Cel studiów

 

W ramach studiów realizowane są zajęcia z zakresu:
• podstaw prawnych i administracyjnych zarządzania przestrzenią i gospodarki nieruchomościami na obszarach wiejskich,
• podstaw gospodarki rolnej i leśnej,
• źródeł informacji geoprzestrzennych,
• gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
• poprawy struktury przestrzennej obszarów wiejskich w procesie scaleń gruntów,
• aspektów środowiskowo-krajobrazowych oraz wodno-melioracyjnych scaleń,
• oceny oddziaływania scalenia gruntów na środowisko,
• wyceny nieruchomości na obszarach wiejskich,
• programów i funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
• odnowy i rewitalizacja wsi ,
• socjologii wsi i sztuki argumentacji.