. prof. Felicjan Piątkowski
1968 Maria Oszmiańska Użytkowa rola barwy dla map glebowych Polski.  doc. dr hab. Franciszek Kuźnicki, dr inż. Andrzej Makowski
1968 Lidia Romanowska Opracowanie pierworysu mapy szkolnictwa podstawowego w mieście, na przykładzie m. st. Warszawy. prof. Franciszek Biernacki
1968 Stanisław Wasilewski Technika druku sitowego w zastosowaniu do wielobarwnych map glebowo-roślinnych. prof. Felicjan Piątkowski
1968 Zofia Wrzesień Opracowanie zasad aktualizacji map wielkoskalowych. prof. Felicjan Piątkowski
1969 Zdzisław Branicki Zagadnienie liternictwa w kartografii. prof. Felicjan Piątkowski
1969 Elżbieta Burzyńska Światło i barwa a plastyka obrazu terenowego. prof. Felicjan Piątkowski
1969 Barbara Chojnacka Metody określania dokładności wielkoskalowych map miejskich. prof. Franciszek Biernacki
1969 Elżbieta Dobosz Fotografia autotypijna. prof. Felicjan Piątkowski
1969 Jerzy Michał Górnik Ocena wybranych map turystycznych PPWK i PTTK. prof. Felicjan Piątkowski
1969 Elżbieta Kondratowicz Opracowanie mapy placówek oświatowo-kulturalnych m. st. Warszawy. prof. Felicjan Piątkowski
1969 Joanna Kwiatkowska Densytometryczne metody badania kontrastu brzegowego. prof. Felicjan Piątkowski
1969 Andrzej Macioch Propozycje podstaw matematycznych mapy ogólnogeograficznej Europy w skali 1:2 500 000. prof. Jan Różycki
1969 Jadwiga Majer Opracowanie mapy w skali 1:5 000 terenu miasta na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:1 000. mgr inż. Stanisław Kolanowski
1969 Stanisław Owsikowski Kartograficzne przedstawienie zanieczyszczeń powietrza i wód w m. st. Warszawie. mgr inż. Stanisław Kolanowski
1969 Andrzej Sieńko Opracowanie pierworysu mapy hydrograficznej świata. prof. Felicjan Piątkowski
1969 Michał Stankiewicz Kartograficzne zobrazowanie struktury zatrudnienia ludności Warszawskiego Zespołu Miejskiego. prof. Jan Różycki
1969 Jerzy Stefko Opracowanie oryginałów autorskich map obiektów turystycznych , sportowych i rekreacyjnych miasta i powiatu Białystok. prof. Felicjan Piątkowski
1969 Barbara Weiss Studium nad zastosowaniem fotografii przekształcającej w kartografii i w technice. prof. Felicjan Piątkowski
1969 Stanisława Wilkowska Kartograficzne przedstawienie funkcjonalności sieci ulicznej w m. st. Warszawie. mgr inż. Stanisław Kolanawski
1969 Roman Wisłocki Opracowanie pierworysu mapy gruntoznawczej miasta. prof. Felicjan Piątkowski
1970 Wiktor Berkan Opracowanie oryginału mapy zabytków Warszawy i Mazowsza. mgr inż. Stanisław Kolanowski
1970 Marek Bogobowicz Opracowanie oryginału rysunku rzeźby terenu i hydrografii mapy topograficznej w skali 1:50 000 na podstawie mapy w skali 1:25 000 , stosując zasady generalizacji obiektywnej według metody prof. J. Perkala. dr inż. Kazimierz Michalik
1970 Zofia Chrzanowska Problem sensytometrii i presensybilizacji. prof. Felicjan Piątkowski
1970 Bogumiła Kwiecińska Zastosowanie pomiaru barwy w kartografii w systemie CIE. dr inż. Andrzej Makowski
1970 Jerzy Szakiewicz Opracowanie graficznych form przedstawienia zagadnienia zaludnienia miasta. prof. Felicjan Piątkowski
1970 Juliusz Uliasz Kartograficzne przedstawienie niektórych problemów rolnictwa m. st. Warszawy. mgr inż. Stanisław Kolanowski
1970 Maciej Urbanowicz Dwuazokopie barwne. prof. Felicjan Piątkowski
1971 Lidia Chuda Opracowanie mapy rozmieszczenia ludności i gęstości zaludnienia w m. st. Warszawie. dr inż. Kazimierz Michalik
1971 Dariusz Dyka Ustalenie niezbędnych parametrów do wykonania rastra kontaktowego. dr inż. Andrzej Makowski
1971 Euzebiusz Głębicki Druk wielkoskalowych map miejskich w małych nakładach dostosowany do potrzeb miasta. dr inż. Andrzej Makowski
1971 Grażyna Grodzka Opracowanie oryginałów mapy wodnych dróg komunikacyjnych Polski w skali 1:1 000 000. dr inż. Kazimierz Michalik
1971 Tadeusz Janaszek Opracowanie metody generalizacji treści mapy inżynieryjno-gospodarczej w skali 1:5 000 dla celów planowania przestrzennego z zasadniczej mapy w skali 1: 1 000. dr inż. Kazimierz Michalik
1971 Lucyna Kaproń Badanie wpływu gładkości papieru na efekt graficzny rysunku kartograficznego mapy. dr inż. Andrzej Makowski
1971 Czesława Kondracka Opracowanie mapy komunikacji miejskiej szynowej i urządzeń towarzyszących z uwzględnieniem natężenia ruchu szynowego. dr inż. Kazimierz Michalik
1971 Jerzy Kazimierz Krymarys Opracowanie technologii druku wielobarwnej mapy hipsometrycznej za pomocą trzech barw wyjściowych. dr inż. Andrzej Makowski
1971 Ryszard Rozenkiewicz Wykorzystanie zjawiska fotoluminescencji w kartografii. dr inż. Andrzej Makowski
1971 Janusz Rydz Zastosowanie fotograficznego procesu odwracalnego w reprodukcji obrazu kreskowego. dr inż. Andrzej Makowski
1971 Jan Skałecki Opracowanie mapy ewidencji budynków. dr inż. Kazimierz Michalik
1971 Barbara Stańczyk Opracowanie mapy oświetlenia i znaków drogowych podświetlonych fragmentu miasta stołecznego Warszawy. dr inż. Kazimierz Michalik
1971 Stanisław Woźniak Reprodukcja obrazu tonowego fotomapy za pomocą rastra kontaktowego o punkcie eliptycznym. dr inż. Andrzej Makowski
1972 Alicja Barzał Mapa stanu inwentaryzacyjnego nawierzchni ulicznych dla części miasta stołecznego Warszawy. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1972 Tadeusz Chojęta Kartograficzne przedstawienie natężenia hałasu w m. st. Warszawie w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1972 Bogusława Frąckiewicz Mapa przeglądowa sieci cieplnej m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1972 Bożena Janaszek Dwuazowe kopie błękitne. dr inż. Andrzej Makowski
1972 Anna Juszczakowska Organizacyjne aspekty systemu nakładek zasadniczej mapy miasta. mgr Borys Szmielew
1972 Marcin Kunka Mapa fizjograficzna miasta Radomia w skali 1:5 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1972 Jadwiga Łazewska Opracowanie "Mapy przeglądowej układu sieci kanalizacyjnej m. st. Warszawy w skali 1:20 000". doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1972 Andrzej Mroczek Zastosowanie płyt presensybilizowanych w kartografii. dr inż. Andrzej Makowski
1972 Eliza Nagórska Folie z tworzyw sztucznych w kartografii. Propozycje metod badania własności folii. dr inż. Andrzej Makowski
1972 Tadeusz Opieka Kartograficzne przedstawienie wpływu środków chemicznych stosowanych do odśnieżania ulic w okresie zimy 1969/70 i 1970/71 na drzewostan przyuliczny m. st. Warszawy. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1972 Matylda Patała Mapa rozmieszczenia ośrodków rekreacyjnych i wypoczynkowych m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1972 Tran Van Minh Odwzorowanie konforemne elipsoidy obrotowej na płaszczyznę z prostoliniowym i wiernie odwzorowującym się południkiem osiowym. dr inż. Jan Panasiuk
1973 Wiesława Borek Opracowanie oryginału redakcyjnego mapy obiektów zabytkowych na obszarze m. st. Warszawy w skali 1: 20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1973 Tran Dinh Duong Opracowanie technologii wydania drukiem fotomapy uzupełnionej barwnym uczytelnieniem elementów treści sytuacyjnej. dr inż. Andrzej Makowski
1973 Wiesław Dziewiński Opracowanie oryginału redakcyjnego mapy zapylenia powietrza atmosferycznego i zanieczyszczenia wód m. st. Warszawy w skali 1:50 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1973 Irena Kuta Badanie sprawności kserografu geodezyjnego "Sawa-70" w procesach reprodukcji kartograficznej. dr inż. Andrzej Makowski
1973 Barbara Kuźma Opracowanie oryginału redakcyjnego mapy opadów atmosferycznych, zapylenia powietrza i zanieczyszczenia wód w m. st. Warszawie w skali 1:50 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1973 Zbigniew Łuszczyński Mapa zieleni m. st. Warszawy i jej rola w ochronie naturalnego środowiska geograficznego. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1973 Sylwia Mikulska Kopie dwuazowe na podłożach przezroczystych. dr inż. Andrzej Makowski
1973 Alicja Osińska Projekt mapy ewidencyjnej urządzeń technicznych w skali 1:500 na przykładzie fragmentu obszaru m. st. Warszawy. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1973 Zbigniew Piątkowski Zastosowanie odwracalnego materiału fotograficznego typu Autoreversal w technologicznych procesach wydawniczych map różnych typów. dr inż. Andrzej Makowski
1973 Elżbieta Pyrka Opracowanie sposobów uzyskiwania kopii dwuazowych w różnych kolorach. dr inż. Andrzej Makowski
1973 Robert Rudnicki Mapa klimatyczna obszaru m.st. Warszawy i okolic. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1973 Maria Staromiejska-Danowska Opracowanie oryginału redakcyjnego mapy stanu i składu zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie m. st. Warszawy oraz kartograficzne zobrazowanie perspektywicznego ich zagospodarowania. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1973 Tran Van Xung Wybór najodpowiedniejszych podstaw matematycznych do opracowania map topograficznych i przeglądowych topograficznych Wietnamu z uwzględnieniem wariantów odwzorowania Gaussa-Krügera oraz odwzorowania UTM. prof. Jan Różycki
1974 Phan Ba Thanh Projekt podstaw matematycznych mapy ogólnogeograficznej Wietnamu w skali 1:1 500 000. prof. Jan Różycki
1974 Joanna Bernatowicz Opracowanie oryginału redakcyjnego mapy placówek lecznictwa w m. st. Warszawie w skali 1:50 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1974 Adam Białkiewicz Mapa lasów i gleb pod lasami Warszawskiego Zespołu Miejskiego w skali 1:100 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1974 Elżbieta Nalazek Próba reprodukcji oryginału tonalnego za pomocą techniki kserograficznej. dr inż. Andrzej Makowski
1974 Teresa Sakowicz Opracowanie oryginału redakcyjnego mapy ludności według kryterium płci i wieku w m. st. Warszawie w skali 1:50 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1974 Katarzyna Stasiak Warsztat kartograficzny z końca XVIII i początku XIX wieku "Jak rozpoznać odbitkę miedziorytniczą". dr inż. Andrzej Makowski
1974 Nguyen Tai Duong Technika "Pictoline" uzyskiwania obrazów kreskowych z tonowych zdjęć lotniczych. dr inż. Andrzej Makowski
1974 Maria Tomaszuk Technologia druku wielobarwnej mapy glebowo-rolniczej powiatu w skali 1:25 000. dr inż. Andrzej Makowski
1974 Dong Viet Bac Opracowanie projektu mapy zbiorczej urządzeń technicznych na przykładzie fragmentu m. st. Warszawy w skali 1:10 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1974 Krystyna Wysocka-Gołoś Kartograficzne przedstawienie stref chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego w skali 1:300 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1975 Krzysztof Buczkowski Opracowanie konceptu autorskiego mapy wielkości i wieku zasobów mieszkaniowych dla m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1975 Wiesław Jakubowski Wykorzystanie techniki i materiałów "Agfacontour" w pracach kartograficzno-reprodukcyjnych. dr inż. Andrzej Makowski
1975 Magdalena Szantroch Dwukolorowe kopie dwuazowe. dr inż. Andrzej Makowski
1975 Bożena Zaraś Opracowanie oryginału redakcyjnego mapy rozmieszczenia placówek kulturalno-oświatowych i ich rodzajowej struktury w m. st. Warszawie w skali 1:50 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Irena Baczyńska Koncept autorski mapy wyposażenia mieszkań w instalacje na obszarze miasta stołecznego Warszawy. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Maria Bagińska Technologia opracowania oryginału barwnego mapy tematycznej. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1976 The Chinh Quyen Wykorzystanie techniki "duplexu" do reprodukcji oryginałów tonowych. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1976 Wiesława Grygiel Opracowanie technologii rastrowania w procesie wydania mapy z wykorzystaniem rastra projekcyjnego i przysłony odpowiedniego kształtu. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1976 Antonina Grynfelder Opracowanie konceptu autorskiego mapy usług podstawowych dla obszaru m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Jan Kozłowski Reprodukcja tonowa i wielobarwna w technice kserografii. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1976 Zofia Maj Opracowanie konceptu autorskiego mapy zasiedlenia zasobów mieszkaniowych m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Janina Nizielska Metody druku siatek kilometrowych na planszach kartograficznych. prof. Felicjan Piątkowski
1976 Wiesław Piątkowski Kopie dwuazowe na podłożach przezroczystych z przeznaczeniem dla map służących do prac projektowych. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1976 Barbara Popławska Opracowanie projektu mapy użytkowania terenu m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Jadwiga Rzodkiewicz Opracowanie projektu mapy intensywności zabudowy mieszkaniowej m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Teresa Rżanek Próba opracowania niektórych podstawowych map fizjograficznych z wykorzystaniem zdjęć lotniczych.  doc. dr inż. Kazimierz Michalik, dr inż. Wiktor Richert
1976 Tran Van Chi Opracowanie mapy zanieczyszczenia wód powierzchniowych i powietrza atmosferycznego na terenie m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Ngo Xuan Dong Technologia wykonania kopii o czarnej barwie rysunku z wykorzystaniem taniny. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1976 Barbara Zawiślak Analiza treści i formy mapy zasadniczej w skali od 1:500 do 1: 5 000 dla celów miejscowego planu przestrzennego. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1976 Jacek Żołądek Projekt konstrukcji usprawniającej urządzenie "Additype" do sporządzania opisów map. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1977 Krystyna Kietlińska Zastosowanie druku sitowego w technologii wydania map tematycznych wielobarwnych. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1977 Tadeusz Kotlarski Zastosowanie druku sitowego do reprodukcji fotomap. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1977 Hanna Kowalska Opracowanie projektu mapy waloryzacji turystycznej i dostępności komunikacyjnej na obszarze województwa stołecznego warszawskiego (część 1). doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1977 Elżbieta Krawczyk Technologia wykonania mapy wielobarwnej z wykorzystaniem materiału maskującego "FP 05 Mask". dr hab. inż. Andrzej Makowski
1977 Anna Limanowska Kartograficzna prezentacja skażenia szaty roślinnej i gleby metalami ciężkimi na obszarze m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1977 Gabriela Grażyna Miazek Technologia wykonania mapy wielobarwnej z wykorzystaniem materiału maskującego "FP 05 Mask". dr hab. inż. Andrzej Makowski
1977 Izabela Nawrot Mapa przeglądowa stanu i struktury zieleni na obszarze m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1977 Krystyna Pasik Opracowanie projektu mapy przeglądowej warunków ograniczających swobodę decyzji w planie w skali 1:5 000 dla fragmentu m. st. Warszawy. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1977 Bogdan Pasik Opracowanie projektu szczegółowej mapy warunków ograniczających swobodę decyzji w planie w skali 1:500 dla fragmentu m. st. Warszawy. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1977 Hanna Pieszakowska Opracowanie projektu mapy dokumentacyjnej m. st. Warszawy w skali 1:20 000 doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1977 Le Thang Reprodukcja fotomap na powierzchni folii poliestrowej. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1977 Anna Wasilewska Opracowanie projektu mapy waloryzacji turystycznej i dostępności komunikacyjnej na obszarze województwa stołecznego warszawskiego (część II). doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1977 Lidia Włodarczyk Reprodukcja fotomapy z pomocą rastra kontaktowego "Magenta". doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1978 Elżbieta Adamczyk Opracowanie projektu mapy struktury funkcji m. st. Warszawy. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Janusz Dąbrowski Opracowanie metody kontroli i optymalizacji druku offsetowego. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1978 Ewa Frelek Technologia wykonania tematycznej mapy wielobarwnej z wykorzystaniem światłoczułego materiału Gevaproof Agfa Gevaert. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1978 Jerzy Klimek Analiza porównawcza wyników pomiarów barw uzyskanych na kolorymetrze MOMCOLOR i na spektrofotometrze "SPECOL" oraz określenie przydatności tych instrumentów w technologii kartograficznej. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1978 Joanna Kłyszejko Kartograficzna prezentacja struktury zasobów budownictwa mieszkaniowego na lata 1976-1980 dla województwa stołecznego warszawskiego w skali 1:50 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Bożena Kobert Technologia wykonania tematycznej mapy wielobarwnej z wykorzystaniem materiałów typu Gevaproof Agfa Gevaert. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1978 Julia Kowalska Sporządzenie wodnych farb do malowania map tematycznych.  doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1978 Halina Kowalska Opracowanie projektu mapy układu komunikacji m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Anna Kurdziel Kartograficzna prezentacja struktury zasobów budownictwa mieszkaniowego w latach 1960-1970 i planowana na lata 1976-1980 dla Województwa Stołecznego Warszawskiego w skali 1:50 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Anna Lewandowska Opracowanie projektu mapy higieny atmosfery dla obszaru m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Danuta Sitnik Projekt opracowania mapy pt. "Struktura ludności w Województwie Stołecznym Warszawskim w latach 1976 -1977". doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Janusz Stępień Projekt opracowania oryginału redakcyjnego mapy przeglądowej charakterystyki budownictwa mieszkaniowego dla obszaru m. st. Warszawy w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Bożenna Szulakiewicz Technologia wykonania tematycznej mapy wielobarwnej z wykorzystaniem światłoczułego materiału maskującego FP 05 "Mask" (ORWO). doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1978 Krzysztof Śliwiński Opracowanie projektu mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1 000 dla fragmentu m. st. Warszawy, z uwzględnieniem treści naziemnej, nadziemnej i podziemnej. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1978 Anna Zadrożna Wykorzystanie proszków kserograficznych w technice druku sitowego do reprodukcji map wielkoskalowych w małym nakładzie. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1979 Bożena Adamiec-Gracka Cele i sposoby sporządzania map morfometrycznych. doc. dr hab. Urszula Urbaniak-Biernacka
1979 Adam Gutowski Kartograficzna prezentacja zagospodarowania turystycznego na obszarze Województwa Stołecznego Warszawskiego. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1979 Urszula Jankowska Opracowanie mapy potoków ruchu komunikacji zbiorczej w Warszawie w godzinach szczytu w skali 1:20 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1979 Joanna Korycka Określenie możliwości interpretacyjnych rastrowanych obrazów lotniczych w zależności od parametrów rastra i skali zdjęcia lotniczego. dr inż. Henryk Gałach
1979 Teresa Kosiak Opracowanie oryginału redakcyjnego mapy glebowo-siedliskowej na przykładzie Nadleśnictwa Jegiel. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1979 Małgorzata Ośko Badanie zakresu możliwości stosowania metody "nieostrej maski" do wyrównania kontrastu obrazu zdjęć lotniczych. dr inż. Henryk Gałach
1979 Halina Podolak Sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach topograficznych. doc. dr hab. Urszula Urbaniak-Biernacka
1980 Zbigniew Killman Zasady opracowania mapy zasadniczej zakładu przemysłowego w skali 1:250 na przykładzie Zakładów Azotowych "Kędzierzyn" doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1980 Lidia Konarzewska Kartograficzna prezentacja usług podstawowych dla obszaru Województwa Stołecznego - Warszawskiego. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1980 Mirosław Kotowski Wykorzystanie fotograficznej reprodukcji bezrastrowej do druku sitowego. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1980 Zbigniew Mańko Badanie wpływu połysku podłoża na graficzną jakość barw mapy za pomocą spektrofotometru SPECOL i przystawki R (45/0). doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1980 Krystyna Oczoś Technologia wykonania tematycznej mapy wielobarwnej z wykorzystaniem techniki skanerowej. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1980 Andrzej Oleszczuk Zastosowanie metody izohelii w reprodukcji kartograficznej zdjęć lotniczych. dr inż. Henryk Gałach
1980 Jan Puciło Projektowanie siatek kartograficznych jednostkowych arkuszy map w jednoparametrowej rodzinie odwzorowań stożkowych. dr inż. Jan Panasiuk
1980 Barbara Rymkiewicz Analiza i ocena map szczegółowych w zakresie uzbrojenia terenu oraz kartograficzne opracowanie wyników geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia terenu. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1980 Stefan Smolarz Badanie wpływu połysku na graficzną jakość mapy za pomocą połyskościomierza VARISPEC GLOSS HEAD. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1980 Irena Smolarz Możliwości wykorzystania błon radiograficznych do reprodukcji bezrastrowej. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1980 Dorota Szymczak Mapa energetyczna dla aglomeracji warszawskiej w skali 1:50 000. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1980 Stanisława Wojcieszek Technologia reprodukcji oryginału wielobarwnego mapy tematycznej sporządzonego za pomocą barwników znormalizowanych. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1981 Andrzej Budniak Kartograficzna prezentacja usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w województwie warszawskim. dr inż. Andrzej Macioch
1981 Bogdan Denus Projekt podstaw matematycznych mapy ogólnogeograficznej (gabinetowej) Ameryki w skali 1:20 000 000. dr inż. Andrzej Macioch
1981 Zbigniew Fudalej Projekt koncepcyjny urządzenia do badania folii z tworzyw sztucznych stosowanych w reprodukcji kartograficznej. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1981 Zofia Górzyńska-Kuc Ocena możliwości wykorzystania triadowej skali barw do druku map techniką offsetową za pomocą formuły Nickerson (1936 r). doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1981 Grzegorz Piechota Wykorzystanie suwaka rachunkowego AGFA-GEVAERT do fotoreprodukcji kartograficznej. dr inż. Henryk Gałach
1981 Jadwiga Rygol Zagadnienia odwrotne w odwzorowaniu Mercatora. dr inż. Jan Panasiuk
1981 Krzysztof Rygol Konstrukcja siatki kartograficznej jednostkowego arkusza mapy w skali 1:2 500 000, obejmującego obszar Polski w uogólnionym pseudoukośnym odwzorowaniu Sansona. dr inż. Jan Panasiuk
1981 Ewa Siennicka Kartograficzne przedstawienie analizy sieci komunikacji miejskiej w stosunku do rozmieszczenia ludności na terenie miasta stołecznego Warszawy. dr inż. Michał Stankiewicz
1981 Elżbieta Spocińska Analiza treści i formy polskich map topograficznych wydanych do celów gospodarczych po II wojnie światowej. dr inż. Andrzej Macioch
1982 Wojciech Garncarczyk Zbadanie możliwości graficznych farb offsetowych produkcji polskiej do druku map. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1982 Bożena Gastoł Mapa marszrut środków komunikacji zbiorowej, nakładka potoków ruchu autobusowego. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1982 Urszula Michalczyk Wykorzystanie fotograficznej reprodukcji bezrastrowej obrazu tonowego do techniki kserografii. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1982 Katarzyna Nachiło Projekt mapy zasadniczej w ujęciu ogólnogeograficznym. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1982 Małgorzata Skrzyniecka Analiza i ocena zasad generalizacji treści i formy map topograficznych w oparciu o opracowanie mapy topograficznej w skali 1:50 000 na podstawie mapy topograficznej w skali 1:10 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik .
1982 Helena Uljaniuk Analiza metod przenoszenia treści z map źródłowych. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1982 Aleksandra Wernik Zastosowanie rastra ziarnistego do reprodukcji fotomapy. dr inż. Henryk Gałach
1982 Irena Żebrowska Kartograficzne zobrazowanie zagrożenia i dewastacji środowiska geograficznego Województwa Stołecznego Warszawskiego. dr inż. Michał Stankiewicz
1983 Janina Blajerska Analiza treści i formy polskich map topograficznych średnioskalowych i małoskalowych. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1983 Anna Bońkowska Pomiar długości krzywej na mapach topograficznych, cz. II. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1983 Dorota Borowska Pomiar długości krzywej na mapach topograficznych, cz. I. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1983 Elżbieta Geryszewska Mapa układu komunikacyjnego dla aglomeracji warszawskiej w skali 1: 50 000. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1983 Tadeusz Kopryaniuk Bezrastrowa reprodukcja tonalna ortofotomapy z wykorzystaniem offsetowych płyt presensybilizowanych. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1983 Halina Kulińska Ustalenie technologii zamiany czarno-białego obrazu zdjęcia lotniczego na tonalność wielobarwną. dr inż. Henryk Gałach
1983 Małgorzata Szczygielska Kartograficzna prezentacja usług ponadpodstawowych w Stołecznym Województwie Warszawskim. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1983 Barbara Wąs Formy samoprzylepne i ich zastosowanie w procesach kartograficznych. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1984 Jolanta Bany Projekt mapy użytkowania ziemi w skali 1:10 000. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1984 Zofia Fellmann Możliwości kartograficznej prezentacji form rzeźby terenu grodzisk wczesnośredniowiecznych. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1984 Ryszard Kościuk Możliwości odtworzenia szczegółów zdjęć lotniczych wykonanych w skrajnie skontrastowanych warunkach świetlnych. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1984 Ewa Kowalska Analiza i ocena zasad generalizacji treści i formy wielkoskalowych map topograficznych. doc. dr inż. Kazimierz Michalik
1984 Hanna Lech Studium wpływu wyważenia obszaru na przesunięcie pasa optymalnych zniekształceń odwzorowawczych według metody minimum sumy kwadratów w odwzorowaniach stożkowych. doc. dr hab. inż. Jan Panasiuk
1984 Konrad Leszka Koncepcja kompleksowej mapy miasta dla celów turystycznych na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. dr inż. Michał Stankiewicz
1984 Urszula Piotrowska-Gołąb Kartograficzne przedstawienie analizy sieci handlu i usług w stosunku do rozmieszczenia ludności na terenie m. st. Warszawy. dr inż. Michał Stankiewicz
1984 Krzysztof Sobczak Koncepcja mapy natężenia ruchu kołowego miasta stołecznego Warszawy. dr inż. Henryk Gałach
1984 Witold Spilski Koncepcja mapy dla niewidomych na przykładzie m. st. Warszawy. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1984 Ewa Wąsowicz Kartograficzne przedstawienie analizy sieci handlu i usług w stosunku do rozmieszczenia ludności na terenie m. st. Warszawy. dr inż. Michał Stankiewicz
1984 Kazimierz Więcław Koncepcja mapy dla niewidomych na przykładzie m. st. Warszawy. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1984 Andrzej Żychliński Kartograficzne przedstawienie zagrożenia ludności zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego w m. st. Warszawie. dr inż. Michał Stankiewicz
1985 Maria Błajda Wyznaczenie rozkładu zniekształceń odwzorowawczych w odwzorowaniu Quasi-stereograficznym Wojskowego Instytutu Geograficznego (1932). doc. dr hab. inż. Jan Panasiuk
1985 Danuta Orłowska Odwzorowanie Gaussa-Krügera w rozwinięciu na szereg potęgowy T. Banachiewicza dla obszaru Polski. doc. dr hab. inż. Jan Panasiuk
1985 Witold Rokoszewski Metakartografia - problemy teoretyczne oraz praktyczne zastosowanie. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1985 Ewa Wilk Kartograficzne studium układu urbanistycznego i obronnego Pragi drugiej połowy XVIII wieku na tle współczesnej mapy miasta w skali 1:5 000. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1986 Aleksandra Biały Zastosowanie kamery KIEV 80 do celów kartoreprodukcyjnych. dr inż. Henryk Gałach
1986 Magdalena Księżopolska Analiza i ocena systemów odniesień przestrzennych dla potrzeb kartografii. prof. Kazimierz Michalik
1986 Katarzyna Księżopolska Ewolucja formy graficznej i znaków umownych na polskich mapach topograficznych. dr inż. Henryk Gałach
1986 Gertruda Ławrynowicz Opracowanie topograficznej mapy Polski do użytku powszechnego w skali 1:50 000. prof. Kazimierz Michalik
1986 Ewa Michalik Koncepcja dokumentacji kartograficznej dla potrzeb ochrony i zagospodarowania Wąwozu Królowej Jadwigi w Sandomierzu. dr inż. Krzysztof Buczkowski, konsult. dr Jędrzej Kotarbiński
1986 Elżbieta Piwek Kartograficzne przedstawienie układu komunikacyjnego M. St. Warszawy. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1986 Ewa Popławska Analiza i geneza osnowy geodezyjno-kartograficznej polskich map topograficznych od 1918 roku. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1986 Elżbieta Rostkowska Kartograficzne przedstawienie natężenia ruchu kołowego w Warszawie. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1986 Małgorzata Rowicka Koncepcja dokumentacji kartograficznej dla potrzeb ochrony i zagospodarowania Wąwozu Królowej Jadwigi w Sandomierzu. dr inż. Krzysztof Buczkowski, konsult. dr Jędrzej Kotarbiński
1986 Barbara Różyczka Analiza i ocena opracowań kartograficznych pełniących funkcję mapy zasadniczej po roku 1945. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1986 Cezary Warchoł Aktualizacja map topograficznych w skali 1:10 000 - 1:100 000. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1987 Wojciech Cwynar Badanie zgodności map izolinijnych, propozycje nowych rozwiązań, próba metodyki. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1987 Anna Dybała Koncepcja treści i formy mapy topograficznej dla celów gospodarczych w odwzorowaniu "GUG i K-1980" w skali 1:100 000. prof. Kazimierz Michalik
1987 Andrzej Garstka Próba obiektywizacji metody izopletowej. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1987 Katarzyna Janicka Metody badań zależności między zjawiskami o charakterze jakościowym na mapach ze szczególnym wykorzystaniem funkcji entropii. prof. Kazimierz Michalik
1987 Andrzej Jejer Koncepcja treści i formy mapy topograficznej Polski do użytku powszechnego w skali 1:25 000. prof. Kazimierz Michalik
1987 Barbara Kaczmarska Metody pomiarów przybliżonych na mapie. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1987 Anna Kowalska Mapa Getta Warszawskiego doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1987 Magdalena Kowalska Konstrukcja siatki kartograficznej dla obszaru Polski w odwzorowaniu ukośnym stanowiącym przekształcenie Aitowa odwzorowania azymutalnego równokątnego. doc. dr hab. inż. Jan Panasiuk
1987 Wojciech Lipski Projekt systemu informacji kartograficznej ewidencji budynków. prof. Kazimierz Michalik
1987 Ewa Maszewska Próba opracowania grafiki mapy topoklimatycznej w skali 1:25 000. doc. dr hab. Urszula Urbaniak-Biernacka
1987 Barbara Osik Analiza teoretycznych podstaw projektowania systemu znaków kartograficznych. prof. Kazimierz Michalik
1987 Mirosław Piórkowski Technologia reprodukcji wielobarwnej ortofotomapy metodą druku z triady. dr inż. Henryk Gałach
1987 Jolanta Przedlacka Opracowanie mapy sozologicznej miasta Żyrardowa. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1987 Ewa Studzińska Metakartografia - problemy teoretyczne oraz praktyczne zastosowanie. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1987 Hanna Wachowicz Poziomy percepcji określania barw w kartografii. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1988 Anna Butkiewicz Koncepcja mapy dla niewidomych na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1988 Eryk Kwieciński Mapa Metra Warszawskiego. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1988 Anna Mazurek Rola grafiki w projektowaniu szkolnych map tematycznych. prof. Kazimierz Michalik
1988 Dorota Miracka Aspekt sferyczny uogólnionego odwzorowania Gaussa-Krügera na przykładzie opracowania siatki kartograficznej w układzie jednolitym dla obszaru Czechosłowacji. doc. dr hab. inż. Jan Panasiuk
1988 Mirosława Tąporowska Mapa muzeów techniki i działów techniki w muzeach w Polsce. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1988 Maria Ufnal Plan Warszawy dla niewidomych (opracowanie wybranego fragmentu planu - okolice Dworca Centralnego). doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1988 Marek Witecki Kartograficzne studium historyczno-urbanistyczne zespołu Uniwersytetu Warszawskiego. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1989 Maria Man Kartograficzna prezentacja stanu sanitarnego Warszawy, część I. prof. Kazimierz Michalik
1989 Maria Han Kartograficzna prezentacja stanu sanitarnego Warszawy, część II. prof. Kazimierz Michalik
1989 Anna Janus Zastosowanie kolorymetru "MOMCOLOR-100" w technologii opracowania map wielo-barwnych. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1989 Jolanta Jasińska Komputerowe wspomaganie opracowania kartogramu. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1989 Roman Lipiński Koncepcja mapy turystycznej Polski. prof. Kazimierz Michalik
1989 Małgorzata Bachanek Kartograficzna prezentacja stanu sanitarnego Warszawy, część I. prof. Kazimierz Michalik
1989 Marcin Szołucha Bazy danych opisujących rzeźbę terenu oraz algorytmy obrazowania jej treści dr hab. inż. Jerzy Balcerzak
1990 Ewa Kaim Koncepcja mapy turystycznej Tatr z grafiką wielotonalną. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1990 Marek Kaim Koncepcja mapy turystycznej Tatr z grafiką wielotonalną. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
1990 Mariusz Klonowski Koncepcja mapy obszaru Starego Miasta w okresie walk powstańczych w sierpniu 1944 roku. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski.
1990 Jacek Sawicki Propozycje zastosowań metod kartograficznych w geografii transportu. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1990 Piotr Sobczak Niektóre zastosowania grafiki komputerowej w obrazowaniu brył i powierzchni zadanych analitycznie dr hab. inż. Jerzy Balcerzak
1990 Małgorzata Więcławek Opracowanie mapy tematycznej "Działalność Służby Zdrowia Warszawy we wrześniu 1939 roku i w Powstaniu Warszawskim 1944 roku", w skali 1:20 000. prof. Kazimierz Michalik
1990 Mirosława Wojciuk Koncepcja konstrukcji globusa dla niewidomych. doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski.
1991 Aldona Jurkun System GIMMS - ocena możliwości zastosowania w kartografii i próba praktycznego wykorzystania. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1991 Andrzej Kamiński Nowe rozwiązanie graficzne mapy turystycznej na przykładzie Doliny Kościeliskiej. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
1991 Włodzimierz Karaszkiewicz  Analiza możliwości wykorzystania programu AUTOCAD w procesie opracowania prostych map tematycznych. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1991 Marcin Kłossowski Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów w odwzorowaniu Tissota. dr hab. inż. Jan Panasiuk
1991 Małgorzata Krok  Wielkoskalowe plany Lindleya - pierwowzór współczesnej mapy zasadniczej miasta. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1991 Maciej Magryta Pismo i tło w świetle badań tachistoskopowych. prof. Andrzej Makowski
1992 Anna Koriat Koncepcja mapy "Rezerwat biosfery MaB w Tatrzańskim Parku Narodowym". prof. Andrzej Makowski
1992 Barbara Mościcka Próba obiektywizacji opracowania map korelacji. dr inż. Krzysztof Buczkowski
1993 Wojciech Wilczewski Przegląd wybranych metod określania ziarnistości aluminiowych płyt presensybilizowanych. prof. Andrzej Makowski
1994 Andrzej Głażewski  Przetwarzanie informacji przestrzennej na przykładzie ogólnogeograficznej bazy danych dla województwa warszawskiego (współaut.) dr inż. Krzysztof Buczkowski
1994 Dorota Jakubicz Opracowanie koncepcji mapy widokowej okolic Czarnego Stawu Gąsienicowego (współaut.) dr inż. Henryk Gałach
1994 Paweł J. Kowalski  Przetwarzanie informacji przestrzennej na przykładzie ogólnogeograficznej bazy danych dla województwa warszawskiego (współaut.) dr inż. Krzysztof Buczkowski
1994 Agnieszka Miłkowska Opracowanie koncepcji mapy widokowej okolic Czarnego Stawu Gąsienicowego (współaut.) dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
1994 Beata Lidia Podlodowska Ocena generalizacji współczesnych map topograficznych Polski. dr inż. Michał Stankiewicz
1994 Anna Żołnierzak Problemy metodyczne i redakcyjne opracowania map gęstości zaludnienia na podstawie analizy treści mapy topograficznej w skali 1:100 000 w układzie współrzędnych 1942. dr inż. Michał Stankiewicz
1995 Dariusz Czajka Numeryczne opracowanie znaków umownych dla mapy topograficznej w skali 1: 10 000 przy wykorzystaniu oprogramowania Intergraph (współaut.) dr inż. Henryk Gałach, dr inż. Zenon A. Kaczyński
1995 Joanna Dąbrowska Koncepcja i opracowanie planu turystycznego Centrum Warszawy  dr inż. Krzysztof Buczkowski
1995 Katarzyna Gotlib Analiza przydatności kolorymetru "Techkon CP-312" w technologii wydania map dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
1995 Dariusz Gotlib  Opracowanie wybranych elementów komputerowej bazy danych o glebach Polski dr inż. Krzysztof Buczkowski
1995 Ewa Janczar Cyfrowe opracowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000 - arkusz Warszawa Wilanów przy wykorzystaniu oprogramowania Intergraph prof. Andrzej Makowski
1995 Robert Olszewski  Koncepcja i opracowanie komputerowej bazy danych demograficznych dla województwa warszawskiego dr inż. Krzysztof Buczkowski
1995 Piotr Piekarczyk Numeryczne opracowanie znaków umownych dla mapy topograficznej w skali 1: 10 000 przy wykorzystaniu oprogramowania Intergraph (współaut.) dr inż. Henryk Gałach, dr inż. Zenon A. Kaczyński
1995 Waldemar Rudnicki Odwzorowanie Gaussa-Krügera szerokiej strefy powierzchni elipsoidy w oparciu o szeregi trygonometryczne funkcji zmiennej zespolonej dr inż. Jerzy Balcerzak
1995 Kinga Szczepanek Koncepcja i opracowanie mapy dostępności czasowych stacji PKP i połączeń kolejowych od stacji Warszawa-Centralna dr inż. Michał Stankiewicz
1995 Aneta Śledź Próba wykorzystania programu AutoCAD wer. 12 do przedstawienia rzeźby na mapie metodą cieniowania prof. Andrzej Makowski
1995 Robert Woźnica Koncepcja i opracowanie mapy sozologicznej dla celów popularyzatorskich dr inż. Michał Stankiewicz
1996 Martyna Borecka  Koncepcja atlasu szlaków turystycznych Pienińskiego Parku Narodowego dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
1996 Katarzyna Leszczyńska Ewolucja zakresu treści i formy graficznej polskich map topograficznych w latach 1928 - 1994 dr inż. Michał Stankiewicz
1996 Dorota Strzelczyk Wykorzystanie analizy regresji dla przetwarzania i kartograficznej prezentacji danych o charakterze przestrzennym dr inż. Krzysztof Buczkowski
1996 Anna Urbanik Próba wykonania mapy panoramicznej pasma górskiego Pienin przy wykorzystaniu programu MGE Terrain Modeler dr inż. Henryk Gałach
1996 Lidia Wyszomirska Ocena przydatności map zasadniczych do aktualizacji map topograficznych 1: 10 000 wraz z wykonaniem aktualizacji metodą numeryczną na przykładzie osiedla Olechów w Łodzi dr inż. Michał Stankiewicz
1996 Jacek Zych Koncepcja grafiki satelitarnej mapy poglądowej dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
1997 Paweł Kopycki Wykorzystanie mapy topograficznej w skali 1: 50 000 do opracowania mapy użytkowania ziemi dr inż. Krzysztof Buczkowski
1997 Krzysztof Korzeniewski  System informacji przestrzennej o zbiorniku wodnym i jego zlewni na przykładzie Jeziora Wigry dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
1997 Albina Mościcka Studium klasyfikacji metod prezentacji i generalizacji wód, szaty roślinnej, gruntów i rzeźby terenu na współczesnych polskich średnioskalowych mapach topograficznych dr inż. Michał Stankiewicz
1997 Paweł Pędzich  Metoda wyznaczenia i aproksymacji szeregami potęgowymi odwzorowania typu Czebyszewa dr inż. Jerzy Balcerzak
1997 Joanna Puszkarska (Jaroszewicz) Propozycja kartograficznych opracowań tematycznych do nauczania geografii Polski w szkołach średnich dr inż. Krzysztof Buczkowski
1998 Mikołaj Cacopulos Opracowanie technologii wydania numerycznej mapy tematycznej na przykładzie mapy sozologicznej dla gminy Olecko z wykorzystaniem oprogramowania Intergraph dr inż. Henryk Gałach
1998 Marcin Cichoński Koncepcja panneau ze szczytu Trzech Koron w technologii cyfrowej dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
1998 Grzegorz Dziekan Ocena możliwości wykorzystania programu ArcView wraz z aplikacją Network Analyst dla potrzeb analiz sieciowych dr inż. Krzysztof Buczkowski
1998 Miłosz Gnat  Studia nad zmianami użytkowania ziemi na terenie Maguskiego Parku Narodowego z użyciem systemu informacji geograficznej dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
1998 Aneta Król Wymiar fraktalny sieci rzecznej Wiaru charakteryzowanej na podstawie map topograficznych w skalach od 1:10'000 do 1:200'000 dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
1998 Michał Kukułka  Analityczne studium porównawcze MGE i Arc/Info prof. Andrzej Makowski
1998 Agnieszka Laskowska Koncepcja nowego typu mapy krajoznawczej na przykładzie Przełomu Pienińskiego dr inż. Henryk Gałach
1998 Katarzyna Nosal Zastosowanie geograficznego systemu informacji do planowania przestrzennego na obszarze nizinnych parków narodowych na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
1998 Marcin Sznyrowski System informacji geograficznej dla potrzeb zarządzania gminą Łochów dr inż. Krzysztof Buczkowski
1998 Leszek Wiśnik Ocena możliwości wykorzystania programu MGE Grid Analyst dla potrzeb modelowania przestrzennego dr inż. Krzysztof Buczkowski
1999 Krzysztof Duszota System przestrzennej informacji historycznej dla obszaru Mazowsza dr inż. Krzysztof Buczkowski
1999 Urszula Grodzka Ogniem i mieczem - studium kartograficzne prof. Andrzej Makowski
1999 Małgorzata Jakubowicz Koncepcja małoskalowego systemu informacji geograficznej dla Polski dr inż. Krzysztof Buczkowski
1999 Piotr Kuras  Studium klasyfikacji metod prezentacji i generalizacji dróg, kolei oraz zabudowy wraz z obiektami gospodarczymi i socjalnymi na współczesnych polskich średnioskalowych mapach topograficznych dr inż. Michał Stankiewicz
1999 Tomasz Letmański System informacji geograficznej dla zlewni Morza Bałtyckiego w granicach państwa polskiego prof. Andrzej Makowski
1999 Jolanta Piotrowska Ocena automatyzacji w procesie opracowania map w Polsce na tle osiągnięć światowych w tym zakresie. prof. Kazimierz Michalik
1999 Ewa Piotrowska System informacji geograficznej dla zlewni Morza Bałtyckiego w granicach państwa polskiego prof. Andrzej Makowski
1999 Michał Żurek Zastosowanie teorii korelacji i entropii w kartograficznych metodach badań dr inż. Krzysztof Buczkowski
2000 Krzysztof Cybulski Grafika ortofotomapy  prof. Andrzej Makowski
2000 Tomasz Głowacki Geomedia - program firmy Intergraph jako analityczne narzędzie w systemach informacji przestrzennej prof. Andrzej Makowski
2000 Adrian Grygoruk Opracowanie zasad kompozycji obrazu tonalnego i kreskowego na barwnych ortofotomapach dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2000 Wojciech Grzesiak Porównanie wierności odtwarzania obrazów wielobarwnych na cyfrowych urządzeniach wyjściowych dr inż. Henryk Gałach
2000 Jarosław Jabłoński Informacja kartograficzna w Internecie dr inż. Krzysztof Buczkowski
2000 Urszula Jurczuk Opracowanie koncepcji jednolitego kartograficznego przedstawienia osiedli o różnych typach zabudowy z możliwością jej zastosowania dla map topograficznych i topograficzno-przeglądowych dr inż. Michał Stankiewicz
2000 Monika Kaczyńska Model stanu środowiska przyrodniczego wybranego obszaru dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2000 Marta Kępińska Koncepcja prowadzenia krajowego wykazu gruntów w systemie informacji geograficznej dr inż. Krzysztof Buczkowski
2000 Barbara Nalazek Analiza i porównanie zakresu treści i sposobów jej reprodukcji na europejskich mapach topograficznych dr inż. Henryk Gałach
2000 Magdalena Rojek Przedstawienie rzeźby terenu na mapie metodą cieniowania - próba wykorzystania programu MicroStation do wykonania cieniowania w technologiii cyfrowej prof. Andrzej Makowski
2000 Ewa Szymkow (Wolska) Zastosowanie próbnych odbitek barwnych w technologii produkcji map wielobarwnych prof. Andrzej Makowski
2000 Wanda Wilkowska Wykorzystanie numerycznego modelu terenu do badań paludologicznych dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2000 Małgorzata Wójcik Wykorzystanie obrazów satelitarnych jako podkładów do kartograficznych opracowań tematycznych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego dr inż. Henryk Gałach
2001 Przemysław Cholewiński Mapa multimedialna Babiogórskiego Parku Narodowego - koncepcja treści i formy dr inż. Henryk Gałach
2001 Paweł Ciuba Opracowanie metod aproksymacyjnych odwzorowania Gaussa-Krugera w szerokiej strefie odwzorowań dla obszaru Polski dr inż. Jerzy Balcerzak
2001 Irma Gajewska Opracowanie koncepcji i wykonanie albumu przykładowych polskich map topograficznych i topograficzno-przeglądowych po 1918r. dr inż. Michał Stankiewicz
2001 Rafał Kamiński Modelowanie zmian środowiska przyrodniczego zlewni Oświnki dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2001 Piotr Karwulewicz Wykorzystanie technologii Sicad Internet Map Server do przedstawiania geoinformacji w Internecie dr inż. Jerzy Balcerzak
2001 Radosław Kędzierski Mapa trójwymiarowa Babiogórskiego Parku Narodowego - koncepcja formy graficznej dr inż. Henryk Gałach
2001 Anna Kobus Opracowanie kartograficznej metody badania zmian pokrycia i zagospodarowania terenu na podstawie dostępnych powojennych map topograficznych dr inż. Michał Stankiewicz
2001 Agnieszka Kurzela Koncepcja i opracowanie systemu informacji przestrzennej o usługach medycznych na obszarze Warszawy dr inż. Michał Stankiewicz
2001 Kazimierz Łodziński System informacji o zlewni Morza Bałtyckiego w granicach Państwa Polskiego - aplikacje do Internetu prof. Andrzej Makowski
2001 Sławomir Olejnik Atrakcyjność przyrodnicza krajobrazu okolic Jeziora Oświn dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2001 Anna Przeradzka Koncepcja mapy szlaku turystycznego Skawica - Przełęcz Krowiarki dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2001 Marzena Rudnicka Mapa zbiorowisk roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego w nowej konwencji graficznej dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2001 Agnieszka Sacharczuk Rola atrybutów barwy w projektowaniu skalowych prezentacji tematycznych prof. Andrzej Makowski
2001 Michał Talar Opracowanie koncepcji i utworzenie systemu informacji przestrzennej o drogach na przykładzie powiatu siemiatyckiego dr inż. Krzysztof Buczkowski
2001 Mirosław Trojacki System Informacji Historycznej dr inż. Krzysztof Buczkowski
2001 Cezary Wojtkowski Koncepcja Atlasu Statystycznego Polski dla nowego podziału administracyjnego kraju dr inż. Krzysztof Buczkowski
2001 Marcin Wyszomirski Algorytmy geodezyjne w szerokiej strefie odwzorowania Gaussa-Krugera dla obszaru Polski dr inż. Jerzy Balcerzak
2002 Małgorzata Bojańczyk, Jarosław Paweł Miziołek Próba zastosowania różnych klasyfikacji obiektów topograficznych do tworzenia struktury topograficznej bazy danych. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2002 Anna Janek Odwzorowanie konforemne stożkowe oraz równopolowe azymutalne Lamberta jako odwzorowanie obejmujące obszar całej Europy. dr hab. inż. Jerzy Balcerzak
2002 Małgorzata Komoń Wpływ przeznaczenia mapy na jej redakcję na przykładzie wybranych map topograficznych Polski w skali 1:50 000, w wersji cywilnej i wojskowej. dr inż. Michał Stankiewicz
2002 Michał Koper Plan zagospodarowania przestrzennego dorzecza Jeziorki. Analiza i ocena środowiska społeczno-gospodarczego. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2002 Paweł Korab Wykorzystanie technologii dynamicznej segmentacji danych w tworzeniu i zarządzaniu bazami danych drogowych. dr inż. Dariusz Gotlib
2002 Michał Kosyra Studium zagospodarowania przestrzennego dorzecza Jeziorki. Analiza i ocena środowiska przyrodniczego. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2002 Marcin Lebiecki Analiza efektywności zarządzania bazą danych topograficznych o zasięgu krajowym przy użyciu oprogramowania firm ESRI i Intergraph. dr inż. Dariusz Gotlib
2002 Konrad Meisner Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa. Analiza społeczno-gospodarcza. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2002 Małgorzata Bojańczyk, Jarosław Paweł Miziołek Próba zastosowania różnych klasyfikacji obiektów topograficznych do tworzenia struktury topograficznej bazy danych. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2002 Bożena Nowak Ocena merytoryczna stanu polskich map i atlasów turystycznych wydanych w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku. dr inż. Michał Stankiewicz
2002 Wojciech Prządka Koncepcja graficzna mapy zabytkowej metropolii na przykładzie cmentarza wojskowego na Powązkach - wersja multimedialna. dr inż. Henryk Gałach
2002 Grzegorz Siwkowski Próba skonstruowania struktury topograficznej bazy danych na poziomie szczegółowości odpowiadajacej mapie 1: 10 000. prof. Andrzej Makowski
2002 Jarosław Somla Studium przestrzenne metra warszawskiego w opracowaniu kartograficznym. prof. Andrzej Makowski
2002 Daria Staszewska Mapy plakatowe, forma graficzna i treść, na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2002 Aneta Wełpa Opracowanie kartograficzne szlaków turystycznych Babiogórskiego Parku Narodowego - koncepcja prezentacji graficznej. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2002 Magda Wojcieszek Czy można zrobić "ładną mapę"? prof. Andrzej Makowski
2002 Katarzyna Zapalska Analiza porównawcza uwarunkowań środowiskowych na obszarze Gostynińsko-Włodawskiego Parku Krajobrazowego. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2003 Kamila Andrzejewska Prezentacja terenów o walorach turystyczno - krajoznawczych w formie panoramiczno-perspektywicznej na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2003 Sylwia Bińkowska Automatyzacja procesu generalizacji kartograficznej map chorochromatycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. dr inż. Robert Olszewski
2003 Krzysztof Cygan Studium kartografii na znaczkach pocztowych i opracowanie projektu znaczków pocztowych z okazji 50. rocznicy utworzenia Katedry Kartografii w PW. dr inż. Henryk Gałach
2003 Joanna Dziocha Koncepcja Systemu Informacji Geograficznej dla potrzeb zarządzania gminą na przykładzie gminy Łochów. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2003 Wojciech Fabisiak Koncepcja kartograficznego opracowania turystycznych szlaków rowerowych okolic Zawoi. dr inż. Michał Stankiewicz
2003 Grzegorz Głodek Analiza i ocena generalizacji kartograficznej na współczesnych mapach topograficznych w wersji cywilnej. dr inż. Michał Stankiewicz
2003 Łukasz Gryszka Opracowanie kartograficzne szlaków turystycznych Babiogórskiego Parku Narodowego - koncepcja prezentacji graficznej natężenia ruchu turystycznego. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2003 Marcin Kamyk Automaty komórkowe jako narzędzie generalizacji kartograficznej. dr inż. Robert Olszewski
2003 Arkadiusz Kołodziej Numeryczne modele powierzchni statystycznych i ich zastosowanie do kartograficznej prezentacji danych przestrzennych. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2003 Rafał Kostrzewa Koncepcja turystycznej mapy miasta z wykorzystaniem efektów perspektywy. dr inż. Henryk Gałach
2003 Piotr Kubica Analizy sieciowe w systemach informacji geograficznej i ich zastosowanie w zarządzaniu siecią drogową. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2003 Anna Łastowska System informacji geograficznej o sieci hydrograficznej Warszawy i jej okolic. dr Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2003 Kamil Łukaszuk Mapa multimedialna Babiogórskiego Parku Narodowego - koncepcja treści i formy. dr inż. Henryk Gałach
2003 Monika Olszewska Studium klasyfikacji, generalizacji i prezentacji naturalnych i antropogenicznych form terenowych na podstawie współczesnych map polskich. dr inż. Michał Stankiewicz
2003 Arkadiusz Orzechowski Kartografia pocztówkowa jako źródło informacji turystyczno-krajoznawczej - studium. dr inż. Henryk Gałach
2003 Magdalena Parol Opracowanie multimedialnej mapy warszawskiej dzielnicy Praga-Południe. dr inż. Michał Stankiewicz
2003 Przemysław Pluta Koncepcja graficzna mapy zabytkowej nekropolii na przykładzie cmentarza wojskowego na Powązkach, wersja analogowa. dr inż. Henryk Gałach
2003 Michał Raczkowski Analiza i ocena animacji kartograficznych na przykładzie wybranych publikacji elektronicznych. dr inż. Paweł J. Kowalski
2003 Marcin Rek Zastosowanie miar entropii w badaniach zależności między występowaniem zjawisk przestrzennych. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2003 Agnieszka Solecka Koncepcja mapy parku krajobrazowego na przykładzie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2003 Jarosław Zagulski Koncepcja i opracowanie systemu informacji przestrzennej o sieci komunikacyjnej m.st. Warszawy. dr inż. Michał Stankiewicz
2004 Joanna Burzycka System Informacji Geograficznej Suwalskiego Parku Krajobrazowego. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2004 Iwona Byrska System informacji geograficznej dla Nadbużańskiego Parku Narodowego. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2004 Paweł Chernik System informacji geograficznej dla miasta. prof. Andrzej Makowski
2004 Wioletta Grabowska Studium ekologiczne miasta Oświęcim z wykorzystaniem technik GIS. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2004 Agnieszka Jankowska System Informacji Geograficznej o lasach Warszawy i jej okolic. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2004 Adam Jaworski Wykorzystanie narzędzi GIS w Geomarketingu. dr inż. Dariusz Gotlib
2004 Agnieszka Kalinowska Koncepcja mapy stanu środowiska geograficznego w skali 1:200000 wraz z opracowaniem fragmentu wybranego arkusza mapy. dr inż. Michał Stankiewicz
2004 Joanna Kalita Projekt Systemu Informacji o Teatrach Warszawskich. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2004 Łukasz Krawczyk Opracowanie informatora multimedialnego ośrodka wypoczynkowego w Dziwnówku. dr inż. Henryk Gałach
2004 Magdalena Kryska Studium metod prezentacji kartograficznej obiektów chronionych na przykładzie powiatu ciechanowskiego. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2004 Seweryn Maciejczyk Zakres treści, sposoby przedstawienia i generalizacja obiektów hydrograficznych na współczesnych mapach topograficznych Polski. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2004 Mariola Mazur Prezentacja terenów o walorach turystyczno-krajoznawczych w formie panoramiczno-perspektywicznej na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2004 Magdalena Michalska Koncepcja i opracowanie mapy miejsc związanych z martyrologią powstańców i ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego. dr inż. Henryk Gałach
2004 Monika Olczyk Koncepcja i opracowanie mapy turystycznej okolic Gołdapii. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2004 Ewa Ośka Koncepcja atlasu statystycznego województwa mazowieckiego. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2004 Konrad Rosłoń Kartograficzne zastosowanie diagramów Voronoi. dr inż. Robert Olszewski
2004 Agnieszka Rzodkiewicz  Algorytmy obliczania odwzorowań siatek kartograficznych w ukośnym położeniu powierzchni elipsoidy. dr hab. inż. Jerzy Balcerzak
2004 Agnieszka Siderska Opracowanie folderu informacyjnego Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2004 Piotr Paweł Siemieniuk Opracowanie metodyki kalibracji urządzeń wyjściowych do odtwarzania barw na mapie. dr inż. Henryk Gałach
2004 Marta Stani-Dyszewska Konstruowanie siatek kartograficznych z wykorzystaniem języka MathLab. dr inż. Paweł Pędzich
2004 Jolanta Szymczuk Problemy redakcyjne przedstawiania zjawisk i faktów zmiennych w czasie na przykładzie wybranych map przyrodniczych i historycznych. dr inż. Michał Stankiewicz
2004 Andrzej Żyła Kartograficzne modelowanie powierzchni statystycznych z wykorzystaniem nieliniowych algorytmów neurointerpolacji. dr inż. Robert Olszewski
2005 Beata Baryłka Opracowanie turystyczne terenu Zamku w Ujeździe gm. Iwaniska. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2005 Anna Buczek Koncepcja systemu informacji geograficznej dla gminy Teresin. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2005 Jarosław Dobrzyński Koncepcja systemu informacji geograficznej dla gminy Sochaczew. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2005 Sylwia Garbarczyk Wybrane metody tworzenia map anamorficznych. dr hab. inż. Jerzy Balcerzak
2005 Piotr Aleksander Hofman Koncepcja i opracowanie multimedialnego atlasu historycznego operacji gorlickiej 1915 r. dr inż. Robert Olszewski
2005 Piotr Jackowicz Projekt mapy turystyczno-krajoznawczej arkusza "Wiśniowa" z wykorzystaniem rzutu perspektywicznego terenu i obrazu ortofotomapy. dr inż. Henryk Gałach
2005 Dominik Jankowski Opracowanie interaktywnej mapy szlaków rowerowych w Karkonoszach Zachodnich. dr inż. Paweł J. Kowalski
2005 Dominika Kacperska Opracowanie folderu informacyjnego dla FWP w Karpaczu. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2005 Renata Kołodziejczyk System informacji przestrzennej o pałacach w Warszawie. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2005 Joanna Krupa Koncepcja i opracowanie kartograficznego serwisu internetowego Bieszczadzkiego Parku Narodowego. dr inż. Robert Olszewski
2005 Anna Lenkiewicz Opracowanie mapy turystycznej Twierdzy Modlin. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2005 Wojciech Łoniewski System informacji multimedialnej o Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2005 Urszula Łoskot Opracowanie systemu informacji przestrzennej dla Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. dr inż. Andrzej Głażewski
2005 Maciej Małysiak Opracowanie przewodnika po wybranych odkrywkach geologicznych. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2005 Ewa Monika Matejko Analiza i ocena informacji tekstowych zamieszczanych na współczesnych polskich mapach topograficznych. dr inż. Michał Stankiewicz
2005 Paweł Michlewski Koncepcja multimedialnej mapy ogrodu zoologicznego na przykładzie warszawskiego ZOO. dr inż. Henryk Gałach
2005 Małgorzata Mularska Koncepcja i opracowanie mapy zagrożeń i ochrony środowiska w Karkonoskim Parku Narodowym. dr inż. Michał Stankiewicz
2005 Sławomir Nasiadek Zastosowanie miar korelacji do badania zależności między występowaniem ołowiu w glebie a wysokością nad poziomem morza. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2005 Magdalena Pakuła Opracowanie systemu referencyjnego dla bazy danych o drogach na poziomie powiatu na przykładzie miasta Konin. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2005 Małgorzata Danuta Przeździęk Projekt systemu informacji wizualnej Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2005 Marta Iwona Rutkowska Konstrukcja odwzorowania Soldnera szerokiej strefy odwzorowawczej powierzchni elipsoidy. dr inż. Paweł Pędzich
2005 Joanna Sędzik Studium automatyzacji procesu generalizacji kartograficznej na przykładzie zasilania Bazy Danych Ogólnogeograficznych (BDO 250) danymi Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego (VMap L2). dr inż. Robert Olszewski
2005 Szymon Siemaszko Opracowanie kartograficzne szlaków turystycznych w Karkonoszach Wschodnich. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2005 Łukasz Siestrzykowski Metody zapisu danych przestrzennych w relacyjnych i obiektowo-relacyjnych bazach danych. dr inż. Dariusz Gotlib
2005 Rafał Soszyński Koncepcja i opracowanie mapy miejsc związanych z martyrologią Żydów w czasie powstania w Getcie Warszawskim. dr inż. Henryk Gałach
2005 Marcin Szczechura Ocena Narodowego Atlasu Polski (1973-78) i Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej(1993-98). dr inż. Michał Stankiewicz
2005 Bartosz Szczekutek Opracowanie wybranych elementów systemu informacji geograficznej o obiektach Politechniki Warszawskiej. dr inż. Dariusz Gotlib
2005 Marcin Tomasik Zastosowanie programu DYNAMO Terrain Modeler do tworzenia analiz i prezentacji numerycznego modelu terenu. dr inż. Paweł Pędzich
2005 Magdalena Wąsowska Studium zmian sieci osadniczej Mazowsza. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2005 Sylwia Zarzycka Rekonstrukcja zmian sieci hydrograficznej Warszawy na podstawie archiwalnych materiałów kartograficznych. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2006 Adrian Asendy Opracowanie mapy dróg rowerowych dla serwisu internetowego Warszawskiego Informatora Rowerowego. dr inż. Paweł J. Kowalski
2006 Paweł Chlebicki Opracowanie kartograficzne szlaków dla turystyki pieszej okolic uzdrowiska Duszniki Zdrój. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2006 Jarosław Czermiński System informacji o trasach biegowych ośrodka biathlonowego - Jamrozowa Polana. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2006 Karol Daniłowski Koncepcja Systemu Informacji Geograficznej wybranego leśnictwa Nadleśnictwa Knyszyn. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska.
2006 Marcin Domaradzki Koncepcja integracji danych przestrzennych na przykładzie gminy Perlejewo. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2006 Agnieszka Fabijańska Technologia opracowania i publikacji mapy panoramicznej Dusznik Zdroju. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2006 Jędrzej Gąsiorowski Koncepcja i opracowanie multimedialnego atlasu Łemkowszczyzny. dr inż. Robert Olszewski
2006 Andrzej Hamera Opracowanie kartograficzne szlaków turystycznych Karkonoszy Zachodnich. dr inż. Michał Stankiewicz
2006 Andrzej Horbacz Koncepcja wizualizacji kartograficznej ośrodka biathlonowego na Jamrozowej Polanie. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2006 Magdalena Jasińska Projekt Systemu informacji geograficznej o Czersku. dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2006 Ewa Dorota Jóźwik Opracowanie kartograficzne typowych ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego. dr inż. Andrzej Głażewski
2006 Agata Kucińska Integracja danych przestrzennych w systemie informacji geograficznej dla potrzeb zarzadzania miastem na przykładzie miasta Łuków. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2006 Marcin Tomasz Kułak Zastosowanie GIS do analizy rozwoju terytorialnego miasta Warszawy. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2006 Marzena Lisowska Koncepcja i opracowanie metadanych dla arkusza wzorcowego mapy hydrologicznej oraz mapy sozologicznej Polski zgodnie ze standardem ISO serii 19100. dr inż. Robert Olszewski
2006 Katarzyna Ługowska Multimedialny System Informacji Turystycznej Ziemi Siedleckiej. dr inż. Krzysztof Buczkowski
2006 Iwona Matras Kartograficzne opracowanie szlaków turystycznych Puszczy Kozienickiej. dr inż. Michał Stankiewicz
2006 Maciej Mazur Opracowanie anamorficznej mapy turystycznej szlaku Wisły. dr inż. Henryk Gałach
2006 Bartłomiej Moskwiński (współautorstwo) Koncepcja i opracowanie geoportalu Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. dr inż. Robert Olszewski
2006 Agnieszka Petlińska Opracowanie internetowej witryny informacyjnej Czerska. dr inż. Paweł J. Kowalski
2006 Ewa Pietrzak Opracowanie folderu turystyczno-krajoznawczego powiatu płońskiego. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2006 Rafał Zawadzki (współautorstwo) Koncepcja i opracowanie geoportalu Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. dr inż. Robert Olszewski
2007 Michał Bandura Opracowanie równopolowych i wiernokątnych odwzorowań obszaru Polski dr hab. inż. Jerzy Balcerzak
2007 Grzegorz Bednarczyk Metodyka pozyskiwania danych do nawigacji samochodowej dr inż. Dariusz Gotlib
2007 Łukasz Budzyński Wykorzystanie technologii GIS w Multimedialnych Treningach Decyzyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego dr inż. Dariusz Gotlib
2007 Michał Czerwonka Opracowanie mapy multimedialnej warszawskiego Ogrodu Botanicznego dr inż. Henryk Gałach
2007 Małgorzata Dzikoń Metodyka kartograficzna prezentacji zjawisk klimatycznych dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2007 Marcin Gil Opracowanie systemu informacji geograficznej o Lesie Kabackim dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2007 Marzena Głażewska Koncepcja i opracowanie interaktywnego poradnika o charakterze popularno-naukowym dotyczącego współczesnej polskiej kartografii topograficznej dr inż. Paweł J. Kowalski
2007 Aleksander Kopański Koncepcja i opracowanie multimedialnego atlasu bitwy warszawskiej 1920 roku dr inż. Robert Olszewski
2007 Paweł Kwaśnik Opracowanie multimedialnego przewodnika po Tatrach Zachodnich dr inż. Paweł J. Kowalski
2007 Agnieszka Laskowska Analiza i ocena funkcjonalności oprogramowania typu "open source" w zakresie prezentacji kartograficznych w bazach danych geograficznych dr inż. Paweł J. Kowalski
2007 Martyna Łącka Redakcja oraz technologia wydania folderu informacyjnego dla M. St. Warszawy dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2007 Cezary Macierzyński Multimedialny plan miasta Mogielnica (koncepcja i opracowanie) dr inż. Michał Stankiewicz
2007 Bartosz Michalak Ocena Jakości danych geograficznych i ich wizualizacji w wybranych systemach nawigacji damochodowej dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2007 Adam Mielczarek Opracowanie prezentacji multimedialnej zabytków Piotrkowa Trybunalskiego dr inż. Paweł J. Kowalski
2007 Mirosław Migacz Rozwój i zmiany sieci kolejowej w Polsce - prezentacja kartograficzna dr inż. Andrzej Głażewski
2007 Michał Miłosz Opracowanie panoramy ze szczytu Kasprowego Wierchu dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2007 Piotr Najda System informacji geograficznej o zbiornikach wodnych Warszawy dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
2007 Magdalena Okrasa Badanie funkcjonalności wybranych internetowych serwisów geoinformacyjnych dr inż. Paweł J. Kowalski
2007 Paweł Świętochowski Algorytmy wyznaczania redukcji odwzorowawczych w odwzorowaniach kartograficznych dr inż. Paweł Pędzich
2007 Agnieszka Wojtas Wybrane aspekty konstruowania odwzorowań kartografiznych dr hab. inż. Jerzy Balcerzak
2008 Marcin Bańcerowski Opracowanie mapy obiektów sakralnych miasta stołecznego Warszawy dr inż. Henryk Gałach
2008 Aleksander Buczkowski Metody kartograficznej prezentacji utrudnień w ruchu drogowym w systemach mobilnych i internetowych dr inż. Dariusz Gotlib
2008 Sylwia Jabłkowska Mapa uciążliwości Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie dr inż. Andrzej Głażewski
2008 Anita Kalisiewicz Opracowanie bazy danych przestrzennych i wizualizacji kartograficznej obiektów sieci drogowej z obszaru gminy Żabia Wola dr inż. Andrzej Głażewski
2008 Magdalena Kowalska Analiza i ocena funkcjonalności oprogramowania typu "open source" w zakresie prezentacji kartograficznych w internecie dr inż. Paweł J. Kowalski
2008 Julia Kurpiewska Opracowanie żeglarskiego serwisu informacyjnego Pojezierza Mazurskiego dr inż. Paweł J. Kowalski
2008 Sławomir Majorczak Zarys rozwoju koncepcji mapy hydrograficznej Polski oraz propozycje nowych rozwiązań dr inż. Michał Stankiewicz
2008 Joanna Małkowska Opracowanie metodyki generalizacji numerycznego modelu terenu z zastosowaniem iteracyjnej filtracji lokalnej dr inż. Robert Olszewski
2008 Wojciech Nizio Badanie możliwości wykorzystania programu GeoMedia WebMap do udostępniania bazy danych geograficznych województwa mazowieckiego dr inż. Paweł J. Kowalski
2008 Marta Nurzyńska Koncepcja systemu metadanych o rezerwatach biosfery UNESCO dr inż. Robert Olszewski
2008 Radosław Pawłowski (specjalność SIP) Generalizacja numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej dr inż. Robert Olszewski
2008 Krzysztof Witold Podrażka Koncepcja kartograficznego opracowania szlaków turystycznych na przykładzie Karkonoszy Zachodnich dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2008 Iwona Tyszka Klasyfikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem metod data mining dr inż. Robert Olszewski
2008 Urszula Sylwia Wapniarska Skale hipsometryczne map dawnych i współczesnych dr inż. Joanna Jaroszewicz
2008 Piotr Wójcik Numeryczne metody tworzenia odwzorowań kartograficznych z zadanymi warunkami brzegowymi prof. Jerzy Balcerzak
2008 Łukasz Zaremba (specjalność SIP) Wykorzystanie danych wysokościowych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym do opracowania serwisu metadanych oraz aktualizacji bazy DTED dr inż. Robert Olszewski
2008 Paweł Zawadzki Zastosowanie klasyfikacji danych przestrzennych z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych dr inż. Robert Olszewski
2009 Jakub Czajka Opracowanie koncepcji geoportalu tematycznego Nature plus dla obszaru Polski dr hab. inż. Robert Olszewski
2009 Hubert Dąbrowski Opracowanie systemu wizualizacji panoramicznych dla Starego Miasta w Warszawie dr inż. Henryk Gałach
2009 Mariusz Dębiak Mapa panoramiczna Radzynia Podlaskiego dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2009 Tomasz Dryk Opracowanie multimedialnego Atlasu Obiektów Sakralnych w Bieszczadach dr inż. Robert Olszewski
2009 Anna Ilona Jeleń Opracowanie mapy informacyjnej Radzynia Podlaskiego dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2009 Tomasz Kasjaniuk Opracowanie mapy panoramicznej warszawskiej dzielnicy Praga Północ dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2009 Karolina Kiepiel Powiązanie Systemu Informacji Metra Warszawskiego z Miejskim Systemem Informacji dr inż. Andrzej Głażewski
2009 Piotr Kowalczyk Opracowanie metodyki kojarzenia obiektów terenowych z uzupełniającymi informacjami geograficznymi na materiale przeźroczystym dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2009 Joanna Kowalska Opracowanie systemu informacji przestrzennej o parkach miejskich w Warszawie dr inż. Robert Olszewski
2009 Joanna Łucek System informacji przestrzennej o warszawskich pomnikach dr inż. Michał Stankiewicz
2009 Anna Karolina Michalska Modelowanie kartograficzne z wykorzystaniem języka Mapalgebra dr hab. inż. Robert Olszewski
2009 Anna Małgorzata Mysior (Stępniewska) Opracowanie interaktywnej mapy turystycznej dla serwisu miasta Pułtusk dr inż. Andrzej Głażewski
2009 Magdalena Nawrot Kartograficzna prezentacja zmian sieci wodnej w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich dr inż. Robert Olszewski
2009 Magdalena Niezgoda Opracowanie interaktywnej mapy turystycznej dla serwisu miasta Otwocka dr inż. Paweł J. Kowalski
2009 Łukasz Olszyna Opracowanie projektu poglądowego modelu trójwymiarowego dla wizualizacji osiągnięć polskich himalaistów dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2009 Adam Pogorzelski Opracowanie folderu "Panoramy z mostów warszawskich" dr inż. Henryk Gałach
2009 Katarzyna Ptaszkiewicz System informacji krajoznawczej okolic Ciechanowa dr inż. Andrzej Głażewski
2009 Alicja Roszczypała Opracowanie mapy multimedialnej powiatu opatowskiego dr inż. Henryk Gałach
2009 Katarzyna Starnawska Koncepcja mapy służącej w zarządzaniu kryzysowym na terenie województwa dr inż. Andrzej Głażewski
2009 Anna Uziembło Kartograficzna prezentacja zróżnicowania fraktalnego wymiaru sieci rzecznej w Polsce dr inż. Robert Olszewski
2009 Anna Zarzycka Procesy geokodowania danych w systemach informacji przestrzennej dr inż. Dariusz Gotlib
2010 Ewa Bednarczyk System informacji przestrzennej o obiektach turystycznych miasta Radom dr inż. Michał Stankiewicz
2010 Anna Zofia Biała Badanie możliwości wykorzystania technologii GIS do analizy wariantów przebiegu dróg krajowych w okolicach Warszawy dr inż. Andrzej Głażewski
2010 Ewelina Burowska Ocena możliwości opracowania bazy Euroregionalmap na podstawie danych VMAP dr inż. Robert Olszewski
2010 Urszula Dąbrowska Opracowanie treści kartograficznej portalu klimatycznego dr inż. Robert Olszewski
2010 Agata Gajdak Wybrane aspekty odwracania szeregów prof. Jerzy Balcerzak
2010 Grzegorz Gierkowski Opracowanie trójwymiarowej mapy turystycznej Łazienek Królewskich udostępnionej w Internecie dr inż. Paweł J. Kowalski
2010 Katarzyna Gołębiewska Opracowanie serwisu informacyjnego dla turystyki rowerowej okolic Warszawy dr inż. Paweł J. Kowalski
2010 Joanna Janiak Opracowanie folderu informacyjnego o Krakowie i okolicach dla uczestników program "Zielona Szkoła" dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2010 Justyna Kocińska Utworzenie serwisu geoinformacyjnego udostępniającego dane z baz SOZO i "HYDRO" dr inż. Robert Olszewski
2010 Agata Michałowska Analiza zastosowań GIS w medycynie i odnowie zdrowia dr inż. Dariusz Gotlib
2010 Magdalena Mostowska Ocena jakości prezentacji kartograficznych w aplikacjach firmy Google dr inż. Paweł J. Kowalski
2010 Marcin Paź Opracowanie metody aktualizacji nawigacyjnych baz danych z wykorzystaniem aplikacji ArcPad dr inż. Dariusz Gotlib
2010 Agata Pillich-Kolipińska Opracowanie koncepcji powiązania referyncyjnej bazy danych DLM 10 z bazą danych ogólnogeograficznych DLM 250 dr inż. Robert Olszewski
2010 Aleksander Radziwon Projekt systemu mobilnego dla turystyki pieszej dr inż. Dariusz Gotlib
2010 Monika Ragus Badanie percepcji mapy w systemach mobilnych wykorzystujących GPS dr inż. Dariusz Gotlib
2010 Anna Reniger Wirtualny spacer po światyniach lewobrzeżnej Warszawy - koncepcja i opracowanie przewodnika multimedialnego dr inż. Paweł J. Kowalski
2010 Kamil Rybka Koncepcja i opracowanie Systemu Informacji Geograficznej o funkcjonujących podziałach terytorialnych na obszarze miasta stołecznego Warszawy dr inż. Michał Stankiewicz
2010 Katarzyna Sawicka Analiza możliwości wykorzystania kompresji falkowej jako narzędzia generalizacji numerycznego modelu terenu. dr inż. Robert Olszewski
2010 Małgorzata Skonieczna Zastosowanie programu GNU Octave do badania właściwości odwzorowań kartograficznych dr hab. inż. Paweł Pędzich
2010 Anna Stachowska Opracowanie zasad projektowania funkcjonalności map interaktywnych dr inż. Paweł J. Kowalski
2010 Daniel Starczewski Opracowanie systemu wspomagania procesu decyzyjnego przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych dr inż. Robert Olszewski
2010 Emilia Szymczyk Badanie możliwości wykorzystania zmiennych graficznych w geowizualizacji hybrydowej dr inż. Andrzej Głażewski
2010 Krzysztof Tomiczak Opracowanie metody wizualizacji placów warszawskich dr inż. Henryk Gałach
2010 Konrad Walczuk Opracowanie mapy Sanktuarium Maryjnych w Polsce dr inż. Henryk Gałach
2010 Magdalena Zawadzka Nekropolie Warszawskie - kartograficzne opracowanie multimedialne do udostępnienia w Internecie dr inż. Michał Stankiewicz
2011 Marek Cupryjak Koncepcja transformacji układów współrzędnych płaskich z zadanymi warunkami kartometrycznymi prof. Jerzy Balcerzak
2011 Kacper Gajda SIP 3D – kierunek rozwoju systemów informacji przestrzennej. Przykłady zastosowania dla rynku miasta Grybowa dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
2011 Anna Horodeńska Mapa terenu głównego Politechniki Warszawskiej dla osób niewidomych i słabowidzących dr inż. Andrzej Głażewski
2011 Agnieszka Jakóbiak Interaktywna mapa zabytków Mazowsza dr inż. Andrzej Głażewski
2011 Gracjan Kobza Analiza doboru metod prezentacji treści ogólnogeograficznej map turystycznych na przykładzie wybranych obszarów dr inż. Michał Stankiewicz
2011 Paweł Korniluk Koncepcja i opracowanie mapy geoturystycznej Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu dr Łukasz Bujak
2011 Tadeusz Łupiński Opracowanie projektu mapy bilbordowej miasta Karpacz dr inż. Henryk Gałach
2011 Tomasz Malinowski Opracowanie hybrydowej wizualizacji kartograficznej danych referencyjnych na potrzeby portali geoinformacyjnych dr inż. Andrzej Głażewski
2011 Daniel Sykurski Koncepcja interfejsu graficznego aplikacji generujacej odwzorowania kartograficzne prof. Jerzy Balcerzak
2011 Maciej Żuber Studium mapy trójwymiarowej - sposoby prezentacji wizualizacji w 3D dr inż. Henryk Gałach
2012 Justyna Bakuła Koncepcja i opracowanie mapy topograficznej w skali 1:25 000 na podstawie komponentu „topo” Topograficznej Bazy Danych TBD dr inż. Michał Stankiewicz
2012 Benita Bogumił Opracowanie mapy panoramicznej terenów Politechniki Warszawskiej dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
2012 Magdalena Dębska Metodyka konstruowania odwzorowań stożkowych południowej półkuli elipsoidy dr hab. inż. Jerzy Balcerzak
2012 Żaneta Fijałkowska Prawno-geodezyjne uwarunkowania podziałów nieruchomości prof. Wojciech Wilkowski
2012 Marta Grotek Mapa dostępności przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych ruchowo na przykładzie centrum Warszawy dr inż. Andrzej Głażewski
2012 Agata Kucharczyk Opracowanie koncepcji mapy dla celów lotniczych dla Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2012 Kamil Latuszek Konstruowanie odwzorowań kartograficznych stożkowych spełniających wybrane kryteria minimalizacji zniekształceń dr hab. inż. Paweł Pędzich
2012 Urszula Przywózka Ocena portali internetowych wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w świetle projektu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej dr inż. Paweł J. Kowalski
2012 Marek Sambor Możliwości języka GML w zakresie transferu danych geograficznych dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2012 Agnieszka Tafiłowska Studium zastosowań metody koncentracji powierzchniowej do opracowań kartograficznych map statystycznych dr hab. inż. Robert Olszewski
2012 Łukasz Wodzyński Wyznaczanie redukcji odwzorowawczych w odwzorowaniu Gaussa-Krűgera w szerokiej strefie odwzorowawczej dr hab. inż. Paweł Pędzich
2012 Adam Zaniewski System informacji geograficznej o wodach powierzchniowych na obszarze m. st. Warszawy dr inż. Michał Stankiewicz
2013 Anna Cyranek Opracowanie wybranych elementów systemu informacji przestrzennej dla Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2013 Katarzyna Kisielińska Analiza funkcjonalności oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych dr inż. Paweł J. Kowalski
2013 Tomasz Krysiak Koncepcja geoportalu dla żeglarzy dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2013 Marta Rudzińska Zastosowanie analiz sieciowych w pracach służb reagowania kryzysowego dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Aneta Badowska Interaktywna mapa atrakcji turystycznych Drezna dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Natalia Baryga Europejskie szlaki pielgrzymkowe – wizualizacja kartograficzna dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Mariola Bojanek Analiza możliwości wykorzystania danych wysokościowych ALS do opracowania modelu rzeźby terenu na mapach topograficznych nowej generacji dr hab. inż. Robert Olszewski
2014 Piotr Brdeja Opracowanie animacji obrazującej proces generalizacji kartograficznej dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Dominika Chądzyńska Możliwości wizualizacji danych geoprzestrzennych w grach komputerowych na przykładzie symulatora szybowcowego dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2014 Magda Cieszewska Opracowanie interaktywnej mapy turystycznej dla portalu informacyjnego powiatu płońskiego dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Marta Czupryńska Rozwój modelu pojęciowego bazy danych obiektów topograficznych w zakresie chronionych elementów środowiska przyrodniczego dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Ilona Dróżdż Opracowanie modelu pojęciowego rejestru form ochrony przyrody dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Barbara Hejłasz Możliwości wykorzystania bazy danych obiektów topograficznych w ramach tematu INSPIRE 'zagospodarowanie przestrzenne' dr hab. inż. Robert Olszewski
2014 Marcin Jaskowski Wykorzystanie narzędzi GIS do modelowania poziomu życia mieszkańców Warszawy dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Justyna Jadwiga Krzak Opracowanie mapy atrakcji turystycznych Skierniewic dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Anna Lepiarczyk Możliwości wykorzystania BDOT w kontekście analiz i wizualizacji dotyczących sieci komunikacyjnych dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Piotr Liberadzki Badanie wzajemnych relacji modeli pojęciowych BDOT10k i BDOT500 pod kątem ich harmonizacji dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Aleksandra Lisek Opracowanie testów funkcjonalności map w geoportalach dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Michał Olejarczyk Opracowanie bazy danych miejskich barier i ułatwień architektonicznych dr inż. Andrzej Głażewski
2014 Błażej Ostrowski Analiza możliwości wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych do opracowań tematycznych dr inż. Paweł J. Kowalski
2014 Krzysztof Rakowiecki Baza danych motocykli produkowanych w Polsce jako źródło analiz przestrzennych dr hab. inż. Robert Olszewski
2014 Justyna Włodarczyk Modelowanie dostępności czasowej głównych aglomeracji miejskich w Polsce z wykorzystaniem analiz sieciowych dr hab. inż. Robert Olszewski
2014 Anna Wojciechowska Opracowanie danych dla mobilnej aplikacji lokalizacyjnej wykorzystującej technologię rzeczywistości rozszerzonej dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2014 Krzysztof Wojewódzki Opracowanie mapy geoturystycznej doliny Wisły pomiędzy Płockiem a Włocławkiem dr Łukasz Bujak
2015 Arkadiusz Jagura Aktualizacja bazy danych o wnętrzu budynku z użyciem klasycznych technik geodezyjnych na potrzeby aplikacji nawigacyjnych dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2015 Karina Kalińska Wykorzystanie analiz sieciowych do optymalizacji trasy autobusów szkolnych w gminie Brańszczyk dr hab. inż. Robert Olszewski
2015 Marcin Konopka Zasady percepcji i interpretacji przez człowieka trójwymiarowych wizualizacji kartograficznych dr inż. Andrzej Głażewski
2015 Klaudia Lentowicz Kartograficzna wizualizacja badań antropologii kulturowej w geoportalu tematycznym dr hab. inż. Robert Olszewski
2015 Katarzyna Leszek Wykorzystanie modeli 3D miast na poziomie LoD1, LoD2 oraz LoD3 do opracowań koncepcji Smart City w zakresie planowania przestrzennego dla Płocka dr hab. inż. Robert Olszewski
2015 Maciej Nowak Wykorzystanie narzędzi GIS do wspomagania analiz rynku nieruchomości w Płocku dr hab. inż. Robert Olszewski
2015 Piotr Obłudka Tematyczna mapa zmysłów Warszawy dr hab. inż. Robert Olszewski
2015 Anna Wojciechowska Opracowanie danych dla mobilnej aplikacji lokalizacyjnej wykorzystujacej technologię rzeczywistości rozrzeszonej dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2016 Monika Cała Opracowanie koncepcji prezentacji kartograficznej wybranego dzieła literackiego dr inż. Paweł J. Kowalski
2016 Barbara Czyżewska Badanie i weryfikacja zasad zasilania i aktualizacji BDOT dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Anna Haber Opracowanie metodyki wyznaczania koncentracji osobliwej dla wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w Polsce dr hab. inż. Robert Olszewski
2016 Weronika Jeżowska Analiza zastosowań technologii GIS w zadaniach Państwowej Straży Pożarnej dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Ewa Kietlińska Wybrane metody spatial data mining oraz możliwości ich zastosowania w analityce biznesowej dr hab. inż. Robert Olszewski
2016 Jolanta Leszczyńska Opracowanie mapy obiektów sakralnych Góry Kalwarii z wykorzystaniem technologii GIS dr hab. inż. Robert Olszewski
2016 Kamila Marchewka Zastosowanie technik data mining do zgłębiania danych czasoprzestrzennych na przykładzie analizy ruchu turystycznego w Polsce dr hab. inż. Robert Olszewski
2016 Agnieszka Mastalerczuk Szlaki papieskie na mapie interaktywnej dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Ewelina Pszczółkowska Multimedialna prezentacja kartograficzna miasta Ełk dr hab. inż. Paweł Pędzich
2016 Wojciech Sadowski Opracowanie mapy ewidencji zdarzeń w sieci drogowej dr inż. Paweł J. Kowalski
2016 Adrian Sieradzan Koncepcja opracowania spersonalizowanej mapy cyfrowej dla fragmentu Warszawy dr hab. inż. Robert Olszewski
2016 Witold Siwicki Możliwości standaryzacji w zakresie projektowania znaków map turystycznych dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Jakub Szymański Opracowanie mapy Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej na potrzeby mobilnych systemów nawigacji w budynkach dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2016 Anna Teperowska, Magdalena Żurkowska Opracowanie systemu informacji przestrzennej wraz z kartograficznymi prezentacjami 3D dla Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej dr hab. inż. Dariusz Gotlib
2016 Katarzyna Walczak Badanie wpływu czynników środowiskowych i społecznych na zagrozenie epidemiologiczne mieszkańców miasta Semarang w Indonezji dr inż. Andrzej Głażewski
2016 Anna Teperowska, Magdalena Żurkowska Opracowanie systemu informacji przestrzennej wraz z kartograficznymi prezentacjami 3D dla Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej dr hab. inż. Dariusz Gotlib