Znak Politechniki Warszawskiej

Rozprawy doktorskie

Marek Kowalski    
Data nadania stopnia naukowego: 1964 r.    
Tytuł rozprawy: Metoda określenia elementów orientacji zewnętrznej kamer fotogrametryczych na stanowiskach naziemnych przy dowolnym położeniu ich osi optycznych

Irmina Laudyn    
Data nadania stopnia naukowego: 1965 r.    
Tytuł rozprawy: Określenie dokładności fotogrametrii naziemnej w zastosowaniu do wyznaczenia odkształceń budowli, oraz analiza innych metod i porównanie ich z metodą fotogrametryczną

Janusz Wapiński    
Data nadania stopnia naukowego: 9 października 1965 r.    
Tytuł rozprawy: Aerotriangulacja przestrzenna w opracowaniach wielkoskalowych
Promotor: prof. Marian Brunon Piasecki    

Mieczysław Niepokólczycki    
Data nadania stopnia naukowego: 6 listopada 1965 r.
Tytuł rozprawy: Analiza metod inwentaryzacji fotogrametrycznej zabytków architektury
Promotor:    prof. Bronisław Piątkiewicz                

Michał Gałka    
Data nadania stopnia naukowego: 22 kwietnia 1967 r.
Tytuł rozprawy: Zagęszczenie przestrzennej osnowy geodezyjnej metodami fototriangulacji analitycznej    
Promotor: prof. dr Stefan Hausbrandt    

Andrzej Majde
Data nadania stopnia naukowego: 17 czerwca 1967 r.
Tytuł rozprawy: Wyznaczenie najprawdobodobniejszych elementów orientacji zewnętrznej zdjęcia lotniczego
Promotor: prof. Marian Brunon Piasecki    

Jerzy Butowtt    
Data nadania stopnia naukowego: 1968 r.
Tytuł rozprawy: Opracowanie fotogrametryczne jednoobrazowe podwyższonej dokłanosci w oparciu o przetwarzanie zdjęć
Promotor:  prof. Bronisław Dzikiewicz

Tadeusz Wyszkowski    
Data nadania stopnia naukowego: 4 maja 1968 r.
Tytuł rozprawy: Analityczne metody aerotriangulacji przestrzennej    
Promotor:  prof. Marian Brunon Piasecki    

Leonard Pęczek    
Data nadania stopnia naukowego: 1 października 1968 r.
Tytuł rozprawy: Analityczna aerotriangulacja przestrzenna z modeli niezależnych
Promotor:    prof. Marian Brunon Piasecki    

Adam Linsenbarth    
Data nadania stopnia naukowego: 1 października 1968 r.
Tytuł rozprawy: Opracowanie wysokościowe map topograficznych na podstawie zdjęć przestrzennych nadirowo    
Promotor: prof. Marian Brunon Piasecki    

Lech Brokman
Data nadania stopnia naukowego: 1969 r.
Tytuł rozprawy: Grawiura w kartograficznych procesach wydawniczych
Promotor:    prof. Bronisław Piątkiewicz    

Jan Konieczny    
Data nadania stopnia naukowego: 17 stycznia 1970 r.
Tytuł rozprawy: Ukośne zdjęcia stereofotogrametryczne dla celów kartograficzno-geologicznych i geologiczno-badawczych    
Promotor: prof. Marian Brunon Piasecki

Michał Roguski    
Data nadania stopnia naukowego: 1971 r.
Tytuł rozprawy: Opracowanie fotogrametryczne jednoobrazowe podwyższonej dokładności w oparciu o przetwarzanie zdjęć
Promotor:  prof. Marian Brunon Piasecki

Aleksandra Bujakiewicz    
Data nadania stopnia naukowego: 24 kwietnia 1971 r.
Tytuł rozprawy: Budowa pojedynczego modelu fotogrametrycznego oraz nowa metoda numerycznego rozwiązania tego zadania w oparciu o zależności rzutowe
Promotor:  doc. dr Tadeusz Wyszkowski    

Stanisław Dąbrowski     
Data nadania stopnia naukowego: 30 czerwca 1976 r.
Tytuł rozprawy: Zastosowanie metody modelowania stochastycznego do badania efektów przenoszenia się błędów fotogrametrycznej osnowy terenowej w procesie analitycznego opracowania bloku zdjęć    
Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Adamczewski    

Romuald Kaczyński    
Data nadania stopnia naukowego: 19 marca 1977 r.
Tytuł rozprawy: Analiza możliwości opracowania metodami fotogrametrii jednoobrazowej zdjęć wykonanych w środowisku wodnym    
Promotor:  płk. doc. dr inż. Stanisław Pachuta    

Ryszard Preuss    
Data nadania stopnia naukowego: 17 marca 1978 r.
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie obrazu telewizyjnego dla pomiarów fotogrametrycznych
Promotor: doc. dr inż. Janusz Wapiński    

Andrzej Nowosielski    
Data nadania stopnia naukowego: 17 marca 1978 r.
Tytuł rozprawy: Analiza celowości kameralnej sygnalizacji punktów homologicznych dla numerycznego opracowania zdjęć lotniczych
Promotor: doc. dr inż. Janusz Wapiński    

Cezary Lipert
Data nadania stopnia naukowego: 11 maja 1979 r.
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie metod fotogrametrycznych do sporządzania map wielkoskalowych dla potrzeb gospodarki komunalnej    
Promotor: prof. Marian Brunon Piasecki    

Zdzisław Kurczyński    
Data nadania stopnia naukowego: 8 czerwca 1984 r.
Tytuł rozprawy: Korekcja geometryczna lotniczych obrazów skanerowych i radarowych
Promotor: doc. dr hab. Jerzy Butowtt    

Marek Mróz    
Data nadania stopnia naukowego: 23 października 1992 r.
Tytuł rozprawy: Teledetekcja w procesie opracowania studium przedmelioracyjnego
Promotor: doc. dr hab. Stanisław Białousz    

Chinh Ke Luong    
Data nadania stopnia naukowego: 20 listopada 1992 r.
Tytuł rozprawy: Możliwość wykorzystania fotopunktów naturalnych dla realizacji sieci aerotriangulacji metodą niezależnych wiązek    
Promotor: doc. dr hab. Stanisław Białousz    

Wiesław Wolniewicz    
Data nadania stopnia naukowego: 20 kwietnia 2001 r.
Tytuł rozprawy: Ocena przydatności panchromatycznych zdjęć satelitarnych IRS do pozyskiwania danych dla  Systemów Informacji Przestrzennej na przykładzie Prowincji Alberta w Kanadzie    
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Białousz    

Katarzyna Osińska-Skotak    
Data nadania stopnia naukowego: 28 września 2001 r.
Tytuł rozprawy: Analiza wybranych metod przetwarzania satelitarnych zdjęć termalnych LANDSAT TM    
Promotor:    prof. dr hab. Stanisław Białousz              

Jerzy Chmiel    
Data nadania stopnia naukowego: 17 maja 2002 r.    
Tytuł rozprawy: Zastosowanie teledetekcji i GIS do zwiększenia dokładności opisu struktury przestrzennej obszaru zlewni    
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Białousz    

Joanna Nowak    
Data nadania stopnia naukowego: 24 maja 2002 r.
Tytuł rozprawy: Badanie niezawodnościowych własności technik fotogrametrycznych w aspekcie zastosowań inżynierskich    
Promotor: prof. dr hab. Witold Prószyński         

Dorota Zawieska    
Data nadania stopnia naukowego: 30 maja 2003 r.    
Tytuł rozprawy: Badanie przydatności techniki mory w fotogrametrycznych pomiarach deformacji kręgosłupa
Promotor: prof. nzw. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz              

Michał Kowalczyk    
Data nadania stopnia naukowego: 12 czerwca 2003 r.
Tytuł rozprawy: Badanie zakresu i stopnia możliwej automatyzacji pomiaru fotogrametrycznego bazującego na kamerze cyfrowej
Promotor: prof. nzw. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz                    

Joanna Pluto-Kossakowska    
Data nadania stopnia naukowego: 12 grudnia 2003 r.
Tytuł rozprawy: Analiza metod przetwarzania i interpretacji zdjęć satelitarnych SPOT z punktu widzenia potrzeb systemu informacji o glebach    
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz              

Ewa Pilich-Blaquiere    
Data nadania stopnia naukowego: 16 kwietnia 2004 r.
Tytuł rozprawy: Zastosowanie zdjęć satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości przestrzennej do opisu obszarów rolnych o zróżnicowanej strukturze
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz              

Przemysław Kupidura    
Data nadania stopnia naukowego: 1 czerwca 2007 r.
Tytuł rozprawy: Zastosowanie wybranych operacji morfologii matematycznej do wydzielania klas pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych    
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz         

Rafał Zieliński    
Data nadania stopnia naukowego: 10 grudnia 2010 r.
Tytuł rozprawy: An Automated Method for Detection of Selected Non-Conformities within LPIS Database Based on Image Object Extraction Approach
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz         

Sebastian Różycki
Data nadania stopnia naukowego: 7 lipca 2015 r.
Tytuł rozprawy: Badanie wpływu danych początkowych na dokładność georeferencji bloku obrazów satelitarnych o dużej rozdzielczości przestrzennej
Promotor: dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński                    

Krzysztof Bakuła
Data nadania stopnia naukowego: 8 lipca 2015 r.
Tytuł rozprawy: Rola redukcji ilościowej danych wysokościowych pozyskanych z lotniczego skaningu laserowego w procesie tworzenia map zagrożenia powodziowego
Promotor: dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

Helena Łoś
Data nadania stopnia naukowego: 26 pażdziernika 2017 r.
Tytuł rozprawy: Badanie wpływu polaryzacji i częstotliwości danych satelitarnych SAR na dokładność określania zasięgu i struktury zjawisk lodowych na rzekach
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak

Dominik Wojciech
Data nadania stopnia naukowego: 5 kwietnia 2018 r.
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie nadliczbowości zdjęć lotniczych do generowania numerycznego modelu pokrycia terenu na podstawie gęstego dopasowania obrazów
Promotor: dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

Marzena Wicht
Data nadania stopnia naukowego: 11 kwietnia 2019 r.
Tytuł rozprawy: Spatial morphometric methodology for deriving and evaluating urban ventilation corridors
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska Skotak

Jakub Markiewicz
Data nadania stopnia naukowego: 19 kwietnia 2019 r.
Tytuł rozprawy: Badanie możliwości wykorzystania rastrów intensywności oraz metod dopasowania obrazów w automatycznej orientacji danych z naziemnego skaningu laserowego
Promotor: dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW 

Małgorzata Radło-Kulisiewicz
Data nadania stopnia naukowego: 23 września 2019 r.
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie pochodnych NMT w modelowaniu pokrywy glebowej w krajobrazie młodo glacjalnym dla bazy danych o glebach o poziomie uogólnienia odpowiadającym mapom w skali 1:250 000
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Chmiel

Anna Fijałkowska
Data nadania stopnia naukowego: 27 września 2019 r.
Tytuł rozprawy: Zastosowanie technologii GIS do badania wrażliwości modelu erozji wodnej gleb
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW

Magdalena Pilarska-Mazurek
Data nadania stopnia naukowego: 25 listopada 2021 r.
Tytuł rozprawy: Opracowanie metodyki korekcji intensywności sygnału z lotniczego skanowania laserowego w celu poprawy rozpoznawania pokrycia terenu
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński
Wojciech Ostrowski
Data nadania stopnia naukowego: 14 czerwca 2023 r.
Tytuł rozprawy: Analiza możliwości pomiarowych lotniczych zdjęć ukośnych
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński