Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja na V edycję studiów trwa do 30 kwietnia 2024 r.

Termin rozpoczęcia V edycji - 10 maja 2024 r.

Treści zawarte w programie zawierają odniesienia do nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.
Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny "Rekrutacja PW" za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://irk.pw.edu.pl/pl/

Po zarejestrowaniu się w systemie należy :

1. Wysłać pocztą elektroniczną wygenerowany z systemu wniosek w formacie PDF na adres: ewa.dudzic@pw.edu.pl
2. Złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty następujące dokumenty:
•    Wydrukowany z systemu Rekrutacja PW i podpisany Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
•    Dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu),
•    CV   

SP - faktura dane 2023 (msword, 24,50 kB)

(jeśli pracodawca partycypuje w kosztach SP i wymagane jest wystawienie faktury vat).

Osoby składające dokumenty osobiście proszone są o umówienie się mailowo lub telefonicznie >>

Rekrutacja trwa najpóźniej do rozpoczęcia zajęć.

Liczba miejsc: 15.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń.

Zajęcia laboratoryjne na studiach są prowadzone w grupach 15-o osobowych.

Każdy słuchacz ma zapewnione samodzielne stanowisko pracy wyposażone w niezbędne oprogramowanie.

Laboratoryjna część zajęć jest dostosowana do zróżnicowanego poziomu przygotowania komputerowego słuchaczy i nie stanowi bariery nawet dla osób po studiach humanistycznych.
Słuchacze otrzymują roczną licencję oprogramowania ArcGIS do realizacji pracy dyplomowej.

Słuchacze otrzymują w ramach wniesionych opłat cyfrową postać wybranych materiałów wykładowych oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Politechniki Warszawskiej.
Oprócz zajęć stacjonarnych, słuchacze mają dostęp do szkoleń \ kursów prowadzonych w formie e-learningu.

Koszt  Studium:

8 000 zł za 2 semestry

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Wszelkich informacji na temat studiów udziela sekretariat SP.
W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Studia Podyplomowe "Gospodarka Przestrzenna w Praktyce"
Plac Politechniki 1 pok. 127
00 - 661 WARSZAWA
tel.: 022 234-7369