Praca końcowa

PRACA KOŃCOWA -  ZN

Propozycje tematów prac końcowych
Zapraszamy do zapoznania się z tematami prac kończących studia.

Prowadzący to:

dr inż. Tomasz Budzyński (tomasz.budzynski@pw.edu.pl)

mgr inż. Iwona Jankowska  (iwona.jankowska@pw.edu.pl)

  • Student może wybrać temat z listy zaproponowanych lub zaproponować swój. Praca powinna mieś charakter praktyczny - studium przypadku.
    Po wyborze tematu, uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do przesłania skanu (lub zdjęcia) wypełnionego druku propozycji tematu pracy końcowej na maila wybranego prowadzącego do dnia 21 marca 2024 r. Wraz z zaproponowanym tematem uczestnik może wysłać również zarys planu pracy.
  • W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac końcowych” przewiduje się przeprowadzenie rozmowy każdego uczestnika studiów podyplomowych z prowadzącym pracę końcową w dniu 24 marca 2024 r. lub innym dniu i o godzinie uzgodnionej przez prowadzącego pracę końcową z uczestnikiem studiów podyplomowych.
  • Praca powinna zawierać 15-20 stron. Pracę końcową w wersji elektronicznej - PDF - należy przesłać na adres mailowy prowadzącego pracę w terminie do 12 czerwca br.
  • Zaliczenie pracy końcowej odbędzie się do dnia 16 czerwca br. w terminie uzgodnionym z prowadzącym pracę końcową.

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE:

  1. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona.
  2. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.).
  3. Złożyły pełną dokumentację (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii.
  4. Rozliczyły się z Biblioteką PW