Znak Politechniki Warszawskiej

Badania topografii niemieckich obozów działających na ziemiach okupowanej Polski w latach 1939-1945

Topografia obozowa

Projekt o tytule Badania topografii niemieckich obozów działających na ziemiach okupowanej Polski w latach 1939-1945 dotyczy badań obszarów kulturowo wrażliwych z czasów II wojny światowej, jakimi są obozy koncentracyjne, obozy pracy przymusowej oraz obozy zagłady. W ramach projektu planowane jest zastosowanie nowatorskich rozwiązań opartych na łącznym wykorzystaniu bezinwazyjnych metod pomiarowych w celu opisania i analizowania zarówno obiektów historycznych jak i miejsc z związanymi nimi. Jako pola badawcze zaproponowano obszary związane z funkcjonowaniem obozów zagłady, obozów pracy oraz obozów koncentracyjnych z okresu II wojny światowej. Planowane jest przeprowadzenie pomiarów z wykorzystaniem skaningu laserowego oraz metod obrazowania geofizycznego (m. in. metody georadarowej, mapowania geomagnetycznego i grawimetrii). Dane badawcze obejmą również archiwalne zdjęcia lotnicze z lat 1939-1960, aktualne ortofotomapy i zdjęcia satelitarne. W przypadku wykorzystania danych z wielu źródeł kluczowa staje się ich integracja we wspólnym środowisku informatycznym. Podstawą działań badawczych będzie wykorzystanie oprogramowania typu SIP (ang. Geographic Information System).
Do chwili obecnej zbliżone badania są prowadzone przez zespoły archeologów oraz, rzadziej, historyków. Zespoły te cechują się często brakiem efektywnego współdziałania specjalistów z różnych dziedzin. Głównym celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań na terenach wybranych obozów oraz miejsc związanych z ich funkcjonowaniem. Do projektu zostaną wybrane te miejsca martyrologii obywateli polskich, których historia nie jest w pełni poznana. Pomimo upływu czasu wiele takich miejsc w Polsce wymaga podjęcia badań, których wynikiem powinno być ich wskazanie i w przyszłości odpowiednie upamiętnienie. Kolejnym z oczekiwanych rezultatów projektu jest stworzenie zespołu badawczego specjalizującego się w nieinwazyjnych badaniach archeologicznych. W większości będzie się on składał się on z pracowników Politechniki Warszawskie wspieranych przez ekspertów z innych polskich i zagranicznych uczelni. Zaproponowane metody pomiarowe, algorytmy przetwarzania oraz interpretacja danych pomiarowych wpisują się w aktualnie prowadzone badania nad historią zapomnianych obozów i ośrodków zagłady.

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej realizuje w latach 2022-2024 projekt pt.:  „Badania topografii niemieckich obozów działających na ziemiach okupowanej Polski w latach 1939-1945” w ramach programu Ministra Nauki i Edukacji pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Badania realizowane są na podstawie umowy nr NdS/544021/2021/2022 zawartej między Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, a Politechniką Warszawską.

Finansowanie
Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

 

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki.

Dane ogólne o projekcie:

Tytuł projektu: „Badania topografii niemieckich obozów działających na ziemiach okupowanej Polski w
latach 1939-1945”

Nr umowy: NdS/544021/2021/2022

Program: Nauka dla Społeczeństwa 

Benefic­jent: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

Całkowita kwota projektu: 202 630,00 zł

Wartość dofinansowania: 202 630,00 zł

Zespół badawczy

Kierownik projektu:

dr inż. Sebastian Różycki – absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (PW), adiunkt w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej PW. W swojej pracy naukowej wykorzystuje archiwalne i aktualne zdjęcia lotnicze, dane ze skaningu laserowego i pomiary geofizyczne do poszukiwania grobów masowych. Był wykonawcą kilkunastu projektów naukowych i wdrożeniowych, w tym czterech z zakresu nieinwazyjnych badań archeologicznych. Współpracuje m. in. z Muzeum w Treblince, Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy oraz z Instytutem Pamięci Narodowej. W 2016, 2017, 2018 i 2020 roku prowadził projekty badawcze na obszarze Obozów w Treblince i Kulmhof finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kluczowe osoby uczestniczące w badaniach:

• dr Edward Kopówka, Muzuem Treblinka,

• mgr Bartłomiej Grzanka, Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem,

• dr Szymon Oryński, Zakład Magnetyzmu (Geoelektromagnetyzm) Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,

• Michał Pisz, Uniwersytet Warszawski, Katedra Hydrogeologii i Geofizyki,

• Szymon Lenarczyk, Wykopy na Poziomie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologi,

• mgr inż. Natalia Zalewska (specjalista GIS),

• mgr inż. Artur Karol Karwel (Politechnika Warszawska, fotogrametra),

• dr inż. Sławomir Łapiński (Politechnika Warszawska, geodeta).

Strona projektu: http://www.topografiaobozow.eu/