Znak Politechniki Warszawskiej

Sylwetka absolwenta

Geodezja i Kartografia
Specjalność: Kataster i Gospodarka Nieruchomościami

Obejmuje problematykę: zakładania katastru nieruchomości, tj. jednolitego dla kraju zbioru informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach; gospodarowania nieruchomościami, podziału nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości jak również ulepszania struktury przestrzennej gospodarstw rolnych w procesach scaleniowo-wymiennych.
Żeby być przygotowanym do realizacji wymienionych zadań absolwenci tej specjalności w trakcie studiów zdobywają umiejętność: szacowania nieruchomości celem określenia ich wartości, projektowania optymalnych struktur przestrzennych gospodarstw rolnych, wykonywania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb prowadzenia gospodarki leśnej, oraz obsługi procesów inwestycyjnych związanych z melioracją użytków rolnych.
Wykonywanie zadań związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami wymaga ponadto posiadania pogłębionej wiedzy z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego i gospodarczego jak również z zakresu planowania przestrzennego oraz ekonomii, które to przedmioty wchodzą do programu nauczania na specjalności.
Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia z tą specjalnością są szczególnie predestynowani do pełnienia funkcji geodety powiatowego, geodety gminnego, zatrudnienia w wydziałach geodezji i gospodarki nieruchomościami organów administracji publicznej oraz prowadzenia własnych firm w zakresie działalności których znajdują się podziały i scalenia nieruchomości, wycena nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla potrzeb gospodarki nieruchomościami na obszarach zarówno zurbanizowanych jak i rolnych oraz leśnych.