Egzamin

EGZAMIN po I i II sem.

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze będzie odbywało się w formie egzaminu - testu wielokrotnego wyboru.
Zaliczenie danego przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, przy czym za poprawną odpowiedź na dane pytanie uzyskuje się 1 punkt., a niepoprawną 0 punktów. Za poprawną odpowiedź uznaje się wskazanie (podanie) wyłącznie właściwej odpowiedzi lub właściwych odpowiedzi, jeśli jest ich więcej niż jedna.
Egzamin po I semestrze odbędzie się na pierwszych zajęciach II semestru.
Egzamin po II semestrze odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Przed egzaminem odbędzie się seminarium na którym będą omawiane tematy egzaminacyjne.

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

  1. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
  2. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
  3. Złożyły pełną dokumentację (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
  4. Rozliczyły się z Biblioteką PW