Znak Politechniki Warszawskiej

Projekty badawczo-naukowe

 1. 2021-2022 Nowe podejście do orientacji chmur punktów z naziemnego skaningu laserowego oraz gęstego dopasowania obrazów;
  • Kierownik projektu: dr inż. Jakub Markiewicz;
  • Źródło finansowania: Politechnika Warszawska w ramach konkursu BEYOND POB;
 2. 2021-2022 Innowacyjne podejście do wyznaczania wskaźników jakości życia w miastach z wykorzystaniem technologii geoprzestrzennych (INnovaCITY);
  • Kierownik projektu: dr inż. Anna Fijałkowska;
  • Źródło finansowania: Politechnika Warszawska w ramach konkursu BEYOND POB;
 3. 2021-2022 Synergia i wykorzystanie zbiorów danych z zintegrowanej mobilnej platformy mapowania wyposażonej w LIDAR i GPR;
  • Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Bakuła;
  • Źródło finansowania: Politechnika Warszawska w ramach konkursu CyberiADa-2;
 4. 2021-2022 Opracowanie koncepcji wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w badaniu archiwalnych obrazów cyfrowych pochodzących z kryminalistycznego miejsca zdarzenia;
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW;
  • Źródło finansowania: Politechnika Warszawska w ramach konkursu SzIR-2;
 5. 2020-2023 Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV;
  • Lider projektu: Dragonfly Vision Jarosław Czajka;
  • Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Bakuła;
  • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 6. 2020-2023 Prace B+R w inwentaryzacji i modelowania kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie przetwarzania danych pozyskanych dronem;
  • Lider projektu: Skysnap;
  • Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Bakuła;
  • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 7. 2020-2022 MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru;
  • Kierownik projektu: mgr inż. Wojciech Ostrowski;
  • Projekt realizowany z Uniwersytetem Jagiellońskim i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki;
 8. 2020 Poszukując prawdy - badania bezinwazyjne na terenie Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem;
  • Kierownik projektu: dr inż. Sebastian Różycki;
  • Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 9. 2020 Topografia zbrodni - badania weryfikacyjne miejsc do upamiętnienia na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II;
  • Kierownik projektu: dr inż. Sebastian Różycki;
  • Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 10. 2018-2021 Internetowy Atlas Polski Niepodległej;
  • Lider projektu: Instytut Historii PAN;
  • Koordynator PW: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak;
  • Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu pt. Szlakami Polski Niepodległej;
 11. 2016-2018 Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych – HabitARS;
  • Kierownik projektu: Łukasz Sławik (MGGP Aero);
  • Koordynator PW: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak;
  • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu BIOSTRATEG II
 12. 2016-2017 Opracowanie nowej usługi i metodyki wykonywania pomiarów stanowiących wsparcie w dokumentacji wypadków drogowych za pomocą fotogrametrycznej inwentaryzacji wypadków przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych;
  • Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Bakuła;
  • Źródło finansowania: wdrożenie dla Infomatico Tomasz Kozłowski w ramach finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
 13. 2016-2017 Opracowanie zabudowy grodu kultury łużyckiej na stanowisku 4 w Biskupinie. Badania przedwojenne;
  • Kierownik projektu: Jarosław Kopiasz (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie);
  • Kierownik zadań PW: dr hab. inż. Dorota Zawiesk;
  • Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 14. 2016 Metodyka integracji i harmonizacji danych wieloźródłowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozu w Treblince;
  • Kierownik projektu: dr inż. Sebastian Różycki;
  • Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 15. 2016 Badanie dynamiki zmian pokrywy lodowej na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce;
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak;
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 16. 2016 Metodyka wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na podtopienia w wyniku deszczy nawalnych z wykorzystaniem technologii GIS;
  • Kierownik projektu: mgr inż. Marzena Wicht;
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 17. 2016 Ocena tworzenia obywatelskiej informacji geoprzestrzennej (VGI) w Polsce w ujęciu krajowym i europejskim;
  • Kierownik projektu: mgr inż. Sylwia Marczak;
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 18. 2015-2020 Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami (SAFEDAM);
  • Kierownik projektu dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński;
  • Źródło finansowania:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Bezpieczeństwo i Obronność
 19. 2015-2019 Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy Hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych;
  • Kierownik projektu prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (Uniwersytet Jagielloński);
  • Kierownik zadań PW: mgr inż. Wojciech Ostrowski;
  • Źródło finansowania: projekt MAESTRO, NCN
 20. 2015-2017 Creating a model for the development of land management projects to create new and streamlining existing land uses of agricultural enterprises;
  • Koordynator zadań PW: dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński (konsul. nauk.);
  • Źródło finansowania: projekt finansowany przez Komitet Nauki Ministerstwa Wykształcenia i Nauki Republiki Kazachstanu w ramach indywidualnej umowy z Kazachstańskim Uniwersytetem Agrotechnicznym (KUA) im. S. Sejfulina w Astanie, Wydział Urządzeń Rolnych
 21. 2015-2016 Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia
  • Lider projektu: Smarttech 3D;
  • Kierownik zadań PW: dr hab. inż. Dorota Zawieska;
  • Źródło finansowania: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 22. 2015 Wykorzystanie danych wieloźródłowych w ocenie stanu technicznego powierzchni betonowych obiektów inżynierskich;
  • Kierownik projektu: dr inż. Janina Zaczek-Peplinska;
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 23. 2015 Ocena możliwości wykorzystania fotogrametrii niskopułapowej w wybranych zadaniach geodezyjnych;
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński;
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 24. 2015 Badanie wpływu częstotliwości i polaryzacji satelitarnych danych SAR na dokładność określenia zasięgu i struktury zjawisk lodowych na rzekach;
  • Kierownik projektu: mgr inż. Helena Łoś;
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 25. 2015 Analiza potencjału tanich UAV i kamer sportowych jako źródła danych fotogrametrycznych w opracowaniach na potrzeby archeologii;
  • Kierownik projektu: mgr inż. Wojciech Ostrowski;
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 26. 2015 Analiza dokładności produktów fotogrametrycznych z naziemnego skaningu laserowego i obrazów cyfrowych;
  • Kierownik projektu: mgr inż. Jakub Markiewicz;
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 27. 2014-2015 Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. Zachodniopomorskie;
  • Kierownik projektu: dr Michał Pawleta, Instytut Prehistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • Źródło finansowania: program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych;
  • Kierownik zadań PW: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
 28. 2014 Badania związane z przetwarzaniem fotogrametrycznym zdjęć pozyskanych z pokładu UAV z wykorzystaniem oprogramowania Pix4D;
  • Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Bakuła;
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 29. 2014 Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego w badaniu średniowiecznych zamków;
  • Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Bakuła;
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 30. 2014 Opracowanie metodyki doboru i korekcji obrazów satelitarnych pod kątem ich zastosowania do badania zdrowotności drzewostanów leśnych;
  • Kierownik projektu: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska;
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 31. 2013-2015 Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego;
  • Kierownik projektu: dr Rafał Zapłata (UKSW Warszawa);
  • Kierownicy zadań PW: dr  hab inż. Katarzyna Osińska-Skotak, dr hab. inż. Dorota Zawieska;
  • Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 32. 2013 Badania związane z przetwarzaniem danych z lotniczego skanowania laserowego z wykorzystaniem oprogramowania TerraSolid
  • Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Bakuła
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 33. 2013 Rola współczesnych produktów fotogrametrycznych w opracowaniu prezentacji rzeźby terenu na mapach topograficznych
  • Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Bakuła
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 34. 2013 Możliwości wykorzystania i integracji danych fotogrametrycznych
  • Kierownik projektu: mgr inż. Jakub Markiewicz
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 35. 2013 Lotniczy skaning laserowy w dokumentacji i ochronie fortyfikacji
  • Kierownik projektu: mgr inż. Wojciech Ostrowski
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 36. 2012-2014 Redukcja danych wysokościowych zawartych w numerycznych modelach tere¬nu pozyskanych z lotniczego skaningu laserowego do modelowania hydraulicznego
  • Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Bakuła
  • Źródło finansowania:  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Ventures ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 37. 2012-2013 Opracowanie standardu mapy numerycznej 3D dla potrzeb modernizacji linii kolejowej
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
  • Źródło finansowania: prace badawczo-rozwojowe PKP Polskie Linie Kolejowe
 38. 2012Opracowanie innowacyjnej metodyki integracji danych ze skaningu naziemnego i obrazów cyfrowych dla wytwarzania dokumentacji fotogrametrycznej wybranej elewacji Pałacu w Wilanowie
  • Kierownik projektu: dr inż. Dorota Zawieska
  • Źródło finansowania: projekt badawczo-rozwojowy w ramach  współpracy z Muzeum Pałacem w Wilanowie
 39. 2012 Dostosowanie numerycznych modeli terenu na potrzeby modelowania powodziowego
  • Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Bakuła
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 40. 2011 Rekonstrukcja i modelowanie powierzchni elementów blachy
  • Kierownik projektu: dr inż. Dorota Zawieska
  • Źródło finansowania:  projekt w ramach badań statutowych we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej PW
 41. 2009-2013 Metodyka projektowania, tworzenia i eksploatacji Systemów Informacji Przestrzennej dla samorządów gminnych i powiatowych
  • Kierownik projektu: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 42. 2009-2012 Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data – GS Soil
  • Koordynator: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: projekt w ramach programu EU eContentplus, koordynowany przez Ministerstwo Środowiska Dolnej Saksonii
 43. 2009-2011 Wieloobrazowe dopasowanie zdjęć bliskiego zasięgu dla automatycznej rekonstrukcji fotorealistycznych modeli 3D obiektów
  • Kierownik projektu: dr inż. Dorota Zawieska
  • Źródło finansowania:  grant habilitacyjny KBN N N526 147237
 44. 2006-2007 Projekt ENVASSO – ENVironmental ASsessment of Soil for Monitoring
  • Koordynator PW: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania:  6 Program Ramowy Komisji Europejskiej
 45. 2008-2011 System of the environmental and spatial information as the background for the sustainable management of the Vistula Lagoon ecosystem
  • Kierownik projektu: prof. Marek Kruk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy
 46. 2008 Wygenerowanie ortofotomapy wybranego obiektu architektonicznego na podstawie obrazów cyfrowych i danych pozyskanych z naziemnego skaningu laserowego
  • Kierownik projektu: dr inż. Dorota Zawieska
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 47. 2008 Badanie możliwości zastosowania automatyzacji w pomiarze i korelacji obrazów o zbliżonych elementach orientacji zewnętrznej
  • Kierownik projektu: dr inż. Michał Kowalczyk
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 48. 2007-2012 Badanie jakości True-Ortho w aspekcie wykorzystywanych do jego generowania danych źródłowych
  • Kierownik projektu: dr inż. Ryszard Preuss
  • Źródło finansowania: projekt KBN Nr N N526 0668 33
 49. 2007-2009 Rozszerzenie metod cyfrowego przetwarzania danych teledetekcyjnych o funkcje morfologii matematycznej
  1. Kierownik projektu: mgr inż. Przemysław Kupidura
  2. Źródło finansowania: grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 50. 2007 Wstępne rozpoznanie możliwych wariantów przebiegu obwodnicy miasta Grybowa
  • Kierownik projektu dr inż. Jerzy Chmiel
  • Źródło finansowania: grant dziekański dla koła naukowego
 51. 2007 Wykorzystanie teledetekcji i technologii GIS w kontroli spełnienia wybranych wymagań Wspólnej Polityki Rolnej UE
  • Kierownik projektu: mgr inż. Anna Fijałkowska
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 52. 2007 Zasilanie baz GIS danymi fotogrametrycznymi w czasie rzeczywistym
  • Kierownik projektu: dr inż. Michał Kowalczyk
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 53. 2007 Rozwinięcie metodyki integracji danych radarowych Polrad z bazami danych przestrzennych
  • Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Koza
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 54. 2007 Dostosowanie funkcji pakietu ArcGIS do potrzeb Systemów Informacji Przestrzennej
  • Kierownik projektu: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: grant rektorski Rektora Politechniki Warszawskiej
 55. 2007 Rekonstrukcja 3D obiektów bliskiego zasięgu na podstawie zdjęć archiwalnych
  • Kierownik projektu: dr inż. Dorota Zawieska
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 56. 2006-2008 Opracowanie metodyki korekcji geometrycznej bloku obrazów satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości
  • Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Wolniewicz
  • Źródło finansowania: projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 57. 2006-2008 Metodyka przetwarzania zdjęć superspektralnych CHRIS/PROBA dla celów monitorowania jakości wód jeziornych
  • Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak
  • Źródło finansowania: projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N520 007 31/1412
 58. 2006-2007 Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w opar¬ciu o teledetekcję satelitarną - MONTRANSAT
  • Kierownik projektu: dr Agata Rychter (PWSZ Elbląg)
  • Kierownik zadań PW: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
  • Źródło finansowania: Europej¬ski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG
 59. 2006 Analiza fotogrametrycznego pakietu firmy Inpho pod kątem przydatności w dydaktyce
  • Kierownik projektu: dr inż. Michał Kowalczyk
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 60. 2006Opracowanie metodyki wykorzystania wybranych narzędzi oprogramowania ArcGIS 3D Analyst  do wtórnego przetwarzania danych fotogrametrycznych
  • Kierownik projektu: dr inż. Dorota Zawieska
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 61. 2005-2007 Obiektowe podejście do klasyfikacji zdjęć satelitarnych VHR, rozwinięcie o elementy wiedzy dodanej i wiedzy eksperckiej
  • Kierownik projektu: dr inż. Jerzy Chmiel
  • Źródło finansowania: projekt badawczy KBN
 62. 2005-2007 Monitoring of the Masuria Lakes eutrophication processes using superspectral CHRIS/PROBA images – SWANLAKE Project
  1. Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak
  2. Źródło finansowania: Projekt ESA Category-1 LBR nr ID 3384
 63. 2005 Metody korekcji atmosferycznej superspektralnych danych satelitarnych CHRIS/PROBA
  • Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 64. 2005 Automatyczna redukcja błędów przypadkowych pomiaru fotogrametrycznego, wykorzystującego aparat cyfrowy
  • Kierownik projektu: dr inż. Michał Kowalczyk
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 65. 2005 Opracowanie metodyki wykorzystanych aplikacji fotogrametrycznych dla celów dydaktycznych na stacji cyfrowej Z/I Intergraph
  • Kierownik projektu: dr inż. Dorota Zawieska
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 66. 2004-2006 Numeryczne modelowanie fragmentów rzeźb w celu rekonstrukcji oryginalnego kontekstu zabytku
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
  • Źródło finansowania: projekt KBN Nr  4 T12E 03326
 67. 2004 Badanie wpływu korekcji geometrycznej satelitarnych zdjęć wielospektralnych na wyniki klasyfikacji pokrycia terenu
  • Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 68. 2003-2005 Metodyka wykorzystania eksperymentalnych danych satelitarnych CHRIS/PROBA w analizie jakości wód jeziornych w relacji do struktury pokrycia terenu zlewni
  • Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak
  • Źródło finansowania:  projekt badawczy KBN nr 5 T12E 006 24
 69. 2003-2005 Korekcja geometryczna wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych i ich wykorzystanie dla tworzenia bazy danych
  • Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Wolniewicz
  • Źródło finansowania: grant KBN Nr 5 T12 E 00724
 70. 2003-2005 Opracowanie elementów wektorowych bazy danych topograficznych oraz metod i technologii dyskretnej wielospektralnej analizy zmian powierzchniowych w oparciu o wysokorozdzielcze obrazy satelitarne
  • Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Wolniewicz
  • Źródło finansowania: grant KBN Nr 6 T12 2003 C/6101
 71. 2003 Interaktywna mapa satelitarna jako narzędzie nauczania przedm.Teledetekcja
  • Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak
  • Źródło finansowania: grant rektorski Rektora Politechniki Warszawskiej
 72. 2003 Analiza porównawcza wartości informacyjnej wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych i zdjęć lotniczych
  • Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Wolniewicz
  • Źródło finansowania: grant rektorski Rektora Politechniki Warszawskiej
 73. 2003 Próba modelowania trójwymiarowego obiektu przestrzennego w oparciu o obrazy uzyskane aparatem cyfrowym
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 74. 2002 Badanie wpływu korekcji atmosferycznej satelitarnych zdjęć wielospektralnych na wyniki klasyfikacji pokrycia terenu
  • Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 75. 2001-2002 Określenie istotnych parametrów automatycznego pomiaru NMT
  • Kierownik prac: dr inż. Zdzisław Kurczyński
  • Źródło finansowania: grant rektorski Rektora Politechniki Warszawskiej
 76. 2000-2003 Koncepcja systemu informacji przestrzennej województwa mazowieckiego
  • Kierownik projektu: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: projekt zamawiany KBN nr 9 T12E 013 99 C/4782
 77. 1999-2002 Koncepcja regionalnego systemu informacji przestrzennej o glebach
  • Kierownik projektu: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: projekt badawczy KBN nr 9T 12E 020 16
 78. 1999-2001 Development of the soil digital database for the area of the Odra basin of the scale  1:250 000
  • Kierownik projektu: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: Projekt EU
 79. 1999-2001 Postgraduate European – Traitement de l’information (TRISIG)
  • Projekt w ramach programu Leonardo da Vinci
  • Koordynator: GDTA Toulouse
  • Uczestnicy: Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Madrycie, Instytut Badań Środowiska w Lizbonie
 80. 1999 Strengthening capacity in agricultural development through Remote Sensing and GIS” - szkolenie wykonawców projektu FAO
  • Koordynator PW: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: FAO Rome
 81. 1999 Modelisation de la reflectance des sols cultives et son application a la teledetection et aux Systemes d’Information Geographique.
  • Koordynator PW: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: Projekt PW-INRA (Institut National de la Recherche Agronomique Avignon).
 82. 1999 Koncepcja SIP w Polsce
  • Źródło finansowania: projekt badawczy zamawiany KBN PBZ 24-13
  • Koordynator projektu: Instytut Geodezji i Kartografii
 83. 1998-2001 Wykorzystanie systemu mory projekcyjnej w profilaktyce medycznej zawo-dowych chorób kręgosłupa w aspekcie ergonomicznego stanowiska pracy
  • Kierownik prac: dr inż. Dorota Zawieska
  • Źródło finansowania: Strategicznego Programu Rządowego nt. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy
 84. 1998-2000 Application of GIS and Remote Sensing to planning and magagement of natural resources
  • Koordynator PW: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: polsko-szwedzki projekt badawczy PW-KTH
 85. 1998-1999 Zastosowanie cyfrowo przetworzonych zdjęć lotniczych do zasilania Systemów Informacji Przestrzennej
  • Kierownik prac:  dr inż. Zdzisław Kurczyński
  • Źródło finansowania: grant rektorski Rektora Politechniki Warszawskiej
 86. 1997-1998 ADEMA. Images SPOT – Sources des donnés pour un SIG local. Exemple de commune de Brańszczyk en Pologne
  • Koordynator PW: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: Polsko-francuski projekt badawczy
 87. 1997-1998 Metodyka wykonania mapy temperatur na podstawie kanału termalnego LANDSAT TM
  • Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Osińska-Skotak
  • Źródło finansowania: indywidualny projekt badawczy KBN nr 9 T12E 022 12
 88. 1996-2000 Porównanie metod wykorzystania wieloczasowych zdjęć satelitarnych dla analizy wybranych elementów krajobrazu
  • Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Lady-Drużycka
  • Źródło finansowania: projekt badawczy KBN
 89. 1996-1999 PRONET CCE – Multimedia Computer Based On-Line Training and Support Service for Professionals in Countries of Central Europe.
  • Źródło finansowania: IV Program Ramowy UE
 90. 1996-1999 Metodyka klasyfikacji połączonych danych satelitarnych Landsat TM i SPOT dla wyeksponowania liniowych elementów krajobrazu
  • Kierownik projektu: mgr inż. Jerzy Chmiel
  • Źródło finansowania: indywidualny projekt badawczy KBN
 91. 1996-1997 A training of trainers programme to deepen the knowledge on use of land related spatial information
  • Źródło finansowania: PL 9206-04/I, projekt PHARE
  • Wykonawcy: PW GiK & IGiK
 92. 1996-1997 Porównanie metod przetwarzania wielospektralnych zdjęć satelitarnych SPOT eksponujących zróżnicowanie pokrywy glebowej
  • Kierownik projektu:  mgr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
  • Źródło finansowania: indywidualny projekt badawczy KBN
 93. 1996 Metodyka klasyfikacji wieloźródłowych obrazów satelitarnych zasilanych da¬nymi pomocniczymi dla wyeksponowania liniowych elementów krajobrazu
  • Kierownik projektu: mgr inż. Jerzy Chmiel
  • Źródło finansowania: grant rektorski Rektora Politechniki Warszawskiej
 94. 1996 Metodyka analizy wieloczasowych zdjęć satelitarnych SPOT
  • Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Lady-Drużycka
  • Źródło finansowania: grant dziekański
 95. 1996 Appui an Laboratoire de Teledetection et SIG de l’Ecole Polytechnique de Varsovie pour le developpement de la formation continue des utilisateures des Systemes d’Information Geographique (SIG) dans les collectivites territoriales
  • Koordynator PW: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: projekt wspólny z GDTA Toulouse, finansowany w ramach programu COCOP przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej
 96. 1996 Developpement des methodes d’etude des sols par tèlèdètection et SIG
  • Koordynator PW: prof. Stanisław Białousz
  • Współwykonawca projektu INRA Avignon I INA Paris-Grignon
 97. 1995-1997 Metodyka wykorzystania obrazów multitemporalnych SAR ERS-1 (European Remote Sensing Satellite) w połączeniu z systemami informacji geograficznej do analizy wybranych elementów krajobrazu rolniczego
  • Kierownik projektu: dr inż. Zdzisław Kurczyński
  • Źródło finansowania: grant KBN nr  T12E 022 08
 98. 1995-1996 Koncepcja systemu informacji przestrzennej dla województwa ostrołęckiego i praktyczne rozwiązanie wybranych zagadnień na poziomie województwa i wybranej gminy rolniczej
  • Kierownik projektu: dr inż. Ryszard Preuss
  • Źródło finansowania: projekt zamawiany KBN
 99. 1994-1995 Ocena możliwości generowania cyfrowej ortofotomapy Słowińskiego Parku Narodowego na bazie kolorowych zdjęć semimetrycznych z wykorzystaniem fotogrametrycznej stacji cyfrowej Intergraph
  • Kierownik prac: dr inż. Zdzisław Kurczyński
  • Źródło finansowania: grant rektorski Rektora Politechniki Warszawskiej
 100. 1994-1996 Opracowanie cyfrowej makiety karoserii samochodu osobowego i tablicy rozdzielczej samochody dostawczego
  • Kierownik projektu: mgr inż. Dorota Zawieska
  • Źródło finansowania:  prace badawcze zlecone przez Daewoo Lublin, Rücker Polska S.A. Warszawa
 101. 1994-1995 Ergonomiczne stanowisko pracy ucznia w szkole
  • Kierownik prac: J. Kasperowicz
  • Źródło finansowania: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego
 102. 1994 Rozwój metody mory projekcyjnej oraz budowa systemu do wczesnego wykrywania i terapii skrzywień kręgosłupa
  • Kierownik prac: K. Patorski (Wydział Mechatroniki, PW)
  • Źródło finansowania: projekt badawczy KBN nr 4 4515 920
 103. 1993-1996 Numeryczny system fotogrametrycznej inwentaryzacji obiektów architektonicznych
  • Kierownik projektu: mgr inż. Jolanta Orlińska
  • Źródło finansowania: grant KBN Nr 0695/S6/93/04
 104. 1993-1996 Zdjęcia satelitarne i komputerowe bazy danych w kartografii gleb
  • Kierownik projektu (SAT IN SOIL): prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: projekt badawczy KBN
 105. 1993-1995 Opracowanie i wdrożenie systemu Photometric do sporządzania dokumenta¬-cji pomiarowej wypadków drogowych na podstawie zdjęć fotograficznych
  • Kierownik projektu: dr inż. Ryszard Preuss
  • Źródło finansowania:  prace badawcze zlecone przez Komendę Główną Policji
 106. 1993-1994 Modelowanie kręgosłupa – wyznaczanie obciążeń układu mięśniowo-kostnego
  • Kierownik prac: K. Kędzior
  • Źródło finansowania: prace statutowe Wydziału MEiL, PW
 107. 1993 Wykorzystanie kamer CCD w pomiarach inżynierskich
  • Kierownik projektu: mgr inż. Dorota Zawieska
  • Źródło finansowania: grant rektorski Rektora Politechniki Warszawskiej
 108. 1991-1996 The European Geographical Soil Database 1:1 000 000
  • Kierownik projektu: prof. Stanisław Białousz
  • Źródło finansowania: Projekt European Soils Bureau, DG VI E.U.
 109. 1991-1996 The European Profile Soil Database
  • Kierownik projektu: prof. Stanisław Białousz.
  • Źródło finansowania:  Projekt European Soils Bureau, DG VI E.U.