Strona główna Systemy Informacji Przestrzennej Tematy prac dyplomowych - Archiwum

Tematy prac dyplomowych - Archiwum

Tematy prac dyplomowych 2023/2024:

 • Jakub Szwerlikowski – Analiza potencjalnych lokalizacji pod nowe szkoły podstawowe na terenie m.st. Warszawy
 • Michał Sikora-Le - Detekcja wody na zdjęciach satelitarnych Sentinel-1 i Sentinel-2 na przykładzie rozlewisk rzeki Bug w okolicach Wyszkowa
 • Kamil Słomka - Opracowanie reprezentacji kartograficznej wybranych klas obiektów bazy danych VMAP L2 wraz z implementacją częściowej generalizacji z wykorzystaniem modelowania skryptowego środowiska ArcGIS
 • Elżbieta Hawrus - Automatyzacja kontroli zależności topologicznych obiektów bazy EGiB poprzez zaprogramowanie wtyczek do programu QGIS 

Tematy prac dyplomowych 2022/2023:

 • Janusz Gutkowski – Harmonizacja przestrzennych danych przyrodniczych z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS w odniesieniu do standardu danych GIS Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Kamil Lićwinko – Analiza zmian szarej infrastruktury m.st. Warszawy w kontekście zmian demograficznych w latach 1985-2021 
 • Anna Ślachciak – Wybrane funkcjonalności nowej odsłony Portalu Geostatystycznego 
 • Agata Ojczyk – Wykorzystanie narzędzi SIP w analizie nieruchomości  na potrzeby Krajowego Zasobu Nieruchomości 
 • Dorota Siwek – Baza danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie miejskiej Ciechanów 
 • Dominik Miaz, Cezary Nalazek – Automatyzacja procesu wyznaczenia warstwy parametrycznej warunku brzegowego II rodzaju Neumanna w typie Recharge z wykorzystaniem narzędzia ModelBuilder 
 • Magdalena Cendrowska – Interaktywna mapa historycznych przystanków komunikacji miejskiej w Warszawie 
 • Michał Męczyński – Analiza sieci transportowej okolic Siedlec z wykorzystaniem narzędzi GIS 
 • Katarzyna Ziębaczewska  – Otwarte dane geodezyjne i ich wykorzystanie 
 • Bartosz Kasicki – Opracowanie mapy podatności osuwiskowej dla terenu Gminy Pawłów (powiat starachowicki) z zastosowaniem technologii GIS 
 • Krzysztof Przybysz – Synteza dostępności miejsca dla osób z niepełnosprawnością w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie 
 • Michała Sałata – Porównanie wyników generalnych pomiarów ruchu z lat 2015 i 2020/21 z zastosowaniem technologii SIP wraz z analizą wpływu pandemii COVID-19 na ruch pojazdów na drogach krajowych 

Tematy prac dyplomowych 2021/2022:

Tematy prac dyplomowych 2020/2021:

 • Damian Kosiński – Wykorzystanie GIS do wyboru optymalnych lokalizacji pod budowę parkingów Park and Ride na obszarze MOF Olsztyn
 • Jakub Gąsior – Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do rozpoznania fragmentów martwego drewna na terenie rezerwatu przyrody „Zielonka”
 • Grzegorz Malmon – Wykorzystanie technologii SIP w analizie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Katarzyna Grabowska – Detekcja wybranych gatunków drzew z wykorzystaniem satelitarnych zdjęć wieloczasowych
 • Bartosz Ambroziak – Wpływ Mostu Południowego na potencjał dzielnicy Wawer pod kątem inwestycji mieszkaniowych
 • Anna Pustowska – Badanie mixed-use w ramach warszawskich osiedli mieszkaniowych i obszarów centrotwórczych
 • Robert Pusz – Ocena wpływu potencjalnej powodzi na poziom składek ubezpieczeniowych na przykładzie gminy Wilanów
 • Katarzyna Acedońska – Analiza dostępności stacji kolejowych w województwie dolnośląskim oraz ich rola w ograniczeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza
 • Sylwia Grzywacz – Analiza wariantów drogi ekspresowej S19 na terenie Gminy Łosice pod kątem wybranych aspektów zagospodarowania przestrzennego
 • Monika Abramowska – Ocena dachów budynków pod kątem lokalizacji paneli fotowoltaicznych

Tematy prac dyplomowych 2019/2020:

 • Agata Pełka – Aplikacja mapowa wspierająca przy wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • Klaudia Peszat - Analiza dostępności przestrzennej do żłobków i przedszkoli na osiedlach Jelonki i Chrzanów M. St. Warszawy
 • Martyna Gasewicz - Wyznaczenie granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel z uwzględnieniem danych ewidencji gruntów
 • Krzysztof Wróbel – Ocena możliwości wykorzystania bezzałogowych systemów latających w inwentaryzacji infrastruktury sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć należących do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
 • Agnieszka Dębiec - Opracowanie Mapy Geoturystycznej Regionu Łódzkiego w formie interaktywnej aplikacji mapowej wykorzystującej oprogramowanie Web AppBuilder for ArcGIS
 • Anna Luberadzka - Wykorzystanie technologii SIP w procesach decyzyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na przykładzie powiatu piaseczyńskiego

Tematy prac dyplomowych 2018/2019:

 • Katarzyna Lewandowska, Grzegorz Dadak – Opracowanie modeli wybranych budynków Politechniki Warszawskiej w technologii GIS
 • Karolina Kasprzak - Wykorzystanie analiz przestrzennych w wyznaczaniu terenu pod inwestycje
 • Joanna Kozioł - Wykorzystanie BDOT10k w analizach sieciowych
 • Agnieszka Jach – Wykorzystanie danych przestrzennych do tworzenia książki do podróżowania tzw. roadbook
 • Marcela Purgat – Ogrody przydomowe w infrastrukturze zielonej miasta stołecznego Warszawy – analiz za wykorzystaniem technologii SIP
 • Anna Gontarska - SIP w procesie dydaktycznym w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi
 • Hanna Michalak – Analiza potencjalnych terenów dla lokalizacji parków wiatrowych na terenie Województwa Pomorskiego
 • Agnieszka Pusz - Zastosowanie systemów informacji przestrzennej do wizualizacji wybranych właściwości fizycznych i chemicznych gleby

Tematy prac dyplomowych 2017/2018:

 • Kamila Lewińska - System informacji przestrzennej ogrodów działkowych na przykładzie miasta Płocka
 • Małgorzata Gruca – Utworzenie geobazy stref ochronnych na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Sebastian Miecznikowski - Koncepcja bazy danych przestrzennych chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim w Polsce z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS
 • Zuzanna Szot - Ocena wielkości spływu wód deszczowych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Gliwic z wykorzystaniem SIP
 • Julita Jany - Zastosowania SIP w wycenie nieruchomości na przykładzie Gminy Komorniki w powiecie poznańskim
 • Magdalena Salwa – Ocena przydatności BDOT10k i ortofotomapy pod kątem możliwości wykorzystania w wybranych etapach sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pęczniew
 • Rafał Burczyński - Ocena atrakcyjności walorów krajobrazowych gminy Chorzele

Tematy prac dyplomowych 2016/2017:

 • Małgorzata Szulc - Rozpoznanie możliwości wykorzystania technologii SIP w celu wspomagania identyfikacji ryzyka środowiskowego przy pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych gazu ziemnego i ropy naftowej
 • Sławomir Piątkowski - Wykorzystanie ortofotomapy do aktualizacji użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków na przykładzie miejscowości Młyny Piekarskie
 • Dominik Cyraski - Przygotowanie aplikacji do wyznaczania stref wodociągowych w Płocku
 • Piotr Szocik - Utworzenie grupy warstw tematycznych „Infrastruktura wodno- kanalizacyjna’’ dla miasta Drawsko Pomorskie
 • Maciej Sarnowski - Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego w tworzeniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

Tematy prac dyplomowych 2015/2016:

 • Anna Becker - Lokalizacja stref perspektywicznych dla poszukiwań złóż gazu łupkowego na obszarze polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej w świetle analizy danych geologicznych, środowiskowych i administracyjnych
 • Agnieszka Pawłowska - Wyznaczenie obszarów pod zabudowę w gminie wiejskiej Ciechanów
 • Katarzyna Radziszewska - Koncepcja bazy danych przestrzennych dla stanowisk związanych z pradziejową eksploatacją krzemienia pasiastego
 • Izabela Kołodziej Kościół prawosławny w Polsce – koncepcja struktury bazy danych na przykładzie diecezji białostocko-gdańskiej
 • Piotr Jarzębowski Opracowanie bazy danych złóż kopalin obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego
 • Marcin Rydelski Wyznaczenie optymalnego przebiegu linii elektroenergetycznej WN 110kv Pelplin - Malbork metodami GIS
 • Krzysztof Radziszewski Zastosowanie serwisu ArcGis Online do prowadzenia  edukacji leśnej na przykładzie Środka Edukacji Leśnej „Cyraneczka” w Nadleśnictwie Rudka
 • Katarzyna Klimkiewicz Modernizacja numerycznego zapisu planu generalnego zakładu przemysłowego
 • Anita Sałek Udostępnianie numerycznych danych mapy zasadniczej jako usługi danych przestrzennych w Starostwie Powiatu Grodziskiego

Tematy prac dyplomowych 2014/2015:

 • Adam Pol Koncepcja bazy danych przestrzennych dla turystyki w Powiecie Suwalskim
 • Katarzyna Dankiewicz Wyznaczenie jednostek krajobrazowych na potrzeby Studium Krajobrazowego miasta Łodzi z wykorzystaniem technologii SIP opartej na wolnym oprogramowaniu QGIS
 • Małgorzata Hajto Zastosowanie technologii SIP w ocenie regionalnego zróżnicowania możliwości rozwoju energetyki wiatrowej  w Polsce
 • Wojciech Jonik Transformacja wybranych baz danych przestrzennych jako jedna z metod aktualizacji VML2 drugiego wydania
 • Agnieszka Turowska Analiza zdrowotności drzewostanów Parku Narodowego "Bory Tucholskie" z wykorzystaniem danych lotniczych
 • Karolina Moneta Zarys koncepcji zagospodarowania turystycznego wraz z kanalizacją ruchu turystycznego w Nadleśnictwie Piotrków z wykorzystaniem narzędzi SIP
 • Anna Gieleta Opracowanie systemu informacji przestrzennej dla potrzeb zarządzania nieruchomościami Gminy Piaseczno
 • Dorota Stańczak Opracowanie bazy danych o obiektach i usługach dla dzielnicy Ochota M. St. Warszawy dla przeprowadzenia analizy jakości życia mieszkańców
 • Monika Gizicka Zastosowanie wielokryterialnej analizy GIS do wyboru optymalnej lokalizacji osiedla domków jednorodzinnych na przykładzie obszaru wsi Zgorzała
 • Agnieszka Zabielska-Baniak Wyznaczenie potencjalnych lokalizacji obiektu agroturystycznego z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej w gminie Świeradów-Zdrój

Tematy prac dyplomowych 2013/2014:

 • Adrian Boniecki Baza danych przestrzennych miejsc upamiętniających Powstanie Warszawskie 1944
 • Aleksandra Wiśniewska, Radosław Mróz Wykorzystanie danych z numerycznej mapy zasadniczej m.st. Warszawy do tworzenia trójwymiarowej bazy danych urządzeń podziemnych i analizy 3D położenia projektu przyłącza
 • Ewa Madej-Popiel Uporządkowanie zasobu informacyjnego Resortu  Środowiska jako przyczynek do budowy Resortowego Węzła IIP
 • Jarosław Wójtowicz Opracowanie projektu SIP powiązanego z systemem inspekcji sieci dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
 • Justyna Lasecka Uwarunkowania geograficzne rozwoju fotowoltaiki w województwie świętokrzyskim
 • Lidia Piotrowska Planowanie przestrzenne i prawo budowlane a Infrastruktura Informacji Przestrzennej        
 • Marcin Rojek Wykorzystanie technologii SIP w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu przebiegu planowanej drogi Ciechanów-Nasielsk w obszarze gminy Sońsk
 • Mariola Ptaszkiewicz Zastosowanie technologii GIS w procesach dokumentacyjnych dla potrzeb geologii aplikacyjnej
 • Mariusz Porczek Wykorzystanie SIP przy wytyczaniu granic obszaru metropolitarnego Warszawy
 • Michał Sugajski Zastosowanie analiz wybranych elementów środowiska przyrodniczego do określenia możliwości rozwoju górnictwa odkrywkowego na obszarze województwa mazowieckiego
 • Natalia Zalewska Analiza atrakcyjności wybranych terenów nad Wisłą w Warszawie z wykorzystaniem technologii SIP
 • Tomasz Guz SIP jako narzędzie wspomagania procesu decyzyjnego w Lasach Państwowych na poziomie nadleśnictwa – wybrane zagadnienia
 • Tomasz Mirosław Budowa interaktywnej mapy turystycznej Nadleśnictwa Mircze w formie internetowej aplikacji mapowej wykorzystującej oprogramowanie ArcGIS Viewer for Flex

Tematy prac dyplomowych 2012/2013:

 • Grzegorz Wieliczko Analiza obszaru gminy Wodynie pod względem przydatności prowadzenia gospodarki leśnej
 • Maciej Florczak Wykorzystanie GIS w badaniu dostępności transportu publicznego na przykładzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  
 • Marek Charkiewicz Inwentaryzacja i analiza przestrzennego rozmieszczenia stanowisk znajdujących się pod wpływem bobra europejskiego (Castor  fiber) w Nadleśnictwie Sarnaki
 • Agnieszka Pasztaleniec, Sebastian Kutyła Baza danych środowiskowych jezior Polski „JEZIORA 2”
 • Piotr Bartnik Wizualizacja danych dotyczących sieci dróg krajowych dostosowanych do ruchu pojazdów o obciążeniu 11,5 t/oś
 • Jakub Kostrzewa, Dominik Kobus Koncepcja opartego na SIP  Systemu Wspomagania Decyzji na potrzeby ocen i zarządzania jakością powietrza atmosferycznego
 • Bartosz Hutek Projekt bazy danych wspomagającej nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Nidzica

Tematy prac dyplomowych 2011/2012:

 • Bieniada Elwira Zastosowanie SIP w Powszechnej Taksacji Nieruchomości
 • Balcerak Paweł System geoinformatycznego  ewidencjonowania nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie
 • Drożyńska Katarzyna Możliwość wykorzystania technologii GIS do monitorowania zmian na obszarach bagiennych na przykładzie Obszaru Ochrony Ścisłej Czerwone Bagno
 • Dziuba Wiktor Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego obejmująca zbiory danych tematycznych
 • Janicka Agnieszka Przykład wykorzystania narzędzi GIS do ilościowej charakterystyki punktów granicznych działek ewidencyjnych dla potrzeb oceny jakości i kompletności bazy danych EGiB powiatu sochaczewskiego
 • Karłowicz Lech Studium możliwości zastosowania tzw. wolnego oprogramowania do stworzenia systemu informacji przestrzennej na potrzeby inwentaryzacji zabytkowych cmentarzy
 • Paweł Kołodziej Wykorzystanie narzędzi GIS do wyznaczania zasięgu pola widzenia kamery monitoringu miejskiego
 • Kozłowska Kamila Analiza danych źródłowych do tworzenia bazy danych obiektów topograficznych
 • Kulik Sylwester Obsługa serwisu Open Street Map w mobilnej aplikacji GIS
 • Kwaśniewski Tomasz Ewidencja obiektów sieci gazowej wysokiego ciśnienia
 • Ługowski Paweł Cenzus bociana białego na obszarze gminy Wiśniew w 2011 r. Opracowanie wyników inwentaryzacji gniazd bociana białego z wykorzystaniem oprogramowania GIS
 • Niewęgłowski Adam GIS w archeologii: próba rekonstrukcji preferencji osadniczych we wczesnym średniowieczu na Pojezierzu Ełckim
 • Nowakowska Agnieszka Wykonanie prezentacji kartograficznej przedstawiającej inwestycje w gminie Rogowo na przełomie dwudziestu lat
 • Pinkiewicz Aleksandra Baza danych przestrzennych miejsc parkingowych na obszarze Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Prażmo Karol Kierunki rozwoju gminy Adamów w odniesieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Samodulski Grzegorz Przykład wykorzystania ArcGIS dla wybranych zastosowań militarnych
 • Siembida Arkadiusz Stworzenie i zwizualizowanie struktury własnościowej lasów w granicach administracyjnych m.st.Warszawy z uwzględnieniem aktualnego stanu z zakresu gospodarki leśnej
 • Sobolewski Krzysztof Geobaza pomników przyrody Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
 • Ściborek Artur Warunki techniczne wdrożenia i funkcjonowania regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa lubelskiego
 • Szmul Renata Zastosowanie analiz przestrzennych w drogownictwie na przykładzie  Województwa Świętokrzyskiego
 • Walczak Emil Wybór obszarów kontrolnych na potrzeby kontroli na miejscu metodą FOTO
 • Tomaszewska Monika Wykorzystanie Topograficznej Karty Królestwa Polskiego do badania zmian topografii gminy Brańszczyk
 • Krajnik Arkadiusz Analiza jakości danych w LPIS (LPIS Quality)

Tematy prac dyplomowych 2010/2011:

 • Marek Gołuch, Anna Ciepiel Baza danych inwestycji samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych Województwa Świętokrzyskiego
 • Ewa Gasińska Examples of the use of digital surface model based on the mobile laser scanning
 • Elżbieta Drożdżal Określenie zagrożenia gleb erozją wodną powierzchniową na terenie gminy Krynki
 • Sławomir Bryl Analiza możliwości wyznaczania Całkowitego Indeksu Ryzyka (CIR) eksploatacji sieci przesyłowej z wykorzystaniem technologii GIS
 • Anna Popławska Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do wizualizacji rozkładu występowania płazów na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
 • Piotr Siemieniuk Koncepcja wykorzystania narzędzi GIS na rynku obrotu nieruchomości
 • Justyna Stankiewicz Ocena zagrożenia wód podziemnych w zlewni badawczej "Pożary" (Kampinoski Park Narodowy) przy pomocy systemu DRASTIC z wykorzystaniem ArcGIS Model Builder
 • Łukasz Żmijewski Koncepcja wykorzystania narzędzi GIS w działalności "Ekomuzeum wokół Trójgarbu"
 • Paulina Skowron Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Włochy w technologii SIP (AutoCad i ArcGIS)
 • Jakub Nalazek Wielokryterialna analiza lokalizacji samoobsługowych stacji roweru publicznego w Warszawie
 • Milena Okuszko Techniczne płaszczyzny implementacji Dyrektywy INSPIRE w aspekcie zadań i kompetencji Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Anna Kamińska Koncepcja bazy danych przestrzennych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego
 • Joanna Skotnicka-Pergał,Maciej Patrycy,Michał Roczek,Marta Studzińska,Beata Pilaszek Koncepcja wprowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Izabelin
 • Agata Pieńkowska Rola systemu referencyjnego w procesie zarządzania drogami
 • Weronika Woźniakowska Projekt bazy danych dotyczącej wydobycia kopalin ze złóż oraz opłat eksploatacyjnych dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przykładzie województwa kujawsko - pomorskiego
 • Paweł Wójtowicz Koncepcja wykonania planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego w technologii SIP
 • Violetta Zych Analiza problemów technologicznych w procesie tworzenia Bazy Danych Obiektów Topograficznych

Tematy prac dyplomowych 2009/2010:

 • Dariusz Nogalski Budowa prototypu usługi pobierania danych katastralnych w oparciu o standardy OGC, ISO i INSPIRE
 • Katarzyna Wysocka GIS w spisach powszechnych ludności i mieszkań. Wykonanie operatu przestrzennego dla gminy Lesznowola
 • Kamila Janus, Dorota Obarowska Mapa geoturystyczna Załęczaoskiego Parku Krajobrazowego
 • Marta Sołomacha Opracowanie warstwy tematycznej „Składowanie odpadów” mapy geośrodowiskowej polski w skali 1:50 000 z wykorzystaniem analiz przestrzennych
 • Hanna Szaniawska Wykorzystanie wizualizacji trójwymiarowych w zarządzaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie
 • Marcin Topyło Ocena natężenia potencjalnej erozji wodnej na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w sąsiedztwie miasta Kazimierz Dolny
 • Dorota Traczyk Baza metadanych specjalistycznych o zasobie Bazy Danych Topograficznych w Województwie Wielkopolskim
 • Tadeusz Wierciński Wykorzystanie oprogramowania GIS do utworzenia Bazy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w województwie warmiosko – mazurskim. Wybrane zagadnienia
 • Andrzej Drzał Zastosowanie systemu informacji przestrzennej w przedsiębiorstwie ciepłowniczym
 • Piotr Wołejsza Wielokryterialna analiza wyboru optymalnego przebiegu toru wodnego na zalewie szczecioskim – dwiczenie z przedmiotu systemy informacji przestrzennej dla studentów Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie 
 • Monika Germanowska Baza danych o placówkach wychowania przedszkolnego w M. St. Warszawa - Wola
 • Grzegorz Olesiuk Ocena warunków zasilania infiltracyjnego w rejonie głównego zbiornika wód podziemnych nr 410 – zbiornik Opoczno
 • Radosław Piechal Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do wizualizacji rozkładu zanieczyszczenia LZO w powietrzu glebowym na terenie nieruchomości przemysłowej
 • Magdalena Piwocka, Magdalena Suszko Możliwości rozwoju turystyki rowerowej na terenie Dzielnicy Wilanów w m.st. Warszawa
 • Iwona Rajkiewicz, Katarzyna Walczak Możliwość zastosowania GIS w ocenie oddziaływania na środowisko na przykładzie przebiegu wybranej drogi wojewódzkiej
 • Bartłomiej Sałaga System Baz Danych Przestrzennych dla zarządzania środowiskiem w powiecie Krasnystaw
 • Cezary Pawlikowski Interaktywna mapa Pruszcza Gdańskiego
 • Marcin Skolasa Problematyka konwersji baz danych między Systemami Informacji Terenowej przeznaczonych do prowadzenia mapy zasadniczej w Polsce
 • Paweł Urbański Zastosowanie SIP w dokumentowaniu geologicznym
 • Agata Wiewióra Baza danych przestrzennych na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Neru i Górnej Bzury
 • Kamil Baryła Jakość wykorzystywanych danych przestrzennych dla potrzeb projektowania dróg
 • Agnieszka Rusinowska Propozycja przebiegu szlaków rowerowych na terenie gminy Grójec
 • Justyna Urbanek Baza danych przestrzennych dla potrzeb Additional Military Layer (AML)
 • Tobiasz Budzyński Analiza możliwości wykorzystania infrastruktury informatycznej przez m.st. Warszawę w odniesieniu do Zarządu Terenów Publicznych
 • Igor Winiarczyk Visualising Land for Sale: GIS and Real Estate Analysis
 • Tomasz Grzegory Wykorzystanie narzędzi GIS w planowaniu umiejscowienia zbiornika retencyjnego

Tematy prac dyplomowych 2008/2009:

 • Józefina Sobiegraj, Agata Watoła Analiza lokalizacji wybranych usług turystycznych na terenie gminy Zakopane
 • Beata Polak, Anna Sznajder Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju TERYT w Systemie Informacji Przestrzennej. Przykład tworzenia    operatu przestrzennego dla obwodu spisowego gminy Rutki
 • Magdalena Sugajska Baza danych wybranych surowców mineralnych województwa mazowieckiego
 • Elżbieta Hołubiec Wybrane elementy planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach województwa mazowieckiego – baza danych
 • Krzysztof Tomasik Baza danych o stanie organizacyjnym, technicznym i informatycznym Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego województwa świetokrzyskiego
 • Anna Wiącek Baza danych przestrzennych o oczyszczalniach ścieków w województwie łódzkim
 • Agnieszka Drostek Projekt bazy danych „Dziedzictwo kulturowe” dla województwa podkarpackiego
 • Małgorzata Bednarek Wykorzystanie bazy Corine Land Cover 2006 dla celów statystyki regionalnej w Europie na przykładzie Polski
 • Izabela Mazur Wielokryterialna analiza (lokalny SIP) dla lokalizacji działki rekreacyjnej w powiecie kozienickim
 • Jolanta Kołakowska Koncepcja bazy danych dla wielkoprzestrzennych obszarów prawnie chronionych w woj. mazowieckim
 • Przemysław Gruszecki Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych
 • Piotr Gliński Wykorzystanie oprogramowania GID do analizy przydatności wybranego terenu dla potrzeb lotniska regionalnego
 • Jan Musiał Analiza porównawcza wskaźników roślinnych wyznaczonych na podstawie danych pozyskanych przez nowoczesne satelity środowiskowe
 • Magdalena Brodowska Możliwości wykorzystania SIP w analizie danych dotyczących monitoringu jakości powietrza PMŚ na poziomie krajowym
 • Magdalena Kwiatkowska Możliwości wykorzystania zasobów wojewódzkiej bazy danych o stanie organizacyjnym, technicznym i informatycznym państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego
 • Bartłomiej Drąg, Sebastian Pawłowski Koncepcja przebiegu linii tramwajowej w Radomiu z zastosowaniem SIP
 • Ireneusz Marchewka System informatyczny oceny oddziaływania na środowisko

Tematy prac dyplomowych 2007/2008:

 • Katarzyna Kania Analiza zmian emisji zanieczyszczeń i jakości powietrza na obszarze Polski z wykorzystaniem narządzi GIS
 • Krystyna Kordek Analiza wykorzystania gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z zastosowaniem SIP
 • Małgorzata Różyńska Przygotowanie danych cyfrowych granic obszarów chronionych dla potrzeb Wspólnej Bazy Danych Wyznaczonych Obszarów Chronionych prowadzonej przez EEA
 • Aleksandra Bryła, Krzysztof Pólkowski System Informacji Przestrzennej dla Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o. o.
 • Adam Brambor Rozbudowa systemu metadanych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla WODGiK w Poznaniu
 • Anna Gadalińska Zbiorcza baza danych dla gruntów objętych ewidencją gruntów i budynków
 • Joanna Pasieczna Analiza wykorzystania przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych danych ewidencji gruntów na podstawie ewidencji gruntów prowadzonej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • Honorata Dębek Baza danych przestrzennych dla wybranych działań Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-2006 dla województwa mazowieckiego
 • Artur Studziński System Informacji Przestrzennej dla Miasta Koszalina
 • Tadeusz Teleon Baza danych przestrzennych nieruchomości wywłaszczonych, zajętych, wydzielonych oraz nabytych pod drogi publiczne, w aspekcie ich wartości rynkowej – projekt na przykładzie Dzielnicy Ursynów w m. st. Warszawie
 • Krystyna Twardzik System Informacji Przestrzennej dla miasta Bielska-Białej; Stan obecny i perspektywy Rozwoju
 • Maciej Twarogowski Wykorzystanie technologii SIP dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Agnieszka Majka, Michał Wardyński Zastosowanie wybranych map tematycznych do geologiczno – inżynierskiej oceny podłoża budowlanego na przykładzie fragmentu miasta Bydgoszcz

Tematy prac dyplomowych 2006/2007:

 • Alicja Konon-Milewczyk Analiza wykorzystania środków finansowych na realizację działania „Scalenie gruntów”
 • Paweł Badowski System przetwarzania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków
 • Klaudia Jabłońska Centrum Wspomagania Gmin szansą dla najbiedniejszych
 • Tomasz Pakuła Koncepcja SIP dla miasta i gminy Połaniec
 • Marlena Kalinowska Koszty korzystania ze środowiska na przykładzie województwa mazowieckiego – projekt bazy danych
 • Ewa Kałun Projekt bazy metadanych osnowy w zasobie CODGiK
 • Kamil Mańk SIP dla budowli wodnych w Polsce
 • Sławomi Ranosz Rola SIP w zarządzaniu Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi
 • Paweł Babul Baza danych o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uzgadnianych przez Zarząd Województwa Podlaskiego
 • Szymon Chmielewski Koncepcja wybranych baz danych dla Sobiborskiego Parku Krajobrazowego
 • Ewelina Szymaniak Analiza wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na stan wód Zbiornika Zegrzyńskiego wraz z prognozą rozwoju w świetle wymagań RDW
 • Ewa Choromańska, Danuta Kalicka Analiza ewidencji gruntów i budynków powiatu siedleckiego z wykorzystaniem technologii SIP
 • Anna Olszewska Możliwości wykorzystania SIP do aktywizacji Obszaru Nadbużańskiego poprzez rozwój turystyki
 • Krystyna Wilk Opracowanie zasad i parametrów automatycznej kontroli kolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem SIP
 • Tytus Foltyniewicz System Informacji Przestrzennej o awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej m st. Warszawy
 • Anna Grabarczyk System MMS jako narzędzie wspomagające tworzenie SIP dla drogownictwa
 • Tomasz Indan Opracowanie technologii kontroli rastrowych map ewidencyjnych stosowanych w projektach PHARE
 • Radosław Piontek Baza danych obiektów budowlanych zrealizowanych przez firmę EGBUD

Tematy prac dyplomowych 2005/2006:

 • Anna Olszak Wizualizacja danych statystycznych dotyczących migracji ludności w gminach woj. mazowieckiego
 • Agnieszka Rosik Wizualizacja danych Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON dotyczących podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego działających w woj. mazowieckim
 • Agata Kłoczko Wizualizacja danych dotyczących rejestru i ewidencji zabytków nieruchomych na przykładzie woj. mazowieckiego
 • Jolanta Machowska Baza danych o stanie realizacji Bazy Danych Topograficznych
 • Justyna Karpińska Baza danych nazw historyczno-geograficznych (egzonimów historycznych) z obszaru dawnych ziem Rzeczypospolitej na przykładzie obwodu chmielnickiego i żytomierskiego na Ukrainie
 • Mirosława Stępkowska Prezentacja przestrzenna zasięgów materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępnionych przez CODGiK w ramach zezwoleń Głównego Geodety Kraju
 • Elżbieta Brzostowska, Marcin Leończyk Analiza i ocena stanu pokrycia mapą zasadniczą z wykorzystaniem technologii SIP
 • Anna Łastowska, Ewa Świtała, Łukasz Kowalczyk Projekt bazy danych podmiotów gospodarki narodowej woj. mazowieckiego. Opracowanie danych dla wybranych obiektów z zakresu edukacji, zdrowia oraz administracji publicznej
 • Bogusława Sobczyk, Michał Kubera, Robert Rusoł, Dariusz Meredyk, Dariusz Dyl, Krzysztof Pawlak Koncepcja harmonizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Marek Polak Baza danych – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla miasta Mławy
 • Witold Halwic Wojewódzka baza danych o stanie organizacyjnym, technicznym i informatycznym państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Bartłomiej Zając Baza użytkowników Integrującej Platformy Elektronicznej
 • Krystyna Przeździęk Baza danych o składowiskach odpadów komunalnych