Strona główna Systemy Informacji Przestrzennej O studiach więcej...

O studiach więcej...

Cel główny: poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do tworzenia systemu informacji przestrzennej i posługiwania się technologiami SIP.
Zapoznanie słuchaczy z:

  • podstawami teoretycznymi SIP,
  • metodami projektowania oraz korzystania z systemów informacji przestrzennej dla jednostek terytorialnych, organizacji, firm itp.
  • nowościami z zakresu oprogramowania i sprzętu dla SIP, zastosowaniami Internetu oraz z infrastruktura danych przestrzennych (SDI, Geoportal).
  • nauczenie tworzenia baz danych przestrzennych, korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych, wykonywania analiz przestrzennych.
  • zaprojektowanie i zrealizowanie bazy danych przestrzennych lub małego projektu SIP. Projekt powinien być użyteczny dla instytucji, która skierowała słuchacza na studium.

Kilka słów o Informacji Przestrzennej i o Systemach Informacji Przestrzennej

Dane przestrzenne, informacja przestrzenna, infrastruktura informacji przestrzennej, systemy informacji przestrzennej, technologie SIP, są to pojęcia coraz częściej pojawiające się w dokumentach i opracowaniach Unii Europejskiej. 13 lutego 2007 Parlament Europejski przyjął dyrektywę INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community), która zobowiązuje kraje członkowskie Unii do tworzenia warunków dla łatwiejszego niż dotąd korzystania przez obywateli i instytucje z istniejących danych przestrzennych.

Szacuje się, że 60 do 80% decyzji podejmowanych w instytucjach samorządowych, administracji rządowej, w prywatnych firmach i instytucjach ( również przez obywateli) powinno być opartych na danych przestrzennych, bo dotyczą one obiektów i zjawisk położonych w przestrzeni geograficznej.

Od wielu lat są znane metody tworzenia danych przestrzennych oraz informacji o położeniu i charakterze obiektów (mapy, bazy danych), a także metody korzystania z tych danych. Metody te były rozwijane głównie przez takie dyscypliny jak geografia, geodezja, kartografia , informatyka, zagospodarowanie przestrzenne.

Całość technologii oraz metod tworzenia i gromadzenia danych przestrzennych, ich przetwarzania, analizowania, wytwarzania informacji ułatwiających podejmowanie decyzji, wizualizacji danych i informacji, związanymi  z tym środkami technicznymi, personelem i organizacją obejmują systemy informacji przestrzennej. Do niedawna traktowano jako synonimy pojęcia „Systemy Informacji Przestrzennej (SIP)” i „Systemy Informacji Geograficznej (GIS)”.Ostatnio w opracowaniach UE przeważa pogląd, że zakres pojęciowy SIP jest szerszy, niż zakres GIS. Rozumiany tak szeroko SIP obejmuje więc metody i technologie zaczerpnięte z wielu dyscyplin naukowych i technologii.

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prowadzi nauczanie SIP na studiach dziennych i zaocznych od ponad 10 lat, a na studiach podyplomowych od roku 2005. Nasze nauczanie SIP obejmuje oprócz zagadnień czysto technologicznych (pozyskiwanie danych do Systemu, tworzenie baz danych, obsługa najważniejszych funkcji oprogramowania) również metody projektowania, realizacji i aktualizacji Systemu. Dużo uwagi poświęcamy analizom przestrzennym i modelowaniu, które na podstawie zgromadzonych danych przestrzennych i wiedzy dodatkowej wytwarzają informacje wspomagające wszystkie rodzaje działalności samorządów terytorialnych, administracji rządowej, firm i instytucji.

Materiały geodezyjno kartograficzne są jednymi z najważniejszych materiałów źródłowych do tworzenia SIP, ale nie jedynymi, bo dla wielu zastosowań równie ważne są dane statystyczne i dane dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Dlatego widzimy SIP w kontekście znacznie szerszym niż mapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne. Osobom z dyplomami geodezyjno kartograficznymi poznanie tej tematyki ułatwi lepszy kontakt ze specjalistami tworzącymi bazy danych przestrzennych i SIP, a także może ich przygotować do samodzielnego tworzenia baz danych i SIP. Ogólnie – ułatwi im pracę na rzecz pełniejszego wykorzystania materiałów geodezyjno kartograficznych do tworzenia SIP. Jest to szczególnie ważne po wejściu w życie dyrektywy INSPIRE.

Wszyscy inni specjaliści po zapoznaniu się z podstawami SIP i po opanowaniu podstawowych technologii będą mogli diametralnie zmienić dotychczasowe metody pracy. Bazy danych i analizy przestrzenne umożliwią im szybkie i wielowariantowe podejmowanie decyzji na podstawie wymiernych wskaźników wynikających z przyjętych modeli.

Studia trwają dwa semestry.

Przewidziano łącznie 10 trzydniowych zjazdów.

Program Studium obejmuje 200 godzin zajęć, w tym 100 godzin zajęć laboratoryjnych, podczas których każdy słuchacz ma zapewniony indywidualny dostęp do komputera i najnowocześniejszego oprogramowania (ArcGIS Pro, QGIS, MS Access).

Laboratoryjna część zajęć jest dostosowana do średniego poziomu przygotowania komputerowego słuchaczy i nie stanowi bariery nawet dla osób po studiach humanistycznych. Każdy ze słuchaczy może wykonać pracę dyplomową użyteczną dla swojej instytucji.

Dotychczasowa pozytywna ocena Studium przez słuchaczy i ich pracodawców upoważnia nas do zachęcania kolejnych słuchaczy do podjęcia tych studiów.

prof. Stanisław Białousz
(Kierownik SP w latach 2005-2013)

Informacje o SPSIP 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 358,79 kB)