Znak Politechniki Warszawskiej

INnovaCITY

Innowacyjne podejście do wyznaczania wskaźników jakości życia w miastach z wykorzystaniem technologii geoprzestrzennych (INnovaCITY) 

Obecnie coraz częściej miasta opisywane są z wykorzystaniem wskaźników wynikających między innymi z norm, z dokumentów planistycznych i urbanistycznych. Wyznaczenie wartości takich wskaźników umożliwia wymierny (ilościowy i jakościowy) opis obszaru miasta, wspiera procesy zarządzania i podejmowania decyzji. Wczesne sygnalizowanie i lokalizowanie problemów, ale także identyfikacja obszarów o wysokiej jakości życia pozwala wprowadzić zmiany w integracji polityki miejskiej. Najważniejszą częścią planowanych badań jest opracowanie metodyki odpowiednio szczegółowego wyznaczenia zmienności wartości wybranych wskaźników jakości życia w obszarze miast. Wdrożenie tej metodyki, powiązane z automatyzacją przetwarzania danych (w tym zbiorów danych przestrzennych) będzie mogło posłużyć jako wsparcie zrównoważonego, strategicznego i opartego o dane planowania przestrzennego. Wykorzystanie technologii geoprzestrzennych daje dziś dostęp do narzędzi i dużych zbiorów danych, ale nadal brakuje odpowiednich metodyk, wytycznych i procesów automatyzujących przetwarzanie danych. W projekcie planowane jest zasilanie istniejących baz danych wynikami przetworzeń danych teledetekcyjnych oraz wsparcie danymi wolontariackimi (VGI). Istotnym etapem projektu będzie również opracowanie odpowiedniej formy wizualizacji kartograficznej uzyskanych wyników, by mogły być one dostępne i zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców, w tym uczestników procesu planowania, ekspertów oraz mieszkańców.  

Wyniki projektu i zaproponowane rozwiązania będą mogły być wykorzystane przez jednostki samorządowe w wielu etapach procesów decyzyjnych, planowania przestrzennego, będą również mogły stanowić narzędzie komunikacji z mieszkańcami i przekonania do partycypowania w konsultacjach społecznych i współdecydowania o zmianach zachodzących w bezpośrednim otoczeniu, by mogły one spełniać oczekiwania różnych grup społecznych. 

Wykonawcy: Anna Fijałkowska (kierownik projektu), Joanna Pluto-Kossakowska, Joanna Jaroszewicz, Małgorzata Denis, Sylwia Krzysztofowicz, Oskar Graszka (Wydział Geodezji i Kartografii); Krystyna Solarek (Wydział Architektury), Jacek Malczewski (Department of Geography and Environment, Western University London, Ontario, Canada).