Znak Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe
Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja i opłaty

Rekrutację na cykl 2020/21 (edycja III) od lutego 2020r.

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.
Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny "Rekrutacja PW" za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie:
https://rekrutacja.pw.edu.pl

Po zarejestrowaniu się w systemie należy :

1. Wysłać pocztą elektroniczną wygenerowany z systemu wniosek w formacie PDF na adres: czeslawa.cherka@pw.edu.pl
     lub malgorzata.denis@pw.edu.pl
2. Złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty następujące dokumenty:
•    Wydrukowany z systemu Rekrutacja PW i podpisany Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
•    Dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu),
•    CV   

SP - Faktura dane (msword, 24,00 kB)

(jeśli pracodawca partycypuje w kosztach SP i wymagane jest wystawienie faktury vat).

Osoby składające dokumenty osobiście proszone są o umówienie się mailowo lub telefonicznie >>

Rekrutacja trwa najpóźniej do rozpoczęcia zajęć.

Liczba miejsc: 15.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń.

Zajęcia laboratoryjne na studiach są prowadzone w grupach 15-o osobowych.

Każdy słuchacz ma zapewnione samodzielne stanowisko pracy wyposażone w niezbędne oprogramowanie.

Laboratoryjna część zajęć jest dostosowana do zróżnicowanego poziomu przygotowania komputerowego słuchaczy i nie stanowi bariery nawet dla osób po studiach humanistycznych.
Słuchacze otrzymują roczną licencję oprogramowania ArcGIS do realizacji pracy dyplomowej.

Słuchacze otrzymują w ramach wniesionych opłat cyfrową postać wybranych materiałów wykładowych oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Politechniki Warszawskiej.
Oprócz zajęć stacjonarnych, słuchacze mają dostęp do szkoleń \ kursów prowadzonych w formie e-learningu.

Koszt  Studium:

5 000 zł za 2 semestry
30 zł (koszt świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej).

Termin wnoszenia opłat w edycji 2020/21:
semestr I - do 09.2020r.
semestr II - do 02.2021r.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Wszelkich informacji na temat studiów udziela sekretariat SP.
W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe "Gospodarka Przestrzenna w Praktyce"
Plac Politechniki 1 pok. 312
00 - 661 WARSZAWA
tel.: 022 234-7369
tel.: 022 234-7589